Praktyki - Fizjoterapia

WUMed | praktyki na fizjoterapiiPraktyki zawodowe na kierunku studiów Fizjoterapia umożliwia zdobycie kwalifikacji zawodowych opisujących zbiory niezbędnych umiejętności, wiadomości i cech psychofizycznych, odpowiadających zadaniom zawodowym i kwalifikacjom wyodrębnionym w zawodzie, gwarantując jakość wykonywania zawodu fizjoterapeuty.

Praktyki zawodowe pozwalają absolwentom zdobycie przygotowania zawodowego poprzez uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do kształtowania, podtrzymywania i przywracania sprawności oraz wydolności osobom w różnym wieku, utraconej lub obniżonej wskutek różnych chorób bądź urazów.

Praktyki zawodowe odbywają się w oparciu o bazę dydaktyczną uczelni oraz w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, z którymi uczelnia zawarła umowy lub porozumienia, spełniające określone kryteria „Arkusz wyboru i oceny placówki do realizacji praktyk dla kierunku Fizjoterapia”.

Program Praktyki zawodowej obejmuje m.in. zapoznanie się ze specyfiką i funkcjonowaniem działu fizjoterapii w placówce leczniczej, rolą i miejscem fizjoterapeuty w zespole leczniczym i w przebiegu procesu leczniczego. Ponadto, praktyka zawodowa ma umożliwić studentom kierunku fizjoterapia zdobywanie doświadczenia poprzez: asystowanie przy pracy dyplomowanego fizjoterapeuty (uczestnictwo w konsultacjach, realizacja wywiadu i diagnostyki funkcjonalnej); asysta w procesach fizjoterapeutycznych na wszystkich ich etapach; zapoznanie się z dokumentacją usprawniania chorych, sposobem rozliczania świadczeń, kartą zleceń fizjoterapeutycznych oraz doskonalenie umiejętności i praktyczne wykorzystanie wiadomości zdobytych na wykładach i ćwiczeniach w toku kształcenia.

Praktyki zawodowe na kierunku Fizjoterapia realizowane są w placówkach na terenie województwa mazowieckiego. W ten sposób uczelnia zapewnia atrakcyjność i dogodność studiowania.

Praktyki zawodowe na jednolitych studiach magisterskich kierunku fizjoterapia są podzielone na dwa bloki:

I BLOK - Praktyki zawodowe semestralne:
- praktyka asystencka/wdrożeniowa,
- praktyka w pracowni kinezyterapii,
- praktyka w pracowni fizykoterapii
- praktyka kliniczna w zakresie fizjoterapii klinicznej dzieci i dorosłych

II BLOK - praktyka zawodowa fizjoterapeutyczna (zgodnie z Ustawą o zawodzie fizjoterapeuty Dz. U. z 2015 r. poz. 1994 oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie praktyki zawodowej realizowanej w ramach kształcenia fizjoterapeutów Dz. U. z 2017 r. poz. 537)

CEL PRAKTYKI ZAWODOWEJ

Student w trakcie praktyk powinien nabyć umiejętności niezbędne do nienagannego wykonywania wszelkich zabiegów fizjoterapeutycznych w ramach funkcjonowania zespołów rehabilitacyjnych oraz kontrolowania efektywności procesu fizjoterapii w zakresie objętym tematem praktyki.

Cele praktyki asystenckiej - po odbyciu praktyki student powinien:

 • znać funkcjonowanie placówki związanej z opieką nad osobami chorymi i niepełnosprawnymi,
 • znać wymogi sanitarno-epidemiologiczne placówki,
 • znać zakres zabiegów i usług świadczonych przez daną placówkę,
 • nabyć umiejętności nawiązywania bezpośredniego kontaktu z osobami niepełnosprawnymi (słuchanie, rozmowa, empatia, tolerancja, uwrażliwienie na cierpienie drugiego człowieka),
 • współdziałać w rehabilitacji społecznej,
 • poznać zasady podstawowej opieki pielęgnacyjnej prowadzonej w poszczególnych ośrodkach,
 • umieć ocenić swoje predyspozycje psychiczne do wykonywania wybranego zawodu.

