Specjalności na kierunku administracja

Administracja publiczna

Kształcenie w ramach specjalności Administracja publiczna pozwala studentowi na:

 • uzyskanie wysokiego poziomu wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych z zakresu zasad organizacji i funkcjonowania administracji publicznej
 • uzyskanie umiejętności interpretowania i stosowania przepisów prawnych z zakresu funkcjonowania administracji publicznej w pracy zawodowej
 • nabycie umiejętności zarządzania instytucjami administracji publicznej, jej personelem i finansami

Absolwent jest przygotowany do pracy urzędniczej w różnych rodzajach administracji publicznej oraz do stosowania prawa w instytucjach niepublicznych. Może podjąć pracę w administracji rządowej oraz organach i jednostkach organizacyjnych gminy, powiatu i województwa, zakładach, instytucjach i jednostkach organizacyjnych, które zajmują się zaspokajaniem zbiorowych potrzeb wspólnoty (m.in.: w zakresie ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomości, ochrony środowiska i zasobów naturalnych oraz gospodarki wodnej; budownictwa mieszkaniowego; edukacji publicznej, kulturalnej, fizycznej i turystyki itp.), urzędach i izbach skarbowych. Absolwent jest przygotowany do samodzielnego doskonalenia i uzupełniania nabytej wiedzy i umiejętności w warunkach postępu procesów integracyjnych w Europie. Potrafi rozwiązywać problemy zawodowe, posiada umiejętności komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy, sprawnego posługiwania się dostępnymi środkami informacji i techniki biurowej, aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej oraz organizowania i kierowania niewielkimi zespołami.

Legitymuje się umiejętnościami i kompetencjami niezbędnymi do pełnienia funkcji administracyjnych, kierowniczych w strukturach administracji państwowej i samorządowej. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego

Zarządzanie kryzysowe w dobie nowych, nie spotykanych do tej pory, zagrożeń bezpieczeństwa wewnętrznego państwa staje się jednym z ważniejszych zadań administracji publicznej. Ustawa o zarządzaniu kryzysowym wymaga gruntownej zmiany w przygotowaniu osób zaangażowanych w działania antykryzysowe. Na wszystkich szczeblach administracji oraz wielu instytucjach i przedsiębiorstwach związanych z działaniami występującymi w sytuacjach kryzysowych niezbędna jest grupa przeszkolonych specjalistów, którzy muszą zdiagnozować sytuację kryzysową i wykorzystać wszystkie środki zaradcze.

Absolwent specjalności Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego nabywa umiejętności rozumienia znaczenia zarządzania kryzysowego, przyswoi zasady skutecznej analizy potencjalnych zagrożeń. Będzie przygotowany do zarządzania sytuacją kryzysową i do kształtowania polityki informacyjnej w zarządzaniu kryzysowym i współpracy z lokalną społecznością. Ponadto nabędzie umiejętności i kompetencje niezbędne do pełnienia funkcji administracyjnych, kierowniczych w strukturach administracji państwowej i samorządowej odpowiedzialnej za bezpieczeństwo wewnętrzne takich jak: Policja, Straż Graniczna, Straż Miejska, Biuro Ochrony Rządu, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zespoły reagowania kryzysowego (wojewódzkie, powiatowe i gminne) i inne.  Może znaleźć zatrudnienie w instytucjach zajmujących się analizą zagrożeń i zagadnień bezpieczeństwa, także w przedsiębiorstwach (piony bezpieczeństwa i ochrony informacji).

W ramach tej specjalności wykładane są m.in. przedmioty:

 • Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa publicznego
 • System bezpieczeństwa państwa i jego komponenty
 • Rola i zadania administracji rządowej w zapewnieniu bezpieczeństwa i porządku publicznego
 • Zarządzenie kryzysowe
 • Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej państwa
 • Zarządzanie stanami nadzwyczajnymi w państwie
 • Ochrona informacji niejawnych i innych prawnie chronionych w administracji publicznej
 • Bezpieczeństwo w sieciach i systemach teleinformacyjnych państwa
 • Organizacje pozarządowe w obszarze porządku publicznego

Administrowanie i zarządzanie organizacjami ochrony zdrowia

Kształcenie w ramach specjalności Administrowanie i zarządzanie organizacjami ochrony zdrowia pozwala studentowi na:

 • uzyskanie wysokiego poziomu wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych z zakresu zasad organizacji i funkcjonowania,
 • przekazanie  obszernej wiedzy z zakresu zarządzania organizacjami zajmującymi się ochroną zdrowia,
 • uzyskanie umiejętności zarządzania podmiotem leczniczym lub inną organizacją związaną z ochroną zdrowia w warunkach ciągłych zmian na rynku usług medycznych, jej personelem i finansami,
 • kompetencje do realizowania funkcji zawodowych działów metodycznych i organizacyjnych w placówkach i jednostkach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej,
 • uzyskanie umiejętności  pracy w działach prewencji i promocji zdrowia w placówkach i jednostkach administracyjnych opieki zdrowotnej i w placówkach pomocy społecznej.

