Kodeks etyki studenta WUMED

K O D E K S  E T Y K I  S T U D E N T A
WARSZAWSKIEJ UCZELNI MEDYCZNEJ

im. Tadeusza Koźluka

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Student Warszawskiej Uczelni Medycznej im. Tadeusza Koźluka jest zobowiązany do znajomości, przestrzegania, propagowania i obrony etycznych zasad zawartych w niniejszym kodeksie.

§2

Student przestrzega prawa, szanuje własność materialną, intelektualną oraz sprzeciwia się jej bezprawnemu przywłaszczaniu.

§3

Student kieruje się w swoim postępowaniu uczciwością i przyzwoitością, a w kontaktach z innymi przestrzega zasad dobrego wychowania i dobrych obyczajów.

§4

Student nie powinien brać udziału w żadnych przedsięwzięciach uwłaczających jego godności lub godności innych oraz podejmować zajęć mogących zaszkodzić dobremu imieniu jego lub Uczelni.

§5

Student nie pozostaje bierny wobec nieuczciwego i nieetycznego postępowania innego studenta lub pracownika Uczelni, przeciwdziałając negatywnym zjawiskom w życiu akademickim.

§6

Student powinien być odpowiedzialny, tzn. ponosić odpowiedzialność za swoje czyny i nie unikać konsekwencji własnego postępowania.

2. PRAWA STUDENTA

§7

Student ma prawo do: 

 1. równego traktowania,
 2. sprawiedliwej oceny swojej wiedzy i efektów pracy,
 3. domagać się przestrzegania swoich praw, nadanych mu na mocy Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym oraz Regulaminu Studiów,
 4. pogłębiać swoją wiedzę i doskonalić umiejętności,
 5. brać czynny udział w zajęciach, zajęciach ponadprogramowych oraz konferencjach naukowych,
 6. publicznie prezentować i publikować swoje osiągnięcia naukowe, artystyczne i literackie,
 7. uczestniczyć w życiu akademickim i działalności na rzecz społeczności akademickiej, w szczególności zaś działać w samorządzie i organizacjach studenckich,
 8. należeć do legalnych organizacji społecznych i politycznych,
 9. korzystać z wolności słowa z poszanowaniem zasad rzetelnej i merytorycznej dyskusji;
 10. za zgodą rektora organizować zgromadzenia na terenie uczelni.

3. POWINNOŚCI STUDENTA

§8

Do powinności studenta należą:

 1. dążenie do zdobywania wiedzy, rozwoju własnej osobowości i samodoskonalenia,
 2. troska o wizerunek Uczelni oraz propagowanie jej osiągnięć,
 3. szacunek dla prawa i zwyczajów akademickich,
 4. dbałość o godność i honor studenta,
 5. szacunek dla kadry naukowej, pracowników i studentów uczelni,
 6. pomoc pozostałym studentom w ich dążeniu do poszerzania wiedzy i umiejętności,
 7. terminowe uzyskiwanie zaliczeń przedmiotów oraz przygotowywanie prac semestralnych i dyplomowych z poszanowaniem praw autorskich,
 8. wykorzystanie zdobytej wiedzy dla dobra kraju.

4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

§9

Za naruszenie powyższych norm etycznych, a w szczególności zachowania niezgodne z prawem, student Uczelni ponosi odpowiedzialność przed Komisją Dyscyplinarną ds. Studentów, albo przed sądem koleżeńskim. Za przewinienie mniejszej wagi rektor może, z pominięciem komisji dyscyplinarnej lub sądu koleżeńskiego, wymierzyć studentowi karę upomnienia, po uprzednim wysłuchaniu obwinionego lub jego obrońcy.

§10

Student ma prawo odwołać się od decyzji Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów do Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów. Decyzja Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów jest ostateczna.

§11

Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów oraz Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów działają na podstawie ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym oraz Statutu Uczelni.


instytucje współpracujące
Centrum
Konferencyjno-Szkoleniowe
Fundacji
Nowe Horyzonty

Bobrowiecka 9, Warszawa
Narodowe Centrum
Profilaktyki Zdrowotnej

www.ncpz.eu
UPP partnerem WUMed
Unia
Polskich Predsiębiorców

uniapolskichprzedsiebiorcow.pl
Szpital Praski
p.w. Przemienienia Pańskiego
Sp. z o.o.

Aleja Solidarności 67, Warszawa
Szpital Wolski
im. dr Anny Gostyńskiej
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Kasprzaka 17, Warszawa
Instytut
"Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"
w Warszawie
Szpital Solec
Spółka z o.o.

ul. Solec 93, Warszawa
Mazowiecki
Szpital Wojewódzki
Drewnica Sp. z o.o.

Rychlińskiego 1, Ząbki
Szpital św. Anny
w Piasecznie
Adama Mickiewicza 39,
05-500 Piaseczno
Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji
im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher

ul. Spartańska 1, Warszawa
Szpital Dziecięcy
im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Niekłańska 4/24, Warszawa
Szpital Czerniakowski
Sp. z o. o.

ul. Stępińska 19/25, Warszawa
Mazowiecki Szpital Bródnowski
ul. Kondratowicza 8, Warszawa
Samodzielny Publiczny
Szpital Kliniczny
im. prof. Adama Grucy
CMKP

ul. Konarskiego 13, Otwock
Szpital Kolejowy
im. dr med. Włodzimierza Roeflera
w Pruszkowie
Szpital Specjalistyczny
im. Świętej Rodziny

Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa
Mazowieckie Centrum
Neuropsychiatrii Sp. z o.o.

Zagórze k/Warszawy
05-462 Wiązowna
Samodzielny Zespół Publicznych
Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Bemowo-Włochy

ul. Gen. M. C. Coopera 5, Warszawa
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego 
Warszawa-Mokotów

 ul. A.J.Madalińskiego 13, Warszawa
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Dzieci Warszawy
w Dziekanowie Leśnym
Szpital Matki Bożej
Nieustającej Pomocy
w Wołominie
ul. Gdyńska 1/3
05-200 Wołomin
Centrum Medyczne
GRUPA ZDROWIE

Nowodworskie
Centrum Medyczne

ul. Miodowa 2
Nowy Dwór Mazowiecki
Wojewódzka Stacja
Pogotowia Ratunkowego
i  Transportu Sanitarnego
"MEDITRANS"
SPZOZ w Warszawie

ul. Hoża 56,
00-685 Warszawa
Centrum Intensywnej Terapii Olinek
ul. Bobrowiecka 9, Warszawa
Stołeczne Centrum
Opiekuńczo-Lecznicze
Sp. z o.o.

ul. Mehoffera 72/74, Warszawa
RADIOMEDICA
Centrum Diagnostyki Obrazowej

ul.Bobrowiecka 9, Warszawa
NESTOR
Bezpieczny Dom Opieki

ul.Bobrowiecka 9, Warszawa
Warszawskie Zakłady
Sprzętu Ortopedycznego S.A.

al. Bohaterów Września 9, Warszawa
Podkarpackie centrum
Usług Dydaktycznych

ul. Rymanowska 15a
35-083 Rzeszów
www.fantomy-szkoleniowe.pl

Kontakt

Warszawska Uczelnia Medyczna
im. Tadeusza Koźluka

ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

INFORMACJE O UCZELNI / REKRUTACJA:  
T: 22 559 21 05
T: 22 559 21 06
T: 22 559 22 35
E: rekrutacja@wumed.edu.pl
Copyright © 2020 - WUMED