Cele praktyki zawodowej w Pracowni Kinezyterapii - po odbyciu praktyki student powinien:

 • nabyć umiejętności stosowania energii fizycznych: termicznych, promieniowania podczerwonego, widzialnego, światła laserowego i spolaryzowanego oraz zabiegów z zakresu elektroterapii, pól elektromagnetycznych wysokiej częstotliwości, pól magnetycznych niskiej częstotliwości, fali ultradźwiękowej oraz aerozoloterapii w zabiegach fizjoterapeutycznych u pacjentów z uwzględnieniem dawkowania, wskazań i p/wskazań oraz BHP.
 • Uzyskać prawidłową postawę podejścia do pacjentów.
 • nauczenie prowadzenia dokumentacji medycznej w placówkach służby zdrowia.
 • prawidłowe wykonywanie czynności zawodowych w odniesieniu do zabiegów fizykoterapeutycznych.
 • przygotowanie studentów do samodzielnej pracy w gabinecie fizykoterapii oraz realizacji zadań wynikających z roli zawodowej fizjoterapeuty.
 • nabyć umiejętności przeprowadzenia i prawidłowego wykonania zabiegów fizykoterapii.
 • nabyć umiejętności odpowiedniego stosowania zasad i technik w zakresie działania czynników fizykalnych w procesie profilaktyki, leczenia i rehabilitacji.
 • nabyć umiejętności doboru i stosowania właściwej aparatury do zabiegów fizykalnych w zależności od rodzaju i okresu choroby. 9) Umiejętność organizowania swojego stanowiska pracy.

Praktyka w Pracowni Fizykoterapii - po odbyciu praktyki student powinien:

 • Nabycie umiejętności stosowania energii fizycznych: termicznych, promieniowania podczerwonego, widzialnego, światła laserowego i spolaryzowanego oraz zabiegów z zakresu elektroterapii, pól elektromagnetycznych wysokiej częstotliwości, pól magnetycznych niskiej częstotliwości, fali ultradźwiękowej oraz aerozoloterapii w zabiegach fizjoterapeutycznych u pacjentów z uwzględnieniem dawkowania, wskazań i p/wskazań oraz BHP.
 • Kształtowanie prawidłowego podejścia do pacjentów.
 • Nauczenie prowadzenia dokumentacji medycznej w placówkach służby zdrowia.
 • Prawidłowe wykonywanie czynności zawodowych w odniesieniu do zabiegów fizykoterapeutycznych.
 • Przygotowanie studentów do samodzielnej pracy w gabinecie fizykoterapii oraz realizacji zadań wynikających z roli zawodowej fizjoterapeuty.
 • Umiejętność przeprowadzenia i prawidłowego wykonania zabiegów fizykoterapii.
 • Umiejętność odpowiedniego stosowania zasad i technik w zakresie działania czynników fizykalnych w procesie profilaktyki, leczenia i rehabilitacji.
 • Umiejętność doboru i stosowania właściwej aparatury do zabiegów fizykalnych w zależności od rodzaju i okresu choroby.
 • Umiejętność organizowania swojego stanowiska pracy.

Cele praktyki zawodowej w zakresie Fizjoterapii Klinicznej: po odbyciu praktyki student powinien:

 • znać szeroko pojęty problem niepełnosprawności.
 • znać miejsce i zadania rehabilitacji w obecnym systemie opieki medycznej.
 • znać zasady kompensacji ubytków funkcjonalnych i możliwości sterowania procesami regeneracji, adaptacją osób niepełnosprawnych.
 • poznać biologiczne i społeczne uwarunkowania skuteczności procesu rehabilitacji (plastyczność OUN).
 • poznać metodykę i praktykę postępowania rehabilitacyjnego, hierarchię celów, zasady doboru środków i metod.
 • znać rehabilitację stacjonarną, ambulatoryjną i środowiskową.
 • umieć współpracować z zespołem rehabilitacyjnym.
 • znać interdyscyplinarność procesu rehabilitacji.
 • Znać rolę i zadania zawodowe fizjoterapeuty.
 • Znać etykę zawodową fizjoterapeuty, kompetencje, odpowiedzialność prawną i moralną.
 • Znać fizjoterapię standardach medycznych.
 • Znać fizjoterapię dzieci i młodzieży z różnymi dysfunkcjami narządu ruchu.
 • Znać fizjoterapię w całokształcie leczenia chorego.
 • Znać fizjoterapię różnych stadiach i okresach choroby.
 • Znać usprawnianie i postępowanie adaptacyjne w różnych jednostkach chorobowych.
 • Znać specyfikę fizjoterapii w wieku rozwojowym oraz u osób w podeszłym wieku.
 • Znać fizjoterapię osób ze schorzeniami w kardiologii, pulmonologii, geriatrii, psychiatrii, chirurgii, ginekologii i położnictwie, pediatrii, onkologii i medycynie paliatywnej.

