Regulamin studiów Warszawskiej Uczelni Medycznej

R E G U L A M I N   S T U D I Ó W
WARSZAWSKIEJ UCZELNI MEDYCZNEJ
im. Tadeusza Koźluka

1. PRZEPISY OGÓLNE

§ 1

 1. Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusz Koźluka (w skrócie WUMed) zwana dalej Uczelnią, jest niepubliczną uczelnią, działającą na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce zwaną dalej Ustawą i Statutu WUMed z dnia 04.05.2020 r.
 2. Przepisy Regulaminu stosuje się do wszystkich kierunków, poziomów i profilów studiów prowadzonych przez Uczelnię.
 3. Zasady dotyczące tworzenia programów studiów oraz dokumentacji przebiegu studiów określają odrębne przepisy.
 4. Zasady przyznawania świadczeń dla studentów określają odrębne przepisy
 5. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
  1. BON - Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnością,
  2. instytut - jednostka organizacyjna uczelni, jednostka prowadząca studia,
  3. dyrektor Instytutu – kieruje jednostką organizacyjną - Instytutem,
  4. Regulamin – regulamin studiów w Warszawskiej Uczelni Medycznej,
  5. punkty ECTS – punkty zdefiniowane w europejskim systemie akumulacji i transferu punktów zaliczeniowych jako miara średniego nakładu pracy osoby uczącej się, niezbędnego do uzyskania zakładanych efektów uczenia się,
  6.  rok studiów – jednostka zaliczeniowa realizacji programu studiów,
  7. rok akademicki – okres kalendarzowy, w którym prowadzone są zajęcia oraz egzaminy i zaliczenia przewidziane w programie studiów,
  8.  student – osoba przyjęta na studia i złożyła ślubowanie,
  9. przedmiot – element programu studiów obejmujący określone treści tematyczne realizowany w formie zajęć dydaktycznych, w szczególności w formie wykładu, laboratorium, ćwiczeń, ćwiczeń klinicznych, konwersatorium, seminarium, proseminarium, praktyk zawodowych, zajęć praktycznych określonych w programie studiów; w skład przedmiotu może wchodzić więcej niż jedna forma zajęć,
  10. prowadzący zajęcia – nauczyciel akademicki zatrudniony na stanowisku dydaktycznym oraz inna osoba prowadząca zajęcia posiadająca kompetencje i doświadczenie niezbędne do właściwej realizacji zajęć, wskazana w planie studiów,
  11. program studiów – określa efekty uczenia się oraz opis procesu prowadzącego do ich uzyskania, a także liczbę punktów ECTS przypisaną do zajęć,
  12. plan studiów – szczegółowe określenie organizacji i sposobu realizacji programu studiów,
  13. harmonogram – szczegółowy rozkład zajęć dydaktycznych w semestrze w danym roku akademickim ze wskazaniem prowadzących zajęcia dydaktyczne,
  14. kalendarz roku akademickiego - czas trwania zajęć dydaktycznych i przerw w nauce oraz terminy sesji egzaminacyjnych i przerwy wakacyjne,
  15. prorektor  –  działający z upoważnienia Rektora,
  16. karta opisu przedmiotu – element programu studiów zawierający m.in. szczegółowy opis przedmiotu, sporządzony zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 2

 1. Regulamin studiów, zwany dalej Regulaminem, określa organizację i przebieg studiów oraz związane z tym prawa i obowiązki studenta Warszawskiej Uczelni Medycznej.
 2. Zasady i warunki przyjęcia na studia określają: Ustawa, statut, niniejszy Regulamin oraz inne dokumenty wewnętrzne Uczelni.
 3. Przełożonym studenta jest rektor i osoby wskazane w regulaminie organizacyjnym Uczelni.

§ 3

 1. Decyzję o przyjęciu na studia podejmuje rektor.
 2. Studentem zostaje osoba, która:
  1. zaakceptowała i podpisała umowę z Uczelnią,
  2. podpisała ślubowanie o treści określonej w statucie,
  3. otrzymała decyzję administracyjną o przyjęciu na studia.
 3. Student otrzymuje legitymację studencką.
 4. Uczelnia dokumentuje przebieg studiów, prowadzi teczkę akt osobowych studenta i kartę okresowych osiągnięć zwaną dalej Kartą, na zasadach określonych w Rozporządzeniu ministra właściwego do spraw nauki i szkolnictwa wyższego.

