Regulamin Samorządu Studenckiego WUMed

 
R E G U L A M I N
S A M O R Z Ą D U  S T U D E N C K I E G O

WARSZAWSKIEJ UCZELNI MEDYCZNEJ
im.Tadeusza Koźluka

Dział  I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Niniejszy Regulamin Samorządu Studenckiego Warszawskiej Uczelni Medycznej im. Tadeusza Koźluka (zwana dalej Uczelnią), zwany dalej Regulaminem, określa zasady działania Samorządu Studenckiego, zwanego dalej Samorządem.

§2

Samorząd działa na terenie Uczelni zgodnie z art. 110 i 111 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, a także statutem uczelni, regulaminem studiów i niniejszym regulaminem.

§3

 1. Samorząd  tworzą wszyscy studenci Uczelni.
 2. Organy Samorządu tworzone przez studentów w drodze demokratycznych wyborów są jedyną niezależną i apolityczną reprezentacją ogółu studentów

Samorząd, działając poprzez swoje organy i swoich przedstawicieli, wykonuje następujące zadania:

 1. Reprezentuje ogół studentów uczelni we władzach uczelni i wobec tych władz.
 2. Broni praw i interesów studentów.
 3. Współdziała z władzami uczelni oraz wykładowcami w celu zapewnienia jak najwyższego poziomu kształcenia studentów i stworzenia im jak najlepszych warunków do zdobywania wiedzy i umiejętności, w tym także koniecznej pomocy materialnej.
 4. Inicjuje i wspiera działalność naukową, kulturalną, wychowawczą, sportową i turystyczną studentów uczelni.
 5. Decyduje w sprawach rozdziału środków finansowych przeznaczonych przez uczelnię na sprawy studenckie.
 6. Wyraża opinię środowiska studenckiego w sprawach z nim związanych lub wymagających jego wypowiedzi.
 7. Działa na rzecz przestrzegania przez studentów zasad współżycia koleżeńskiego oraz zasad etyki akademickiej.

§4

Samorząd w zakresie swoich celów może prowadzić działalność kulturalną, tworzyć koła naukowe, kulturalne, sportowe.

§5

Organy Samorządu działające na terenie Uczelni zobowiązane są do podawania do wiadomości ogółu studentów rocznych sprawozdań ze swej działalności.

§6

Organy Samorządu działają niezależnie od organów uczelni oraz innych organizacji studenckich.

§7

Środki niezbędne do funkcjonowania samorządu zapewniają na podstawie przepisów ustawy odpowiednie organy Uczelni.

§8

Samorząd dla realizacji swoich celów ma prawo do korzystania z pomieszczeń, urządzeń i środków technicznych w zakresie uzgodnionym z władzami Uczelni.

§9

Rektor może uchylić uchwałę Organu Samorządu Studenckiego, jeśli jest ona niezgodna z statutem uczelni, regulaminem studiów lub regulaminem samorządu.

DZIAŁ II
ORGANY SAMORZĄDU STUDENCKIEGO

Rozdział 1
Struktura Samorządu Studenckiego

§10

 
Organami Samorządu Studenckiego są:

 1. Organy stanowiące:
  1. Ogólne Zebranie Studentów.
  2. Rada Studentów.
 2. Organa wykonawcze:
  1. Rada Wykonawcza Samorządu Studenckiego.
  2. Przewodniczący Samorządu Studenckiego.
  3. Starostowie lat na poszczególnych kierunkach studiów.
 3. Sąd Koleżeński.
 4. Komisja rewizyjna.

§11

 1. Najwyższym organem uchwałodawczym Samorządu jest Ogólne Zebranie Studentów .
 2. Najwyższym organem wykonawczym Samorządu jest Rada Wykonawcza Samorządu Studentów.
 3. Organy uchwałodawcze samorządu są organami kolegialnymi.
 4. Jednoosobowymi organami wykonawczymi Samorządu są:
  1. Przewodniczący Samorządu Studenckiego,
  2. Starostowie lat na poszczególnych kierunkach studiów.

 Rozdział 2
Ogólne Zebranie

§12

Ogólne Zebranie Studentów stanowi formę bezpośredniego uczestnictwa studentów w realizacji zadań Samorządu Studenckiego w i może podejmować decyzje we wszystkich sprawach Samorządu.

§13

 1. Ogólne Zebranie zwoływane jest przez Radę Studentów na wniosek 2/3 składu jego członków lub na pisemny wniosek, co najmniej 10% ogólnej liczby studentów uczelni.
 2. Proponowany regulamin i porządek obrad przygotowuje Rada Wykonawcza lub grupa inicjatywna i przedstawia Ogólnemu Zebraniu.
 1. Uchwały Ogólnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów i są wiążące, jeżeli w głosowaniu wzięła udział, co najmniej 2/5 studentów Uczelni.