Nadzór dydaktyczny nad przebiegiem praktyk pełni powołany przez Rektora Uczelni - Koordynatora Praktyk Zawodowych.

Podstawą do weryfikacji efektów uczenia dla praktyk zawodowych jest Dzienniki Kształcenia Zawodowego na Kierunku Fizjoterapia jednolite studia drugiego magisterskie.

Studenci kierunku Fizjoterapia studia magisterskie mogą odbywać praktyki zawodowe w następujących instytucjach:

 • klinikach, instytutach, oddziałach szpitalnych, w podmiotach leczniczych świadczących usługi fizjoterapeutyczne, w ośrodkach lub oddziałach dziennych)
 • jednostkach medycznych, w zakładach i ośrodkach rehabilitacji, w przychodniach rehabilitacyjnych, gabinetach fizykoterapii, kinezyterapii, domach opieki społecznej, zakładach opiekuńczo – leczniczych, ośrodkach dla osób niepełnosprawnych
 • sanatoria, zakłady przyrodolecznicze, ośrodki SPA, bądź placówki służby zdrowia, gdzie realizowane są świadczenia z zakresu rehabilitacji leczniczej i uzdrowiskowej
 • w podmiotach leczniczych, gdzie realizowane są świadczenia z zakresu rehabilitacji leczniczej i fizjoterapii

ORGANIZACJA PRAKTYKI ZAWODOWEJ

Możliwe są dwie formy odbywania praktyki:

 1. student odbywa bezpłatną praktykę zawodową zgodnie z programem praktyk w podmiotach leczniczych/placówkach, z którymi Uczelnia posiada umowy zgodnie z programem praktyk,
 2. student odbywa bezpłatną praktykę zawodową na podstawie porozumienia (zwanego umową/ porozumieniem/wolontariatem ) pomiędzy Uczelnią a podmiotem leczniczym/placówką, zgodnie z programem praktyk.
 3. Student może samodzielnie wskazać placówkę, która wyrazi gotowość jego przyjęcia na praktykę. Placówka ta musi jednak spełniać kryteria wyboru placówek do realizacji praktyk zawodowych oraz zawrzeć z Uczelnią stosowną Umowę. Umowa z jednostką, w której realizowana będzie praktyka, zostaje podpisana przed rozpoczęciem praktyki.
 4. Podczas praktyki zawodowej student realizuje zadania zawarte w Programie Praktyk Zawodowych. Przed rozpoczęciem praktyki student zobowiązany jest okazać w placówce realizacji praktyki skierowanie na praktykę zawodową wystawione przez Uczelnię
 5. Godzina praktyki równa jest godzinie dydaktycznej (45min.).

EFEKTY UCZENIA SIĘ DO OSIĄGNIĘCIA PRZEZ STUDENTA W RAMACH PRAKTYKI ZAWODOWEJ

W zakresie wiedzy Student:

 • Posiada wiedzę w zakresie organizacji i przepisów dotyczących działalności fizjoterapeutów w warunkach szpitalnych. funkcjonowaniem działu fizjoterapii i warunkami pracy fizjoterapeuty; prowadzoną dokumentacją usprawniania leczniczego ; przepisami wewnętrznymi szpitala i bezpieczeństwem i higieną pracy
 • Posiada wiedzę z zakresu fizykoterapii jest zdobycie umiejętności obsługi urządzeń i aparatów fizykoterapeutycznych oraz programowanie zabiegów fizykoterapeutycznych z uwzględnieniem: ciepła i zimna (termo lecznictwo), światłolecznictwo w tym laseroterapia, elektrolecznictwa, pole magnetyczne, ultradźwięki, wodolecznictwo, aerozoloterapia, balneologia.
 • Posiada wiedzę w zakresie środków kinezyterapii w procesie rehabilitacji schorzeń narządów ruchu i narządów wewnętrznych.
 • Zna sposoby wykonywania ćwiczeń (biernych, czynno-biernych, czynnych i specjalnych) oraz metod kinezyterapeutycznych. Bierze udział (współuczestniczy) w prowadzeniu ćwiczeń indywidualnych i zbiorowych.
 • Zna środki i metody fizjoterapii w poszczególnych jednostkach chorobowych narządu ruchu (ortopedia, traumatologia, chirurgia twarda, reumatologia, neurologia) i narządów wewnętrznych (kardiologia, pulmonologia, ginekologia i położnictwo, chirurgia miękka , geriatria, psychiatria , onkologia).

