Strategia rozwoju

Strategia rozwoju
Warszawskiej Uczelni Medycznej im. Tadeusza Koźluka,
d. Prywatnej Wyższej Szkoły Nauk Społecznych, Komputerowych i Medycznych
w latach 2019 - 2023

Podstawową przesłanką do opracowania strategii rozwoju WUMed d. Prywatnej Wyższej Szkoły Nauk Społecznych, Komputerowych i Medycznych jest konieczność przyspieszenia i usystematyzowania rozwoju uczelni. Strategia stanowi podstawę długofalowych działań władz Uczelni i jej jednostek organizacyjnych. Jest niezbędną w procesie ubiegania się o nowe kierunki studiów i środki pomocowe krajowe i europejskie.

Misją Warszawskiej Uczelni Medycznej im. Tadeusza Koźluka jest stworzenie silnej, uczelni wyższej o profilu praktycznym, kształcącej na potrzeby zmieniającego się systemu ochrony zdrowia i nauk pokrewnych w Polsce oraz zapewnienie studentom wysokiego poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych zgodnie z kierunkowymi standardami kształcenia oraz potrzebami polskiego i europejskiego rynku pracy. Realizacji celu nadrzędnego służą cele strategiczne spójne z misją i celami rozwoju regionu Mazowsza wskazanymi w Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego (4.4. Misja i cele rozwoju regionu) oraz wynikające z nich cele operacyjne a w tym m.in: wzrost poziomu wykształcenia i poprawa jakości kadr a w tym dostosowania kierunków kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego i lokalnego rynku pracy.

Założenia

 1. Strategia opisuje zbiór zadań, które Senat uznaje za priorytetowe w działalności Uczelni do 2022 roku.
 2. Na ostatnim posiedzeniu Senatu w każdym roku akademickim Senat Uczelni:
  1. określi konkretne zadania i powierzy je do wykonania konkretnej jednostce organizacyjnej lub osobie odpowiedzialnej za jego realizację;
  2. wprowadzi - na podstawie corocznej analizy i zgłoszonych wniosków - niezbędne korekty programu rozwoju;
  3. oceni realizację każdego z zadań w minionym roku akademickim.
 3. Wszyscy Pracownicy Uczelni mają prawo do zgłaszania wniosków co do dalszego rozwoju uczelni.

Priorytety działań Warszawskiej Uczelni Medycznej im. Tadeusza Koźluka d. Prywatnej Wyższej Szkoły Nauk Społecznych, Komputerowych i Medycznych na lata 2019 - 2023

I. Nauka i badania

 1. Systematyczne rozszerzanie współpracy z krajowymi i zagranicznymi uczelniami o podobnym profilu kształcenia oraz placówkami medycznymi;
 2. Promocja Uczelni w województwie mazowieckim i województwach ościennych, m.in. poprzez własną stronę internetową, doskonalenie i rozpropagowanie wydawnictwa uczelnianego;
 3. Określenie do 30 września 2019 roku kierunków badań na lata 2020 - 2023 roku.
 4. Intensyfikacja działań na rzecz skutecznego pozyskiwania środków na badania:
  1. w konkursach grantów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
  2. w programach europejskich i krajowych (m.in. programach operacyjnych: Kapitał Ludzki; Innowacyjna gospodarka; programach Europejskiego Obszaru Gospodarczego);
  3. w programach regionalnych ( w tym Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Mazowieckiego).
 5. Wspieranie badań w dziedzinach uznanych za priorytetowe, m.in. określonych w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Mazowieckiego (lub w których uczelnia ma osiągnięcia);
 6. Monitorowanie stosowania formalno - prawnych podstaw dotyczących własności intelektualnej pracowników i studentów Warszawskiej Uczelni Medycznej im. Tadeusza Koźluka d. Prywatnej Wyższej Szkoły Nauk Społecznych, Komputerowych i Medycznych.