§ 4

 1. Studia w Uczelni są odpłatne.
 2. Wysokość opłat ustala rektor po zasięgnięciu opinii samorządu studenckiego.

2. PRAWA I OBOWIĄZKI STUDENTA

§ 5

 1. Prawa i obowiązki studenta określa Ustawa oraz niniejszy Regulamin.
 2. Student ma prawo do przeszkolenia w zakresie praw i obowiązków studenta. Szkolenia prowadzi samorząd studencki.
 3. Student ma prawo i obowiązek studiowania według programów i planów studiów  na wybranych kierunku i specjalności.
 4. Student ma prawo do:
  1. przenoszenia i uznawania punktów ECTS,
  2. odbywania studiów według indywidualnej organizacji studiów,
  3. usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach, urlopów od zajęć oraz urlopów od zajęć z możliwością przystąpienia do weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się określonych w programie studiów,
  4. zmiany kierunku studiów,
  5. przeniesienia na studia stacjonarne albo niestacjonarne,
  6. przystąpienia do egzaminu komisyjnego przy udziale wskazanego przez niego obserwatora,
  7. powtarzania określonych zajęć z powodu niezadawalających wyników w nauce.
 5. Student ma także prawo do:
  1. poszanowania godności osobistej ze strony każdego członka społeczności akademickiej,
  2. zdobywania wiedzy korzystając w tym celu z pomieszczeń Uczelni, jej urządzeń, laboratoriów, zbiorów bibliotecznych,
  3. zwracania się o stosowną pomoc do nauczycieli akademickich, jak też personelu administracyjnego uczelni,
  4. rozwijania własnych zainteresowań naukowych, kulturalnych, sportowych
   i turystycznych,
  5. otrzymywania nagród i wyróżnień,
  6. uczestniczenia w pracach samorządu studenckiego,
  7. korzystania z pomocy materialnej przewidzianej w ustawie,
  8. pisemnego odwoływania się w terminie 14 dni od decyzji przełożonych,
  9. otrzymywania duplikatów legitymacji studenckich,
  10. zgłaszania postulatów dotyczących programów i planów studiów oraz innych spraw związanych z przebiegiem studiów i rozwojem osobistym studentów,
  11. dokonywania ewaluacji procesu kształcenia,
  12. dokonywania ewaluacji pracy jednostek administracyjnych zapewniających obsługę studiów,
  13. składania wszelkich wniosków za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 6. Prawa studenta wygasają z dniem ukończenia studiów, rozwiązania lub zakończenia umowy z Uczelnią lub uprawomocnienia się decyzji o skreśleniu z listy studentów.
 7. Osoba, która ukończyła studia pierwszego stopnia, zachowuje prawa studenta do dnia 31 października roku, w którym ukończyła te studia, z wyłączeniem prawa do świadczeń pomocy materialnej.

§ 6

 1. Studentom wyróżniającym się szczególnymi wynikami w nauce, wzorowym wypełnianiem swoich obowiązków i działalnością społeczną mogą być przyznawane następujące nagrody i wyróżnienia:
  1. list wyróżniający od senatu,
  2. list wyróżniający od rektora,
  3. nagrody rzeczowe.
 2. Studentowi mogą zostać przyznane także preferencyjne stawki opłat za studia na zasadach określonych przez rektora.