W zakresie umiejętności Student:

 • Potrafi porozumiewać się z fizjoterapeutami stosując język specjalistyczny z zakresu medycyny. Potrafi także w sposób zrozumiały prowadzić rozmowę z osobami nie związanymi z medycyną (pacjentami) nt. zjawisk fizjoterapeutycznych.
 • Potrafi analizować wyniki badań laboratoryjnych, czytać dokumentację medyczną, analizować dane statystyczne dotyczące badań naukowych w zakresie medycyny i profilaktyki prozdrowotnej; wyciągać wnioski praktyczne i wdrażać je w program rehabilitacyjny.
 • Potrafi dokumentować wyniki badania klinicznego pacjenta, efekty osiągnięte w procesie rehabilitacji.
 • Zna standardowe karty badań stosowane w instytucjach medycznych,
 • Potrafi obsługiwać i wykorzystywać najnowsze urządzenia i sprzęt fizjoterapeutyczny oraz pomiarowo diagnostyczny do celów kontrolnych i oceny efektów zdrowotnych pacjenta.
 • Potrafi porozumiewać się z fizjoterapeutami stosując język specjalistyczny z zakresu medycyny. Potrafi także w sposób zrozumiały prowadzić rozmowę z osobami nie związanymi z medycyną (pacjentami) nt. zjawisk fizjoterapeutycznych.
 • Samodzielnie wykonuje zabiegi z zakresu fizykoterapii, hydroterapii, kinezyterapii z elementami terapii manualnej oraz masażu leczniczego.
 • Potrafi obsługiwać i wykorzystywać najnowsze urządzenia i sprzęt fizjoterapeutyczny oraz pomiarowo-diagnostyczny do celów kontrolnych i oceny efektów zdrowotnych pacjenta. F1
 • Potrafi porozumiewać się z fizjoterapeutami stosując język specjalistyczny z zakresu medycyny. Potrafi także w sposób zrozumiały prowadzić rozmowę z osobami nie związanymi z medycyną (pacjentami) nt. zjawisk fizjoterapeutycznych.
 • Potrafi przeprowadzić diagnostykę kliniczną i dostosować techniki fizjoterapeutyczne do stanu zdrowotnego pacjenta.
 • Potrafi z zakresu kinezyterapii zaprezentować zadawane pacjentom ćwiczenia według ogólnie przyjętej nomenklatury metodologii ćwiczeń fizycznych. Prezentuje własną osobą promocje zdrowia
 • Zdobywa wiadomości i umiejętności w zakresie: diagnostyki laboratoryjnej (rtg, ekg, itp.) i diagnostyki funkcjonalnej dla celów rozpoznania (diagnozy) i prognozowania usprawniania leczniczego; uczy się programowania zabiegów fizjoterapeutycznych z uwzględnieniem dawek (serii) i ordynacji dla różnych schorzeń,
 • Pisze konspekty w zakresie fizjoterapii klinicznej; asystuje dyplomowanemu fizjoterapeucie w jego pracy z pacjentem i wykonuje (pod jego nadzorem) zlecone mu przez niego zabiegi w zakresie kinezyterapii, fizykoterapii i masażu; zapoznaje się z zasadami pracy w ramach zespołu rehabilitacyjnego (lekarzem – ordynatorem, pielęgniarką, logopedą itp.);

W zakresie kompetencji społecznych Student:

 • Posiada świadomość ograniczeń swojej wiedzy i umiejętności. Wie kiedy skorzystać z porady innego specjalisty. potrafi rozwiązywać bieżące problemy wynikające z wykonywanego zawodu fizjoterapeuty,
 • Przestrzega zasady bezpiecznej pracy z pacjentem poprzez odpowiednią organizację miejsca pracy jak i własnych zachowań,
 • Potrafi współpracować w zakresie zespołu rehabilitacji medycznej przyjmując w niej odpowiednie dla jego poziomu wykształcenia role.
 • Potrafi zorganizować pracę zawodową określając dla siebie i innych priorytety służące realizacji określonego zadania.