II. Proces dydaktyczny

 1. Systematyczna poprawa jakości i efektywności kształcenia;
 2. Kształcenie studentów zgodnie z potrzebami rynku pracy w zakresie nauk medycznych, nauk o zdrowiu i dziedzin pokrewnych i aktualnym stanem nauk realizowane ze szczególną troską o ich jakość i praktyczne zastosowanie, w tym z wykorzystaniem możliwości stwarzanych przez różnorodne interdyscyplinarne formy kształcenia, rozwijanie oferty kształcenia podyplomowego oraz innych form dokształcania.
 3. Tworzenie nowych kierunków (specjalności) kształcenia zgodnie z lokalnym rynkiem pracy i zapotrzebowaniem społecznym;
 4. Systematyczna modernizacja i weryfikacja programów kształcenia m.in. pod kątem oczekiwań i potrzeb praktyki i rynku pracy w zawodach medycznych, nauk o zdrowiu i nauk pokrewnych;
 5. Wzbogacanie i optymalizacja warunków uczenia się i nauczania;
 6. Aktywy udział studentów i pracowników naukowo-dydaktycznych w ramach europejskich programów stypendialnych w tym: Socrates / Erazmus;
 7. Wdrożenie komputerowego systemu obsługi studentów oraz Zintegrowanego Systemu Komputerowego Zarządzania Uczelnią;
 8. Systematyczne wdrażanie różnych form kształcenia: otwartego, na odległość (distance learning, e-learning);
 9. Stałe uzupełnianie zbiorów i rozszerzanie oferty Biblioteki Uczelni;
 10. Rozszerzanie form pracy Uczelnianego Biura Karier;
 11. Wprowadzenie i rozwój kształcenia podyplomowego - uwzględniającego potrzeby lokalnego i krajowego rynku pracy;
 12. Dostępność nowych form elastycznego studiowania (wybór przedmiotu, wybór kierunku, specjalności);
 13. Uruchomienie w 2019 r. Pracowni Umiejętności Pielęgniarskich, Pracowni Badań Fizykalnych, Pracowni Anatomii, Pracowni Fizjologii i Wysiłku Fizycznego, Pracowni Biochemii, Pracowni Biomechaniki, Pracowni Żywienia Molekularnego stanowiącej bazę dla zdobywania umiejętności praktycznych i ćwiczeń przez studentów kierunku Fizjoterapia, Pielęgniarstwo, Położnictwo, Administracja ze specjalnością zarządzanie w ochronie zdrowia, Informatyka ze specjalnością e- zdrowie, Kosmetologia studia II stopnia, Dietetyka studia II stopnia.
 14. Przygotowanie, otwieranie i realizację kursów specjalistycznych i kształcenia specjalizacyjnego oraz studiów podyplomowych, związanych z prowadzonymi kierunkami studiów ramach projektów unijnych;
 15. Rozwój badań naukowych w medycynie, naukach o zdrowiu i dziedzin pokrewnych, zapewniających Uczelni obecność w krajowych i międzynarodowych projektach i programach naukowo-badawczych i aplikacyjnych, a także szczególna dbałość o rozwój kadry naukowej.
 16. Systemowe i profesjonalne budowanie relacji z medycznym i para medycznym środowiskiem regionu poprzez zaangażowanie w różnorodne badania i przedsięwzięcia na rzecz podwyższenia standardów opieki zdrowotnej, poprzez transfer wiedzy a także poprzez rozbudowę praktycznych programów nauczania oraz doskonalenie form upowszechniania wiedzy.
 17. Kontynuacja i rozszerzenie procesu zmierzającego do nawiązywania partnerskich stosunków z pracodawcami usług medycznych i dziedzin pokrewnych polegającego na:
  1. Podpisaniu umów patronatu nad kierunkami studiów przydatnych dla pracodawców;
  2. Organizacja cyklu spotkań z największymi pracodawcami usług medycznych w regionie w celu ukazania studentom praktycznego wymiaru sylwetki absolwenta kierunków studiów prowadzonych w Uczelni;
 18. Przygotowanie i systematyczne przeprowadzanie cyklu wykładów dla młodzieży ponadgimnazjalnej prowadzonych przez pracowników Uczelni, w celu ukazania młodzieży możliwości kształcenia w zawodach medycznych.