§14

 1. Studenci mogą wykonywać kompetencje Ogólnego Zebrania Studentów w formie referendum.
 2. Zarządzenie referendum następuje w trybie art. 15 ust. 1 niniejszego Regulaminu.
 3. Do przeprowadzenia referendum stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące przeprowadzania wyborów.
 4. Wyniki przeprowadzonego referendum Rada Studentów przedstawia Rektorowi Uczelni. R

Rozdział 3
Rada Studentów

§15

Rada Studentów WUMed jest jedynym reprezentantem ogółu studentów i może decydować we wszystkich sprawach Samorządu Studenckiego z wyjątkiem spraw zastrzeżonych dla innych organów.

§16

 1. Rada Studentów składa się z od 5 do 9 studentów wybieranych spośród grona wszystkich starostów wszystkich grup studenckich na ogólnym zebraniu starostów na początku roku akademickiego.
 2. Wybory Rady organizuje Studencka Komisja Wyborcza. Z przeprowadzonych wyborów  sporządza protokół i przekazuje go Przewodniczącemu Samorządu Studenckiego W przypadku gdy w danym roku akademickim część członków Rady ukończyła studia organizowane są wybory uzupełniające do tej Rady.
 3. Rada Studentów na wniosek Przewodniczącego zbiera się przynajmniej raz w roku z wyłączeniem okresu wakacyjnego, w którym Rada Studentów nie zbiera się.
 4. Każdy członek Rady Studentów ma jeden głos.
 5. Członkowie Rady Studentów są reprezentantami ogółu studentów i nie mogą być związani instrukcjami wyborców.

§17

Rada Studentów:

 1. Reprezentuje studentów wobec organów Uczelni, jak i na zewnątrz.
 2. Koordynuje działania organów Samorządu oraz określa podstawowe kierunki działań Samorządu.
 3. Inicjuje zmiany w Statucie i Regulaminie Studiów  w przypadku zaistnienia takiej potrzeby.
 4. Inicjuje działania zmierzające do wzrostu aktywności wśród studentów w zakresie zainteresowań naukowych i uczestnictwa w pracach badawczych Uczelni.
 5. Inicjuje i prowadzi działalność kulturalną, turystyczną i sportową Uczelni.
 6. Współdecyduje z Władzami Uczelni o rozdziale środków finansowych przeznaczonych na cele studenckie.
 7. Współuczestniczy w działalnościach na rzecz doskonalenia realizacji procesu edukacyjnego.

 18

Rada Studentów podejmuje uchwały we wszystkich sprawach studenckich a w szczególności do jej wyłącznej kompetencji należy:

 1. Uchwalanie i zmienianie Regulaminu Samorządu Studenckiego oraz przewidzianych w nim regulaminów innych organów Samorządu.
 2. Wybór Przewodniczącego Samorządu Studenckiego i jednego do dwóch Wiceprzewodniczących na wniosek Przewodniczącego.
 3. Wybór członków Komisji Rewizyjnej.
 4. Wybór swoich przedstawicieli do: Senatu Uczelni.
 5. Odwoływanie Przewodniczącego, Wiceprzewodniczących i Rady Wykonawczej.
 6. Opiniowanie wydawanych przez organy Uczelni innych aktów normatywnych ważnych dla środowiska studenckiego w tym regulaminu pomocy materialnej dla studentów.
 7. Powoływanie Komisji Samorządu (stałych i doraźnych).
 8. Wybieranie przedstawicieli do innych struktur Uczelni, w których pracach mogą brać udział studenci.

§19

O ile przepis szczególny nie stanowi inaczej uchwały Rady Studentów zapadają bezwzględną większością głosów w obecności, co najmniej 2/3 regulaminowej liczby członków Rady Studentów w głosowaniu jawnym. W przypadku równej ilości głosów za i przeciw rozstrzyga głos przewodniczącego obrad.