RAMOWY WYMIAR PRAKTYK

Łączny czas trwania praktyk: 1560 godzin (58 ECTS)

I ROK 

I semestr - praktyka asystencka/wdrożeniowa 150 h (3 ECTS)

II ROK

IV semestr - praktyka w pracowni kinezyterapii: 150 h (5 ECTS)

III ROK

VI semestr - praktyka kliniczna: 150 h (6 ETCS)

 • w zakresie fizjoterapii klinicznej dzieci i dorosłych  (ortopedia, reumatologia, choroby wewnętrzne., pulmonologia, kardiologia, neurologia i onkologia)
 • w zakresie fizykoterapii

IV ROK

VIII semestr - praktyka kliniczna 150 h (6 ETCS) 

 • w zakresie fizjoterapii klinicznej dzieci i dorosłych,
 • w zakresie fizykoterapii

V ROK

IX i X semestr (w IX sem. - 480 h; w X sem. - 480 h) - praktyka ciągła 960 h (38 ETCS)  Praktyka fizjoterapeutyczna (zawodowa – semestry IX i X) – szczegółowe zasady odbywania praktyki fizjoterapeutycznej reguluje Ustawa o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. z 2015 r. poz. 1994) oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie praktyki zawodowej realizowanej w ramach kształcenia fizjoterapeutów (Dz. U. z 2017 r. poz. 537) – łącznie 960 godzin, w tym:

 • fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach układu ruchu:
  - ortopedia, traumatologia i medycyna sportowa,
  - neurologia i neurochirurgia,
  - reumatologia,
  - wiek rozwojowy (zajęcia w jednostkach medycznych, zajmujących się fizjoterapią w dysfunkcjach układu ruchu, na oddziałach w szpitalu, w poradniach rehabilitacyjnych)
 • fizjoterapia w chorobach wewnętrznych:
  - ginekologia i położnictwo,
  - pediatria,
  - chirurgia,
  - kardiologia i kardiochirurgia,
  - pulmonologia,
  - geriatria,
  - psychiatria,
  - onkologia i medycyna paliatywna (zajęcia w jednostkach medycznych, na oddziałach w szpitalu, w poradniach rehabilitacyjnych),
  - fizjoterapia w wieku rozwojowym (zajęcia w jednostkach medycznych, na oddziałach w szpitalu, w przychodniach i poradniach rehabilitacji dzieci).

Od semestru zimowego roku akademickiego 2021/2022 brak możliwości zaliczania studenckich praktyk zawodowych na podstawie doświadczenia zawodowego. Zmiana jest podyktowana Stanowiskiem interpretacyjnym nr 4/2020 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej, do którego uczelnia bezdyskusyjnie musi się dostosować.

Ćwiczenia kliniczne student będzie odbywał w podmiotach leczniczych na terenie m.st. Warszawy oraz województwa mazowieckiego.

Praktyki zawodowe student może odbyć w podmiotach leczniczych na terenie m.st. Warszawy, województwa mazowieckiego oraz w miejscu zamieszkania.

KARTY ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH (ĆWICZENIA KLINICZNE)

instytucje współpracujące

Instytut
"Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"
w Warszawie
Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji
im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher

ul. Spartańska 1, Warszawa
Narodowe Centrum
Profilaktyki Zdrowotnej
www.ncpz.eu
Narodowy Instytut
Kardiologii

ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

ul. Banacha 1A, 02-097 Warszawa
Szpital Praski
p.w. Przemienienia Pańskiego
Sp. z o.o.

Aleja Solidarności 67, Warszawa
Szpital Wolski
im. dr Anny Gostyńskiej
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Kasprzaka 17, Warszawa
Warszawski
Szpital Południowy

ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 99, Warszawa
Mazowiecki Szpital Wojewódzki
im. św. Jana Pawła II w Siedlcach
Sp. z o.o.