Polityka kadrowa

 1. Podstawą polityki kadrowej winien być rozwój własnej kadry z zachowaniem przewidzianych prawem i statutem uczelni terminów uzyskiwania kolejnych stopni i tytułów naukowych przez pracowników;
 2. Rozwój kadry Uczelni winien być dostosowany zarówno do czynników zewnętrznych takich jak lokalny rynek pracy, jak i czynników wewnętrznych, czyli nowych kierunków, specjalności oraz prowadzonych i planowanych badań naukowych;
 3. Dokonywać, w miarę potrzeb analizy możliwości rozwoju (z uwzględnieniem popytu, kosztochłonności) poszczególnych kierunków (i specjalności) kształcenia.
 4. Systematycznie wzmacniać kadrowo te kierunki studiów, które mogą ubiegać się o uzyskanie uprawnień magisterskich.
 5. Stymulować możliwości szybkiego awansu oraz rozwój młodej kadry poprzez uczelniane stypendia doktorskie i habilitacyjne.
 6. Polityka kadrowa musi uwzględniać:
  1. standardy dydaktyczne i naukowe KRASzPiP, MNiSW i PKA,
  2. zmiany organizacyjne w administracji związane ze zmianami zarządzania uczelnią i rozszerzaniem oferty edukacyjnej.
 7. Opracować wielokryterialny system oceny pracowników naukowo-badawczych i administracyjnych;
 8. Zatrudniać samodzielnych pracowników naukowych (profesorów) obcokrajowców na poszczególnych kierunkach studiów.

Poszerzenie oferty edukacyjnej (w miarę możliwości kadrowych i finansowych Warszawskiej Uczelni Medycznej im. Tadeusza Koźluka d. Prywatnej Wyższej Szkoły Nauk Społecznych, Komputerowych i Medycznych:

 1. Kierunek Fizjoterapia - uruchomienie studiów jednolitych magisterskich - stacjonarnych i niestacjonarnych od października 2019 roku;
 2. Kierunek Pielęgniarstwo - uruchomienie studiów stacjonarnych od października 2019 roku,
 3. Kierunek Kosmetologia - uruchomienie studiów II stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych od października 2019 roku;
 4. Kierunek Dietetyka - uruchomienie studiów II stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych od października 2019 roku;
 5. Kierunek Informatyka - uruchomienie studiów II stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych od października 2020 roku ze specjalnością e- zdrowie,
 6. Kierunek Administracja - uruchomienie na studiach I stopnia specjalności zarządzanie systemami ochrony zdrowia w 2020 roku. uruchomienie studiów II stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych od października 2020 roku ze specjalnością e- zdrowie,
 7. Poszerzenie oferty edukacyjnej o kształcenie podyplomowe w ramach kursów specjalistycznych i kształcenia specjalizacyjnego oraz studiów podyplomowych, związanych z prowadzonymi kierunkami studiów studia
  podyplomowe i kursy zawodowe związane z prowadzonymi kierunkami studiów.

Inwestycje i finanse

 1. Stałe doposażenie Uczelni w nowoczesny sprzęt i urządzenia niezbędne do prawidłowego zabezpieczenia procesu naukowo-dydaktycznego na wszystkich prowadzonych kierunkach studiów;
 2. Koordynacja procesu pozyskiwania środków finansowych na badania naukowe - zwiększenie aktywności młodej kadry naukowo - dydaktycznej w zakresie pozyskiwaniu grantów naukowych.

Współpraca ze środowiskiem lokalnym i absolwentami Uczelni

 1. Poszerzanie współpracy Uczelni z władzami samorządowymi i Urzędem Marszałkowskim w zakresie rozwoju kształcenia medycznego i zatrudnianiu absolwentów Uczelni;
 2. Współpraca z innymi uczelniami regionu kształcącymi na takich samych kierunkach;
 3. Otwarcie uczelni na potrzeby osób niepełnosprawnych i studentów Uniwersytetu III Wieku;
 4. Powołanie w Biurze Karier Centrum Doradztwa Pracy;
 5. Wzmacnianie więzi z absolwentami Uczelni poprzez organizację spotkań jubileuszowych, promocję ich osiągnięć i sukcesów, współpracę.