§ 7

 1. Student zobowiązany jest do:
  1. postępowania zgodnego z treścią ślubowania i przepisami obowiązującymi w Uczelni,
  2. przestrzegania zasad współżycia społecznego, koleżeństwa i przyjaznego współdziałania,
  3. uczestniczenia w zajęciach, jeśli rygory dydaktyczne określone w module kształcenia zwanym dalej modułem tak przewidują,
  4. przestrzegania postanowień Regulaminu,
  5. poszanowania godności wszystkich członków społeczności akademickiej i dbania o dobre imię Uczelni, w tym godnego jej reprezentowania,
  6. odnoszenia się z należytym szacunkiem do nauczycieli akademickich oraz innych osób zatrudnionych w Uczelni,
  7. przestrzegania przepisów zapewniających bezpieczeństwo osobiste oraz dbania o mienie Uczelni,
  8. przestrzegania prawa własności intelektualnej (prawa autorskiego),
  9. pokrywania kosztów szkód materialnych Uczelni, wynikających z jego niedbalstwa lub umyślnego działania, a zwłaszcza uszkodzeń lub utraty powierzonego sprzętu,
  10. podporządkowania się zaleceniom służb porządkowych,
  11. terminowego realizowania zobowiązań wobec Uczelni,
  12. powiadamiania Uczelni o zmianie danych osobowych, w tym nazwiska, adresu do doręczania korespondencji, miejsca zamieszkania i miejsca zameldowania w terminie 7 dni od daty zaistnienia faktu powodującego tą zmianę.
 2. W przypadku rezygnacji ze studiów student ma obowiązek poinformować pisemnie o tym fakcie dziekanat oraz rozliczyć się z Uczelnią poprzez złożenie karty obiegowej.

§ 8

 1. Za naruszenie przepisów obowiązujących w Uczelni oraz za czyny uchybiające godności studenta, student ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną przed komisją dyscyplinarną powołaną przez rektora.
 2. Karami dyscyplinarnymi są:
  1. upomnienie,
  2. nagana,
  3. nagana z ostrzeżeniem,
  4. zawieszenie w określonych prawach studenta na okres jednego roku,
  5. wydalenie z Uczelni.

3. ORGANIZACJA STUDIÓW

§ 9

 1. Rok akademicki rozpoczyna się 1 października, trwa do 30 września następnego roku kalendarzowego i jest dzielony na dwa semestry: zimowy i letni.
 2. Kalendarz roku akademickiego (czas trwania zajęć dydaktycznych i przerw w nauce oraz terminy sesji egzaminacyjnych i przerwy wakacyjnej) określa corocznie rektor.
 3. W ciągu roku akademickiego przewidziane są także przerwy w zajęciach dydaktycznych w okresie Świąt Bożego Narodzenia i Świąt Wielkanocnych.
 4. Rektor może ustalić w czasie trwania roku akademickiego dodatkowe dni i godziny wolne od zajęć dydaktycznych.

§ 10

 1. Zakres tematyczny studiów na poszczególnych kierunkach określają programy studiów zawierające: czas trwania studiów, przedmioty realizowane na poszczególnych latach studiów (rocznikach) i semestrach, liczbę godzin przeznaczonych na ich realizację, liczbę przyporządkowanych im punktów ECTS (według Europejskiego Systemu Transferu i Akumulacji Punktów), wykazy egzaminów i zaliczeń oraz obowiązujących studenta praktyk.
 2. Wymagania dotyczące programu studiów regulują rozporządzenia:
  1. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów,
  2. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego.

§ 11

 1. Studia mogą być prowadzone w formie studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych.
 2. Studia trwają:
  1. w przypadku studiów pierwszego stopnia – co najmniej 6 semestrów,
  2. w przypadku studiów drugiego stopnia – od 3 do 5 semestrów,
  3. w przypadku jednolitych studiów magisterskich – od 9 do 12 semestrów. 
 3. Studia niestacjonarne mogą trwać dłużej niż odpowiednie studia stacjonarne.
 4. W przypadku powtarzania roku, uzyskania urlopu od zajęć lub przystąpienia do egzaminu dyplomowego po zakończeniu ostatniego roku akademickiego w ramach toku studiów, maksymalny okres realizacji programu studiów ulega odpowiedniemu przedłużeniu. 
 5. Programy studiów są publikowane na stronie internetowej www.wumed.edu.pl
  przed rozpoczęciem roku akademickiego.
 6. Karty opisu przedmiotów są sporządzane przez nauczyciela akademickiego. Strukturę i formę karty określa prorektor ds. dydaktycznych
 7. Nauczyciel akademicki prowadzący przedmiot podaje do wiadomości studentów szczegółowy zakres tematyczny zajęć wraz z wykazem literatury oraz warunki uzyskania zaliczenia, a w przypadku gdy przedmiot, kończy się egzaminem, podstawowe wymagania wobec studenta i formę, w jakiej egzamin zostanie przeprowadzony.
 8. Rozkłady zajęć są podawane do wiadomości studentów i prowadzących zajęcia przed rozpoczęciem semestru.  
 9. Program studiów może przewidywać listę przedmiotów obowiązkowych, których realizacja warunkuje zaliczenie danego roku studiów lub ukończenie studiów, sekwencyjny system zajęć i egzaminów, obowiązek zaliczenia praktyk lub innych zajęć o szczególnym charakterze.
 10. Student ma obowiązek złożyć deklaracje wyboru przedmiotów realizowanych w danym roku studiów, którym jest przypisana liczba punktów ECTS nie mniejsza niż wymagana do zaliczenia danego roku studiów.
 11. Student zobowiązany jest zaliczyć w danym roku akademickim wszystkie zadeklarowane przedmioty, chyba że program studiów pozwala na realizację tego obowiązku do czasu ukończenia studiów.