Księcia Józefa Poniatowskiego 26,
08-110 Siedlce
Szpital Miejski
w Siedlcach

ul. Starowiejska 15, Siedlce
Szpital Powiatowy
w Garwolinie

ul. Lubelska 50,
08-400 Garwolin
Samodzielny Publiczny Szpital
Kliniczny im. prof. Orłowskiego
CMKP

ul. Czerniakowska 231,
00-416 Warszawa
Szpital Czerniakowski
Sp. z o. o.

ul. Stępińska 19/25, Warszawa
Mazowiecki Szpital Bródnowski
ul. Kondratowicza 8, Warszawa
Samodzielny Publiczny
Szpital Kliniczny
im. prof. Adama Grucy
CMKP

ul. Konarskiego 13, Otwock
Szpital Specjalistyczny
im. Świętej Rodziny

Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa
Szpital Kolejowy
im. dr med. Włodzimierza Roeflera
w Pruszkowie
Szpital św. Anny
w Piasecznie
Adama Mickiewicza 39,
05-500 Piaseczno
Szpital Dziecięcy
im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Niekłańska 4/24, Warszawa
Mazowiecki
Szpital Wojewódzki
Drewnica Sp. z o.o.

Rychlińskiego 1, Ząbki
Szpital Matki Bożej
Nieustającej Pomocy
w Wołominie

ul. Gdyńska 1/3
05-200 Wołomin
Mazowieckie Centrum
Neuropsychiatrii Sp. z o.o.

Zagórze k/Warszawy
05-462 Wiązowna
Wojewódzka Stacja
Pogotowia Ratunkowego
i Transportu Sanitarnego
"MEDITRANS"
SPZOZ w Warszawie

ul. Hoża 56, 00-685 Warszawa
Samodzielny Zespół Publicznych
Zakładów Lecznictwa Otwartego
Warszawa-Ochota

ul. Szcześliwicka 36, 02-353 Warszawa
Samodzielny Zespół Publicznych
Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Bemowo-Włochy

ul. Gen. M. C. Coopera 5, Warszawa
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego
Warszawa-Mokotów

ul. A.J.Madalińskiego 13, Warszawa
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Dzieci Warszawy
w Dziekanowie Leśnym
Centrum Medyczne
GRUPA ZDROWIE

Nowodworskie
Centrum Medyczne

ul. Miodowa 2
Nowy Dwór Mazowiecki
Stołeczne Centrum
Opiekuńczo-Lecznicze
Sp. z o.o.

ul. Mehoffera 72/74, Warszawa
Zakład Opiekuńczo - Leczniczy
Zakład Leczniczo - Rehabilitacyjny
WIGOR

w Legionowie
Centrum Intensywnej Terapii Olinek
ul. Bobrowiecka 9, Warszawa
RADIOMEDICA
Centrum Diagnostyki Obrazowej

ul.Bobrowiecka 9, Warszawa
Hospicjum
Sióstr Felicjanek
im. bł. Hanny Chrzanowskiej

ul. Nowowiejska 10A, Warszawa
HOSPICJUM EWDOMED
ul. Piłsudskiego 3a
05-510 Konstancin-Jeziorna
NESTOR
Bezpieczny Dom Opieki

ul.Bobrowiecka 9, Warszawa
Fundacja
Odzyskać Radość

Bogurzyn 87, 06-521 Wiśniewo
Niepubliczny żłobek
Ale Frajda

ul. Bolesławicka 40, Warszawa
Warszawskie Zakłady
Sprzętu Ortopedycznego S.A.

al. Bohaterów Września 9, Warszawa
www.fantomy-szkoleniowe.pl
Podkarpackie centrum
Usług Dydaktycznych

ul. Rymanowska 15a
35-083 Rzeszów
Kontakt
Warszawska Uczelnia Medyczna
im. Tadeusza Koźluka

ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

INFORMACJE O UCZELNI / REKRUTACJA:  
T: 22 559 21 05
T: 22 559 21 06
T: 22 559 22 35
E: rekrutacja@wumed.edu.pl
Copyright © 2023 - WUMED
INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES
Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych na stronie wumed.edu.pl, oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na Państwa urządzeniach. Pliki cookies możecie Państwo sprawdzić za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszej strony, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż akceptujecie Państwo stosowanie plików cookies. Więcej informacji w zakładce OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.
rozmiar tekstu
kolory strony