Przewodniczący Senatu
dr Waldemar Dębski - prof. PWSBiA
R E K T O R

 
instytucje współpracujące

Instytut
"Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"
w Warszawie
Szpita Południowy
Miasta StołecznegoWarszawy

ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 99,
Warszawa
Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji
im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher

ul. Spartańska 1, Warszawa
Narodowe Centrum
Profilaktyki Zdrowotnej
www.ncpz.eu
Szpital Praski
p.w. Przemienienia Pańskiego
Sp. z o.o.

Aleja Solidarności 67, Warszawa
Szpital Wolski
im. dr Anny Gostyńskiej
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Kasprzaka 17, Warszawa
Szpital Solec
Spółka z o.o.

ul. Solec 93, Warszawa
Szpital Czerniakowski
Sp. z o. o.

ul. Stępińska 19/25, Warszawa
Mazowiecki Szpital Bródnowski
ul. Kondratowicza 8, Warszawa
Samodzielny Publiczny
Szpital Kliniczny
im. prof. Adama Grucy
CMKP

ul. Konarskiego 13, Otwock
Szpital Specjalistyczny
im. Świętej Rodziny

Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa
Szpital Kolejowy
im. dr med. Włodzimierza Roeflera
w Pruszkowie
Szpital św. Anny
w Piasecznie
Adama Mickiewicza 39,
05-500 Piaseczno
Szpital Dziecięcy
im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Niekłańska 4/24, Warszawa
Mazowiecki
Szpital Wojewódzki
Drewnica Sp. z o.o.

Rychlińskiego 1, Ząbki
Szpital Matki Bożej
Nieustającej Pomocy
w Wołominie

ul. Gdyńska 1/3
05-200 Wołomin
Mazowieckie Centrum
Neuropsychiatrii Sp. z o.o.

Zagórze k/Warszawy
05-462 Wiązowna
Wojewódzka Stacja
Pogotowia Ratunkowego
i Transportu Sanitarnego
"MEDITRANS"
SPZOZ w Warszawie

ul. Hoża 56, 00-685 Warszawa
Samodzielny Zespół Publicznych
Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Bemowo-Włochy

ul. Gen. M. C. Coopera 5, Warszawa
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego
Warszawa-Mokotów

ul. A.J.Madalińskiego 13, Warszawa
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Dzieci Warszawy
w Dziekanowie Leśnym
Centrum Medyczne
GRUPA ZDROWIE

Nowodworskie
Centrum Medyczne

ul. Miodowa 2
Nowy Dwór Mazowiecki
Stołeczne Centrum
Opiekuńczo-Lecznicze
Sp. z o.o.

ul. Mehoffera 72/74, Warszawa
Zakład Opiekuńczo - Leczniczy
Zakład Leczniczo - Rehabilitacyjny
WIGOR

w Legionowie
Centrum Intensywnej Terapii Olinek
ul. Bobrowiecka 9, Warszawa
RADIOMEDICA
Centrum Diagnostyki Obrazowej

ul.Bobrowiecka 9, Warszawa
Hospicjum
Sióstr Felicjanek
im. bł. Hanny Chrzanowskiej

ul. Nowowiejska 10A, Warszawa
HOSPICJUM EWDOMED
ul. Piłsudskiego 3a
05-510 Konstancin-Jeziorna
NESTOR
Bezpieczny Dom Opieki

ul.Bobrowiecka 9, Warszawa
Warszawskie Zakłady
Sprzętu Ortopedycznego S.A.

al. Bohaterów Września 9, Warszawa
www.fantomy-szkoleniowe.pl
Podkarpackie centrum
Usług Dydaktycznych

ul. Rymanowska 15a
35-083 Rzeszów
Kontakt
Warszawska Uczelnia Medyczna
im. Tadeusza Koźluka

ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

INFORMACJE O UCZELNI / REKRUTACJA:  
T: 22 559 21 05
T: 22 559 21 06
T: 22 559 22 35
E: rekrutacja@wumed.edu.pl
Copyright © 2023 - WUMED
INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES
Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych na stronie wumed.edu.pl, oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na Państwa urządzeniach. Pliki cookies możecie Państwo sprawdzić za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszej strony, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż akceptujecie Państwo stosowanie plików cookies. Więcej informacji w zakładce OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.
rozmiar tekstu
kolory strony