§ 12

Zajęcia dydaktyczne w Uczelni mogą być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na zasadach określonych w stosownych rozporządzeniach Ministra właściwego ds. nauki i szkolnictwa wyższego.

§ 13

 1. Na czas trwania roku akademickiego prorektor ds. dydaktycznych, po konsultacji z dyrektorem instytutu, powołuje opiekuna kierunku spośród nauczycieli akademickich danego kierunku studiów.
 2. Zakres obowiązków opiekuna określa prorektor ds. dydaktycznych.

§ 14

 1. Studenci z niepełnosprawnością mogą ubiegać się o dostosowanie sposobu organizacji i właściwej realizacji procesu dydaktycznego, w tym warunków odbywania studiów do rodzaju niepełnosprawności.
 2. Do studentów, o których mowa w ust. 1 zalicza się osoby:
  1. z niepełnosprawnością, posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub dokument równoważny,
  2.  przewlekle chorujące, nieposiadające orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, których sytuację zdrowotną potwierdza przedłożona w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych (BON) dokumentacja medyczna,
  3.  u których choroba lub wypadek skutkują czasową niezdolnością do pełnego uczestnictwa w zajęciach, a okoliczności te potwierdza przedłożona w BON dokumentacja specjalistyczna.
 3. Rozstrzygnięcia w sprawach, o których mowa w ust. 1 podejmuje rektor.
 4. Szczegółowe warunki dostosowania procesu dydaktycznego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami określa Rektor w drodze zarządzenia.

§ 15

 1. W uczelni mogą studiować studenci zagraniczni na zasadach określonych w Ustawie.
 2. Podstawowym językiem obowiązującym w Uczelni jest język polski.
 3. Dopuszcza się możliwość prowadzenia zajęć dydaktycznych, sprawdzianów wiedzy lub umiejętności i egzaminów dyplomowych oraz przygotowania prac dyplomowych w języku obcym pod warunkiem zapewnienia przez Uczelnię efektywnej komunikacji między nauczycielami akademickimi a studentami.
 4. Decyzję o stosowaniu języka obcego w przypadkach określonych w pkt. 3 podejmuje rektor.

4. REPREZENTACJA STUDENTÓW

§ 16

 1. Reprezentantem studentów wobec kierownictwa Uczelni są organy samorządu studenckiego.
 2. Samorząd studencki działa na podstawie regulaminu uchwalonego w trybie określonym w Ustawie.
 3. Właściwy organ samorządu studentów wyraża swoje stanowisko w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku o jego wyrażenie. Niewyrażenie opinii w tym terminie uważa się za zajęcie pozytywnego stanowiska.

5. EGZAMINY, ZALICZENIA, SKALA OCEN

§ 17

 • W czasie studiów student zalicza przedmioty określone w programie studiów.
 • Egzaminy i zaliczenia odbywają się w okresie sesji egzaminacyjnej lub według harmonogramu ustalonego i podanego do wiadomości studentów.
 • Prorektor ds. dydaktycznych określa formę i warunki zaliczenia zajęć, w tym zasady dopuszczenie do egzaminu lub zaliczenia zgodnie z obowiązującym programem studiów.
 • Egzaminy i zaliczenia kończą się wystawieniem oceny, chyba że program studiów przewiduje inaczej.
 • Dopuszcza się możliwość składania egzaminów w terminie przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej, z tym, że egzamin ten traktowany jest jako termin podstawowy.
 • W przypadku, gdy program studiów przewiduje praktyki, prorektor ds. dydaktycznych i rozwoju może wyrazić zgodę na ich zaliczenie przez studenta, który posiada udokumentowane doświadczenie odpowiadające celom i efektom praktyki.