Rozdział 4
Przewodniczący Samorządu Studenckiego

§20

Przewodniczący Samorządu Studenckiego:

 1. Kieruje działaniami Samorządu.
 2. Reprezentuje Samorząd przed Władzami Uczelni i na zewnątrz Uczelni chyba, że uchwała Rady Studentów podjęta na podstawie Regulaminu w szczególnej sprawie stanowi inaczej.
 3. Zwołuje posiedzenia Rady Studentów oraz Rady Wykonawczej.
 4. Podejmuje wszelkie decyzje w sposób wyraźnie niezastrzeżony dla innych organów Samorządu, z wyjątkiem decyzji o charakterze nadzorczo-kontrolnym.
 5. Powołuje i odwołuje na wniosek Rady Wykonawczej koordynatorów projektów realizowanych pod egidą Rady Studentów.
 6. Udziela wyjaśnień, dotyczących działalności wszystkich organów Samorządu, władzom Uczelni i studentom.
 7. Zatwierdza podpisem wszystkie uchwały, pisma, wnioski i projekty Rady Studentów.
 8. Dokumentację prowadzi sekretarz Rady powoływany przez Przewodniczacego Samrządu Studenckiego.

Rozdział 5 Rada Wykonawcza

21

 1. Rada Wykonawcza jest organem wykonawczym, a w przerwach pomiędzy posiedzeniami Rady Studentów podejmuje wszystkie uchwały w jej imieniu z wyłączeniem spraw dotyczących:
  1. gospodarki finansowej Samorządu,
  2. spraw personalnych Samorządu,
  3. zmian w Regulaminie.
 2. Rada Wykonawcza opracowuje plan pracy na dany rok akademicki
 3. Rada Wykonawcza zobowiązana jest do składania Radzie Studentów sprawozdań ze swojej bieżącej oraz rocznej działalności.

§22

 1. W skład Rady Wykonawczej wchodzi Przewodniczący Samorządu Studenckiego i  dwóch Wiceprzewodniczących.
 2. Wiceprzewodniczących powołuje Rada Studentów na wniosek Przewodniczącego.
 3. Przewodniczący Samorządu Studenckiego przewodniczy i kieruje pracami Rady Wykonawczej.

§23

Rada Wykonawcza wyraża opinię w sprawie przekazania sprawy dyscyplinarnej studenta do Sądu Koleżeńskiego.
Rozdział 6 Komisja Rewizyjna

§24

Komisja Rewizyjna:

 1. Sprawuje kontrolę nad przestrzeganiem postanowień Regulaminu oraz bieżącą działalnością organów Samorządu.
 2. Kontroluje sposób wydatkowania środków finansowych przeznaczonych na działalność poszczególnych organów Samorządu oraz sporządza sprawozdanie z tej kontroli.
 3. Opiniuje sprawozdanie Przewodniczącego Samorządu dotyczące działalności Samorządu.
 4. Dokonuje wykładni przepisów Regulaminu.
 5. Rozstrzyga w sporach kompetencyjnych między organami Samorządu.
 6. Przedstawia opinię na temat działalności Przewodniczącego Samorządu Studenckiego, Rady Wykonawczej i innych organów Samorządu oraz wnioski o udzielenie absolutorium.
 7. Występuje z wnioskiem o odwołanie członka Rady Studentów w przypadku spełnienia przesłanek związanych z utratą mandatu członka Rady Studentów.
 8. Występuje z wnioskiem do Rektora Uczelnio uchylenie decyzji Rady Studentów niezgodnej z przepisami Regulaminu Samorządu, o czym informuje Radę Studentów,
 9. Wykonuje inne zadania wynikających z niniejszego Regulaminu.
§25
 1. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może zostać członek Rady Wykonawczej.
 2. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą trzy osoby wybrane przez Radę Studentów spośród wszystkich studentów Uczelni..
 3. Komisja Rewizyjna wybiera spośród swoich członków przewodniczącego i jego zastępcę.
 4. Komisja Rewizyjna podejmuje decyzje bezwzględną większością głosów.

Dział III
ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYSCYPLINARNA STUDENTÓW

§26

 1. Za naruszenie przepisów obowiązujących w Uczelni oraz za czyny uchybiające godności studenta, student ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną przed Komisją Dyscyplinarną albo przed Sądem Koleżeńskim Samorządu Studenckiego.
 2. Karami dyscyplinarnymi są:
  1. upomnienie,
  2. nagana,
  3. nagana z ostrzeżeniem,
  4. zawieszenie w określonych prawach studenta na okres jednego roku,
  5.  wydalenie z uczelni.

§27

Zasady funkcjonowania Komisji Dyscyplinarnej i Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej określa § 58 Statutu Uczelni.

§28

Rada Studentów na mocy uchwały określa tryb i zasady powoływania i funkcjonowania Sądu Koleżeńskiego.
 

