Informacje dla autorów

Wydawnictwo PWSBiA | Informacje dla autorów​Standardy obowiązujące autorów

 1. Prace naukowe mogą być zamawiane u autorów-specjalistów z inicjatywy Wydawnictwa lub też wydawane na prośbę autora. Każda praca naukowa, bez względu na to z czyjej inicjatywy ma być publikowana, musi spełniać następujące warunki: (a) musi być oryginalna, tzn. nie może być wcześniej publikowana ani w całości, ani w części z wyjątkiem wyraźnie zaznaczonych cytatów z prac poprzednich, z jednoznacznym wskazaniem źródła cytowanego fragmentu; (b) musi być napisana na poziomie akademickim, tzn. że będzie przeznaczona dla studentów i nauczycieli akademickich oraz wykorzystana w pracach naukowo-badawczych; (c) autor wykorzysta w swej pracy wszystkie znane mu i dostępne źródła, monografie i naukową krytykę badanego problemu; (d) autor przedstawi przynajmniej jedną recenzję ukończonej pracy wykonaną przez specjalistę badanej dziedziny wiedzy. Wydawnictwo może zwolnić autora z przedstawienia recenzji, jeżeli jest on znany na rynku wydawniczym z poprzednich, jakościowo wartościowych publikacji; (e) jeżeli autor zamieścił cytat w języku obcym, zobowiązany jest on do zamieszczenia w odnośniku tłumaczenia na język polski.
   
 2. . Zamawiana/zgłoszona do publikacji praca naukowa rozliczana jest na podstawie objętości, według tzw. arkusza wydawniczego: jedna linijka (wiersz) zawiera 60 znaków ze spacjami; strona znormalizowana zawiera 30 linijek, czyli 1800 znaków ze spacjami (30x60=1800); arkusz wydawniczy zawiera ok. 40 000 znaków ze spacjami, co stanowi 22 strony znormalizowane (40 000:1800=22; zapis komputerowy: Word "Normal+14").
  Do strony/arkusza wydawniczego wlicza się tekst autora wraz z cytatami. Nie wlicza się natomiast tzw. przypisów objaśniających, odsyłaczy bibliograficznych oraz tłumaczeń cytatów zamieszczonych w tekście w języku obcym.
   
 3. Podstawę do podpisania kontraktu/zamówienia stanowi opracowany przez autora i zatwierdzony przez upoważniony organ Wydawnictwa (Rada Naukowa Europejskiego Centrum) konspekt monografii/artykułu. Zatwierdzony konspekt stanowi integralną część umowy wydawniczej. Jego brak automatycznie anuluje podpisaną umowę.
   
 4. Przedstawiony do zatwierdzenia konspekt musi określać merytoryczne wymogi publikacji naukowej, w tym głównie:
 • przeznaczenie i jakościowy poziom dzieła (kto jest jego adresatem);
 • pogłębione czyli krótko opisane w tezach problemy, które w sumie pokazują obszary badawcze analizowane w monografii/artykule;
 • warsztat naukowy (główny punkt konspektu), z jakiego autor będzie korzystał, a więc źródła, które uwiarygodniają poglądy autora; literaturę monograficzną, która przedstawia różne inne punkty widzenia na dany temat;
 • wreszcie – krytykę poglądów na dany temat, zamieszczanych zwykle w profesjonalnych czasopismach lub prezentowanych na naukowych konferencjach i seminariach.

  Pod rygorem anulowania umowy wydawniczej autor ma obowiązek wprowadzenia do konspektu takich zmian i uzupełnień, jakie zaleci Wydawnictwo. Opracowywana monografia/artykuł w swojej treści nie może odbiegać od zatwierdzonego konspektu.

  Autor ma prawo uczestniczyć w posiedzeniu organu Wydawnictwa, podczas którego rozpatrywany jest jego konspekt.
 1. Autor ma obowiązek złożenia w Wydawnictwie tekstu swojego opracowania w trzech egzemplarzach + na nośniku elektronicznym. 
  Na autorze spoczywa obowiązek dokonania adiustacji tekstu pracy naukowej, która powinna być napisana językiem literackim, bez użycia sformułowań kolokwialnych, poprawna pod względem gramatycznym i ortograficznym.
   