W trakcie zajęć studenci będą  mieć okazję nie tylko wysłuchać wykładów, ale również wziąć udział w zajęciach warsztatowych, które pozwolą im na kształtowanie umiejętności niezbędnych w codziennym zarządzaniu organizacją medyczną. Ponadto studia pozwalają na wymianę poglądów i doświadczeń oraz nawiązanie kontaktów przydatnych w pracy zawodowej.

Specjalność jest adresowana do osób  zamierzających realizować funkcje zarządcze w systemie służby zdrowia i pomocy społecznej, w tym także prywatnych placówek medycznych, samorządów, jako organów założycielskich oraz w instytucjach ubezpieczeniowych oraz na różnych szczeblach administracji ochrony zdrowia.

Student legitymuje się umiejętnościami i kompetencjami niezbędnymi do pełnienia funkcji administracyjnych, kierowniczych w strukturach ochrony zdrowia. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

REKRUTACJA ON-LINE


instytucje współpracujące
Centrum
Konferencyjno-Szkoleniowe
Fundacji
Nowe Horyzonty

Bobrowiecka 9, Warszawa
Narodowe Centrum
Profilaktyki Zdrowotnej

www.ncpz.eu
UPP partnerem WUMed
Unia
Polskich Predsiębiorców

uniapolskichprzedsiebiorcow.pl
Szpital Praski
p.w. Przemienienia Pańskiego
Sp. z o.o.

Aleja Solidarności 67, Warszawa
Szpital Wolski
im. dr Anny Gostyńskiej
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Kasprzaka 17, Warszawa
Instytut
"Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"
w Warszawie
Szpital Solec
Spółka z o.o.

ul. Solec 93, Warszawa
Mazowiecki
Szpital Wojewódzki
Drewnica Sp. z o.o.

Rychlińskiego 1, Ząbki
Szpital św. Anny
w Piasecznie
Adama Mickiewicza 39,
05-500 Piaseczno
Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji
im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher

ul. Spartańska 1, Warszawa
Szpital Dziecięcy
im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Niekłańska 4/24, Warszawa
Szpital Czerniakowski
Sp. z o. o.

ul. Stępińska 19/25, Warszawa
Mazowiecki Szpital Bródnowski
ul. Kondratowicza 8, Warszawa
Samodzielny Publiczny
Szpital Kliniczny
im. prof. Adama Grucy
CMKP

ul. Konarskiego 13, Otwock
Szpital Kolejowy
im. dr med. Włodzimierza Roeflera
w Pruszkowie
Szpital Specjalistyczny
im. Świętej Rodziny

Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa
Mazowieckie Centrum
Neuropsychiatrii Sp. z o.o.

Zagórze k/Warszawy
05-462 Wiązowna
Samodzielny Zespół Publicznych
Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Bemowo-Włochy

ul. Gen. M. C. Coopera 5, Warszawa
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego 
Warszawa-Mokotów

 ul. A.J.Madalińskiego 13, Warszawa
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Dzieci Warszawy
w Dziekanowie Leśnym
Szpital Matki Bożej
Nieustającej Pomocy
w Wołominie
ul. Gdyńska 1/3
05-200 Wołomin
Centrum Medyczne
GRUPA ZDROWIE

Nowodworskie
Centrum Medyczne

ul. Miodowa 2
Nowy Dwór Mazowiecki
Wojewódzka Stacja
Pogotowia Ratunkowego
i  Transportu Sanitarnego
"MEDITRANS"
SPZOZ w Warszawie

ul. Hoża 56,
00-685 Warszawa
Centrum Intensywnej Terapii Olinek
ul. Bobrowiecka 9, Warszawa
Stołeczne Centrum
Opiekuńczo-Lecznicze
Sp. z o.o.

ul. Mehoffera 72/74, Warszawa
RADIOMEDICA
Centrum Diagnostyki Obrazowej

ul.Bobrowiecka 9, Warszawa
NESTOR
Bezpieczny Dom Opieki

ul.Bobrowiecka 9, Warszawa
Warszawskie Zakłady
Sprzętu Ortopedycznego S.A.

al. Bohaterów Września 9, Warszawa
Podkarpackie centrum
Usług Dydaktycznych

ul. Rymanowska 15a
35-083 Rzeszów
www.fantomy-szkoleniowe.pl

Kontakt

Warszawska Uczelnia Medyczna
im. Tadeusza Koźluka

ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

INFORMACJE O UCZELNI / REKRUTACJA:  
T: 22 559 21 05
T: 22 559 21 06
T: 22 559 22 35
E: rekrutacja@wumed.edu.pl
Copyright © 2020 - WUMED