DZIAŁ IV
TRYB WYBORU I ODWOŁANIA ORGANÓW SAMORZĄDU

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§29

 1. Wyboru Przewodniczącego, wiceprzewodniczących, skład Komisji Rewizyjnej, dokonuje Rada Studentów ze swego grona.
 2. Wszystkie czynności proceduralne związane z wyborami, powoływaniem i odwoływaniem w ramach poszczególnych organów Samorządu przeprowadza Studencka Komisja Wyborcza.
 3. Kadencja wszystkich organów Rady Studentów trwa dwa lata, jednak są one zobowiązane działać do czasu ukonstytuowania się nowo wybranej Rady Studentów.

§30

 1. Mandat członka organu kolegialnego Samorządu, poza Komisją Rewizyjną wygasa w przypadku:
  1. śmierci,
  2. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Przewodniczącego Samorządu Studenckiego,
  3. utraty statusu studenta WUMed,
  4. prawomocnego ukarania przez komisję dyscyplinarną lub odwoławczą komisję dyscyplinarną.
  5. nieuzyskania absolutorium.
 2. W przypadku pisemnej rezygnacji członka Rady Studentów z członkostwa lub pełnienia funkcji jego dymisja nie podlega głosowaniu Rady Studentów.
 3. Jeżeli do końca kadencji organu pozostało nie mniej niż 3 miesiące, przeprowadza się wybory uzupełniające. W innym przypadku organ kolegialny działa ważnie prawnie w zmniejszonym składzie, mogą podejmować uchwały.

§31

W przypadku utraty mandatu przez Przewodniczącego Samorządu Studenckiego, gdy do końca jego kadencji pozostały więcej niż 2 miesiące, przeprowadza się wybory uzupełniające. W przeciwnym razie Rada Studentów powierza jego funkcję wiceprzewodniczącemu.

§32

 1. Przewodniczącego Samorządu lub wiceprzewodniczącego może odwołać organ, który dokonał ich wyboru.
 2. Wniosek o odwołanie Przewodniczącego Samorządu może być zgłoszony do Komisji Rewizyjnej, przez co najmniej ½ regulaminowego składu Rady Studentów.
 3. Wniosek o odwołanie wiceprzewodniczących może być zgłoszony do Rady Studentów.
 4. Uchwała o odwołaniu Przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego jest ważna, gdy została podjęta większością ⅔ ważnie oddanych głosów w obecności kworum.
 5. W razie nie odwołania Przewodniczącego, kolejny wniosek o jego odwołanie może być zgłoszony po upływie, co najmniej dwóch miesięcy od chwili zgłoszenia poprzedniego wniosku.

§33

 1. Odwołanie członka Komisji Rewizyjnej może nastąpić w wyniku:
  1. pisemnego zrzeczenia się funkcji,
  2. utraty praw studenckich,
  3. nieusprawiedliwionych dwóch nieobecności z rzędu na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej.
 2. W przypadku wypełnienia przesłanek z ust. 1 lit. b) i c) członka Komisji Rewizyjnej odwołuje Rada Studentów, większością 2/3 ważnie oddanych głosów w obecności kworum.

 Rozdział 2
Studencka Komisja Wyborcza

§34

 1. Komisja Wyborcza powoływana jest przez Radę Studentów.
 2. Komisja Wyborcza składa się z 3 do 5 studentów powoływanych spośród najstarszych studentów ostatnich lat studiów .
 3. Każda Wyborcza na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz sekretarza, który dba o sporządzanie protokołów z wyborów.
 4.  Kadencja Komisji Wyborczej obejmuje jeden rok i trwa do chwili ukonstytuowania się nowej.
 5. Komisja Wyborcza przeprowadza wybory zgodnie z Ordynacją Wyborczą przyjętą przez Samorząd.

§35

Do kompetencji Komisji Wyborczej należy w szczególności:

 1. Ustalanie terminarza czynności wyborczych.
 2. Przeprowadzanie wyborów członków Rady Studentów.
 3. Ustalanie i ogłaszanie listy kandydatów do Rady Studentów.
 4. Udzielanie wiążącej wykładni przepisów ordynacji wyborczej.
 5. Przyjmowanie protestów wyborczych i ich rozstrzyganie.
 6. Unieważnienie wyborów.
 7. Przeprowadzanie referendum studenckiego.

§36

Unieważnienie wyborów do Rady Studentów może nastąpić po zgłoszeniu uzasadnionego wniosku, wniesionego do Studenckiej Komisji Wyborczej w ciągu 7 dni od daty przeprowadzenia wyborów.