 2. Kwestie związane z prawami autorskimi w tym prawem do wznowień wydawniczych reguluje umowa wydawnicza.

Formatowanie tekstu

 1. Wskazówki ogólne

Marginesy:

 • górny - 2,5 cm
 • dolny - 2,5 cm
 • lewy/prawy - 2,5
 • na oprawę - 0 cm
 • Artykuły drukowane w kwartalniku "Wiek XXI" nie powinny przekraczać objętości 1 arkusza wydawniczego - 22 strony (30 linii po 60 znaków ze spacjami na stronie).
 1. Tekst
 • Tytuł opracowania: Times New Roman, kapitaliki, wyśrodkowany, 14, interlinia 1,5.
 • Autor: Times New Roman, kursywa, wyśrodkowany, 12.
 • Tytuły rozdziałów i podrozdziałów: Times New Roman, pogrubione, wyrównanie do lewej, 11.
 • Abstrakt: nie jest wymagany. W przypadku, jeżeli autor chce dotrzeć do szerszego kręgu odbiorców i podnieść prestiż swojej publikacji może dodać abstrakt w języku angielskim. W takim przypadku abstrakt należy umieścić na końcu opracowania, o objętości nie przekraczającej pół strony, Times New Roman, kursywa, wyjustowany, interlinia 1,0.
 • Tekst główny: Times New Roman, wyjustowany, 11, interlinia 1,5.
 • Dwie interlinie pojedyncze przed tytułami rozdziałów i podrozdziałów i jedna po tytułach rozdziałów i podrozdziałów.
 • Wyliczanie należy zaczynać od kropek (•), numerowanie od cyfr arabskich.
 • Rozdziały i podrozdziały numerowane cyframi arabskimi, nie należy stosować numeracji automatycznej, (numery wstawiane "ręcznie").
 1. Tabele, wykresy, rysunki
 • Tabele, wykresy i rysunki powinny być wykonane w programach kompatybilnych z programami służącymi do przygotowania publikacji (Quark). Należy je umieszczać w miarę możliwości jak najbliżej miejsca, w którym jest o nich mowa (materiały skanowane - tylko w wyjątkowych wypadkach, w bardzo dobrej jakości, rozdzielczość min. 600x600 DPI, cz-b), kolor czarny, wyśrodkowany, w układzie pionowym.
 • Tabele: tytuł, wypełnienie tabeli, źródło, objaśnienia - Times New Roman, 9. 
 • Tytuł nad tabelą, wyrównany do lewej, pogrubiony. 
 • Opis źródła pod tabelą, wyrównany do lewej.
 • Wykresy i rysunki:
  - Tytuł nad wykresem lub rysunkiem, wyśrodkowany, pogrubiony.
  - Opis źródła pod wykresem lub rysunkiem, wyśrodkowany.
  - Wykresy i rysunki kolorowe są niedopuszczalne.
  - Nie należy oblewać tabel, wykresów ani rysunków tekstem.
 1. Przypisy i bibliografia
 • Przypisy dolne (zawierające opis dokumentów, z których pochodzą informacje lub cytaty): Times New Roman, wyjustowany, 9, interlinia 1,0, wcięcie pierwszego wiersza akapitu: 0,5 cm, wstawiane automatycznie, odnośnik do przypisu w formie cyfr arabskich w indeksie górnym.1
 • Opis bibliograficzny powinien być wykonany według następującego wzoru:
  J. Maćkiewicz, Jak pisać teksty naukowe, PWN, Warszawa, 2002, s. 43.
  S. Klejman, "Tworzenie głosu", [w:] Higiena głosu śpiewaczego, pod red. J. Karasia, PWN, Warszawa, 2004, s. 54.
  K. Koran, Jaki model rozstrzygania sporów gospodarczych, "Rzeczpospolita", 1988, nr 95, s. 8.
 • Kiedy w tekście powołujemy się na dzieło gdzie już cytowane, a nazwisko autora nie wystąpiło ponownie, nie jest konieczne podawanie pełnego opisu. W takim przypadku należy przywołać nazwisko, a resztę opisu zastąpić określeniem "dz. cyt." (dzieło cytowane) lub odpowiednikiem łacińskim "op. cit." (opere citato).
 • Jeżeli w następnym przypisie autor powołuje się na to samo dzieło, można zastosować określenie "tamże" lub łacińskie "ibidem" (w skrócie ibid.), dodatkowo określając jeszcze stronę w cytowanym dziele.
 • Innym sposobem sporządzenia bibliografii jest system tzw. harwardzki. Polega on na tym, że w tekście umieszczamy wewnątrz kwadratowych nawiasów nazwisko autora i rok wydania pracy. Dokładny opis pozycji znajduje się na końcu pracy w szczegółowym alfabetycznym wykazie.
instytucje współpracujące

Instytut
"Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"
w Warszawie
Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji
im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher

ul. Spartańska 1, Warszawa
Narodowe Centrum
Profilaktyki Zdrowotnej
www.ncpz.eu
Narodowy Instytut
Kardiologii

ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

ul. Banacha 1A, 02-097 Warszawa
Szpital Praski
p.w. Przemienienia Pańskiego
Sp. z o.o.

