Misja Biura Karier

Misją Biura Karier jest wspieranie rozwoju zawodowego studentów naszej uczelni poprzez służenie im radą, informacją i pomocą w procesie skutecznego przejścia z okresu nauki do podjęcia zatrudnienia, zgodnego z profilem ich kształcenia oraz aspiracjami, a następnie w efektywnym funkcjonowaniu na współczesnym rynku pracy.

Cele główne działalności Biura Karier

 • Podejmowanie działalności zorientowanej na pomoc studentom w wejściu na rynek pracy oraz w efektywnym poruszaniu się i funkcjonowaniu na nim.
 • Promocja zawodowa studentów i absolwentów uczelni.

Cele szczegółowe działań Biura Karier

 • Pomaganie studentom i absolwentom uczelni w planowaniu kariery zawodowej.
 • Organizowanie szkoleń i kursów podnoszących wiedzę, kwalifikacje i umiejętności zawodowe oraz kompetencje społeczne niezbędne do zaistnienia na współczesnym rynku pracy.
 • Pomoc w podjęciu zatrudnienia studentom oraz absolwentom uczelni poprzez propagowanie różnorodnych form poszukiwania pracy a w szczególności poprzez nawiązywanie stałych kontaktów z potencjalnymi przedsiębiorcami krajowymi i zagranicznymi.
 • Gromadzenie i przekazywanie informacji o kursach, stypendiach, studiach podyplomowych i studiach zagranicznych umożliwiających kształtowanie oraz ciągły rozwój kluczowych kompetencji niezbędnych w życiu zawodowym i społecznym na współczesnym rynku pracy.

Zakres działalności Biura Karier

Zakres działalności Biura Karier opiera się na następujących działaniach:

 • doradczych,
 • szkoleniowych,
 • informacyjnych,
 • promocyjnych.

Główne zadania Biura Karier

 • Prowadzenie indywidualnego i grupowego poradnictwa zawodowego.
 • Dostarczanie studentom i absolwentom uczelni, informacji o rynku pracy i możliwościach podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
 • Zbieranie, klasyfikowanie i udostępnianie ofert pracy i staży zawodowych;
 • Pośrednictwo pracy w kontakcie z pracodawcami.
 • Prowadzenie bazy danych studentów i absolwentów uczelni zainteresowanych znalezieniem pracy.
 • Pomoc pracodawcom w pozyskiwaniu odpowiednich kandydatów na wolne miejsca pracy oraz staże zawodowe.
 • Pomoc studentom i absolwentom w aktywnym poszukiwaniu pracy.
 • Monitorowanie losów (karier) zawodowych absolwentów uczelni.
 • Współudział w dostosowaniu programów kształcenia uczelni do aktualnych potrzeb pracodawców i wymagań rynku pracy.

Szczegółowe zadania Biura Karier

 • Doradztwo i konsultacje ułatwiające samopoznanie i identyfikowanie potrzeb edukacyjno – zawodowych oraz planowanie kariery.
 • Określanie predyspozycji psychoosobowościowych i zawodowych.
 • Pomoc w wyborze dalszej ścieżki edukacyjnej.
 • Pomoc w wyborze i kreowaniu indywidualnej ścieżki kariery zawodowej.
 • Pomoc w redagowaniu dokumentów aplikacyjnych, m.in.: cv, listu motywacyjnego, formularzy aplikacyjnych.
 • Pomoc w przygotowaniu się do autoprezentacji i rozmowy kwalifikacyjnej;
 • Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy.
 • Prowadzenie indywidualnych konsultacji z zakresu doradztwa zawodowego i personalnego.
 • Organizacja warsztatów i wykładów dla studentów i absolwentów poświęconych różnym formom aktywności zawodowej.
 • Wspieranie studentów i absolwentów w sprawnym poruszaniu się po współczesnym rynku pracy.
 • Współpraca i działania w obrębie mazowieckiej sieci biur karier przy organizacji wspólnych przedsięwzięć.
 • Nawiązywanie współpracy i utrzymywanie kontaktów zawodowych z pracodawcami.
 • Współpracy z urzędami pracy, agencjami doradztwa personalnego oraz innymi instytucjami i organizacjami działającymi na rynku i dla rynku pracy.
 • Prowadzenie uczelnianego banku informacji o aktualnych ofertach pracy.
 • Prowadzenia strony internetowej biura karier.

Kontakt

Warszawska Uczelnia Medyczna
im. Tadeusza Koźluka

ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

INFORMACJE O UCZELNI / REKRUTACJA:  
T: 22 559 21 05
T: 22 559 21 06
T: 22 559 22 35
E: rekrutacja@wumed.edu.pl
Copyright © 2020 - WUMED