§37

 1. Z wnioskiem o unieważnienie wyborów może wystąpić:
  1. Członek komisji wyborczej, w razie stwierdzenia rażącego naruszenia przepisów ordynacji wyborczej,
  2. Minimum 25% uprawnionych do głosowania studentów
 2. Wybory mogą być unieważnione w całości, gdy nastąpiło naruszenie przepisów ordynacji wyborczej, lub częściowo w zakresie wskazanym przez komisje wyborcze.
 3. W razie unieważnienia wyborów, w terminie dwóch tygodni od daty podjęcia decyzji o unieważnieniu, przeprowadza się ponowne wybory. Przepisy ordynacji wyborczej dotyczące sposobu przeprowadzenia wyborów stosuje się odpowiednio.

DZIAŁ V
POSTANOWIENIA PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE

§38

 1. Regulamin wchodzi w życie po stwierdzeniu przez Rektora  jego zgodności z przepisami prawa i Statutu Uczelni w terminie 30 dni od jego przekazania.
 2. Zmiany w regulaminie uchwala Samorząd Studencki, a Rektor stwierdza zgodność zmian z przepisami prawa i Statutem Uczelni.

instytucje współpracujące
Centrum
Konferencyjno-Szkoleniowe
Fundacji
Nowe Horyzonty

Bobrowiecka 9, Warszawa
Narodowe Centrum
Profilaktyki Zdrowotnej

www.ncpz.eu
UPP partnerem WUMed
Unia
Polskich Predsiębiorców

uniapolskichprzedsiebiorcow.pl
Szpital Praski
p.w. Przemienienia Pańskiego
Sp. z o.o.

Aleja Solidarności 67, Warszawa
Szpital Wolski
im. dr Anny Gostyńskiej
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Kasprzaka 17, Warszawa
Instytut
"Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"
w Warszawie
Szpital Solec
Spółka z o.o.

ul. Solec 93, Warszawa
Mazowiecki
Szpital Wojewódzki
Drewnica Sp. z o.o.

Rychlińskiego 1, Ząbki
Szpital św. Anny
w Piasecznie
Adama Mickiewicza 39,
05-500 Piaseczno
Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji
im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher

ul. Spartańska 1, Warszawa
Szpital Dziecięcy
im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Niekłańska 4/24, Warszawa
Szpital Czerniakowski
Sp. z o. o.

ul. Stępińska 19/25, Warszawa
Mazowiecki Szpital Bródnowski
ul. Kondratowicza 8, Warszawa
Samodzielny Publiczny
Szpital Kliniczny
im. prof. Adama Grucy
CMKP

ul. Konarskiego 13, Otwock
Szpital Kolejowy
im. dr med. Włodzimierza Roeflera
w Pruszkowie
Szpital Specjalistyczny
im. Świętej Rodziny

Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa
Mazowieckie Centrum
Neuropsychiatrii Sp. z o.o.

Zagórze k/Warszawy
05-462 Wiązowna
Samodzielny Zespół Publicznych
Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Bemowo-Włochy

ul. Gen. M. C. Coopera 5, Warszawa
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego 
Warszawa-Mokotów

 ul. A.J.Madalińskiego 13, Warszawa
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Dzieci Warszawy
w Dziekanowie Leśnym
Szpital Matki Bożej
Nieustającej Pomocy
w Wołominie
ul. Gdyńska 1/3
05-200 Wołomin
Centrum Medyczne
GRUPA ZDROWIE

Nowodworskie
Centrum Medyczne

ul. Miodowa 2
Nowy Dwór Mazowiecki
Wojewódzka Stacja
Pogotowia Ratunkowego
i  Transportu Sanitarnego
"MEDITRANS"
SPZOZ w Warszawie

ul. Hoża 56,
00-685 Warszawa
Centrum Intensywnej Terapii Olinek
ul. Bobrowiecka 9, Warszawa
Stołeczne Centrum
Opiekuńczo-Lecznicze
Sp. z o.o.

ul. Mehoffera 72/74, Warszawa
RADIOMEDICA
Centrum Diagnostyki Obrazowej

ul.Bobrowiecka 9, Warszawa
NESTOR
Bezpieczny Dom Opieki

ul.Bobrowiecka 9, Warszawa
Warszawskie Zakłady
Sprzętu Ortopedycznego S.A.

al. Bohaterów Września 9, Warszawa
Podkarpackie centrum
Usług Dydaktycznych

ul. Rymanowska 15a
35-083 Rzeszów
www.fantomy-szkoleniowe.pl

Kontakt

Warszawska Uczelnia Medyczna
im. Tadeusza Koźluka

ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

INFORMACJE O UCZELNI / REKRUTACJA:  
T: 22 559 21 05
T: 22 559 21 06
T: 22 559 22 35
E: rekrutacja@wumed.edu.pl
Copyright © 2020 - WUMED