Aleja Solidarności 67, Warszawa
Szpital Wolski
im. dr Anny Gostyńskiej
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Kasprzaka 17, Warszawa
Warszawski
Szpital Południowy

ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 99, Warszawa
Mazowiecki Szpital Wojewódzki
im. św. Jana Pawła II w Siedlcach
Sp. z o.o.

Księcia Józefa Poniatowskiego 26,
08-110 Siedlce
Szpital Miejski
w Siedlcach

ul. Starowiejska 15, Siedlce
Szpital Powiatowy
w Garwolinie

ul. Lubelska 50,
08-400 Garwolin
Samodzielny Publiczny Szpital
Kliniczny im. prof. Orłowskiego
CMKP

ul. Czerniakowska 231,
00-416 Warszawa
Szpital Czerniakowski
Sp. z o. o.

ul. Stępińska 19/25, Warszawa
Mazowiecki Szpital Bródnowski
ul. Kondratowicza 8, Warszawa
Samodzielny Publiczny
Szpital Kliniczny
im. prof. Adama Grucy
CMKP

ul. Konarskiego 13, Otwock
Szpital Specjalistyczny
im. Świętej Rodziny

Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa
Szpital Kolejowy
im. dr med. Włodzimierza Roeflera
w Pruszkowie
Szpital św. Anny
w Piasecznie
Adama Mickiewicza 39,
05-500 Piaseczno
Szpital Dziecięcy
im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Niekłańska 4/24, Warszawa
Mazowiecki
Szpital Wojewódzki
Drewnica Sp. z o.o.

Rychlińskiego 1, Ząbki
Szpital Matki Bożej
Nieustającej Pomocy
w Wołominie

ul. Gdyńska 1/3
05-200 Wołomin
Mazowieckie Centrum
Neuropsychiatrii Sp. z o.o.

Zagórze k/Warszawy
05-462 Wiązowna
Wojewódzka Stacja
Pogotowia Ratunkowego
i Transportu Sanitarnego
"MEDITRANS"
SPZOZ w Warszawie

ul. Hoża 56, 00-685 Warszawa
Samodzielny Zespół Publicznych
Zakładów Lecznictwa Otwartego
Warszawa-Ochota

ul. Szcześliwicka 36, 02-353 Warszawa
Samodzielny Zespół Publicznych
Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Bemowo-Włochy

ul. Gen. M. C. Coopera 5, Warszawa
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego
Warszawa-Mokotów

ul. A.J.Madalińskiego 13, Warszawa
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Dzieci Warszawy
w Dziekanowie Leśnym
Centrum Medyczne
GRUPA ZDROWIE

Nowodworskie
Centrum Medyczne

ul. Miodowa 2
Nowy Dwór Mazowiecki
Stołeczne Centrum
Opiekuńczo-Lecznicze
Sp. z o.o.

ul. Mehoffera 72/74, Warszawa
Zakład Opiekuńczo - Leczniczy
Zakład Leczniczo - Rehabilitacyjny
WIGOR

w Legionowie
Centrum Intensywnej Terapii Olinek
ul. Bobrowiecka 9, Warszawa
RADIOMEDICA
Centrum Diagnostyki Obrazowej

ul.Bobrowiecka 9, Warszawa
Hospicjum
Sióstr Felicjanek
im. bł. Hanny Chrzanowskiej

ul. Nowowiejska 10A, Warszawa
HOSPICJUM EWDOMED
ul. Piłsudskiego 3a
05-510 Konstancin-Jeziorna
NESTOR
Bezpieczny Dom Opieki

ul.Bobrowiecka 9, Warszawa
Fundacja
Odzyskać Radość

Bogurzyn 87, 06-521 Wiśniewo
Niepubliczny żłobek
Ale Frajda

ul. Bolesławicka 40, Warszawa
Warszawskie Zakłady
Sprzętu Ortopedycznego S.A.

al. Bohaterów Września 9, Warszawa
www.fantomy-szkoleniowe.pl
Podkarpackie centrum
Usług Dydaktycznych

ul. Rymanowska 15a
35-083 Rzeszów
Kontakt
Warszawska Uczelnia Medyczna
im. Tadeusza Koźluka

ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

INFORMACJE O UCZELNI / REKRUTACJA:  
T: 22 559 21 05
T: 22 559 21 06
T: 22 559 22 35
E: rekrutacja@wumed.edu.pl
Copyright © 2023 - WUMED
INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES
Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych na stronie wumed.edu.pl, oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na Państwa urządzeniach. Pliki cookies możecie Państwo sprawdzić za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszej strony, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż akceptujecie Państwo stosowanie plików cookies. Więcej informacji w zakładce OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.
rozmiar tekstu
kolory strony