§ 18

 1. Przy egzaminach i zaliczeniach na ocenę stosuje się następującą skalę ocen:
  1. bardzo dobry        -    5,0 (bdb),
  2. dobry plus            -    4,5 (db plus),
  3. dobry                    -    4,0 (db),
  4. dostateczny plus   -    3,5 (dst plus),
  5. dostateczny           -    3,0 (dst),
  6. niedostateczny      -    2,0 (ndst).
 2. Zasady i kryteria przyznawania ocen są szczegółowo określone w karcie opisu danego przedmiotu.
 3. Zasady i kryteria przyznawania oceny, a także sposób obliczania oceny w przypadku przedmiotu, w skład którego wchodzi więcej niż jedna forma zajęć, określone są w karcie opisu przedmiotu oraz podane do wiadomości studentów na pierwszych zajęciach z danego przedmiotu.
 4. Oceny ze wszystkich przedmiotów wpisywane są do karty okresowych osiągnięć studenta i protokołu składanego przez nauczyciela akademickiego do dziekanatu.
 5. W przypadkach rozbieżności za ostateczną uznaje się ocenę wpisaną do protokołu.
 6. Pozytywna ocena jest równoznaczna z zaliczeniem przedmiotu. Uzyskanie przez studenta oceny niedostatecznej (2,0) oznacza niezaliczanie przedmiotu.
 7. Średnia ocen jest liczona jako średnia arytmetyczna wszystkich ostatecznych ocen z egzaminów i zaliczeń kończących przedmiot.
 8. W przypadku przedmiotu, w skład którego wchodzą odrębnie oceniane formy zajęć, do średniej ocen wlicza się ocenę końcową, wystawioną w związku z zaliczeniem całego przedmiotu.
 9. Przy obliczaniu średniej ocen uwzględnia się ocenę z egzaminu komisyjnego, pomijając ocenę  z egzaminu zakwestionowanego/niezaliczonego.

§ 19

 1. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu z danego przedmiotu jest posiadanie zaliczeń ze wszystkich rodzajów zajęć związanych z jego realizacją, przewidzianych w programie studiów.
 2. W czasie trwania sesji egzaminacyjnej student zobowiązany jest przystąpić do egzaminu w ustalonym terminie.
 3. Nieprzystąpienie do egzaminu spowodowane niespełnieniem warunku określonego w pkt. 1 i 2, jest równoznaczne z oceną niedostateczną.
 4. Terminy egzaminów i zaliczeń mogą być wyznaczone poza sesją egzaminacyjną, nie później niż do końca sesji poprawkowej. Informacja o tych terminach powinna być podana do wiadomości studentów najpóźniej na 2 tygodnie przed pierwszym wyznaczonym terminem.
 5. Termin egzaminu z każdego przedmiotu powinien być wyznaczony w sesji zwykłej, a nie w sesji poprawkowej.
 6. Student przystępujący do egzaminu lub zaliczenia jest zobowiązany – w razie wezwania – okazać dokument potwierdzający tożsamość. 
 7. W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej student ma prawo do dwóch egzaminów poprawkowych w danym roku studiów. Student może przystąpić do egzaminu poprawkowego po raz pierwszy w sesji poprawkowej.
 8. Student, który przystąpił po raz pierwszy do egzaminu w ostatnim wyznaczonym terminie, traci prawo do egzaminu poprawkowego.
 9. Jeśli student z powodu udokumentowanych przyczyn losowych nie mógł złożyć zaliczenia lub egzaminu w wyznaczonym terminie, wówczas prorektor ds. dydaktycznych może wyrazić zgodę na ich składanie w terminie późniejszym, który podaje do wiadomości studenta. Podstawę do usprawiedliwienia nieobecności na egzaminach, spowodowanej chorobą, stanowi zaświadczenie lekarskie przedstawione nie później niż 7 dni od daty wystawienia zwolnienia.
 10. Nie przewiduje się poprawy uzyskanych ocen pozytywnych z egzaminów i ćwiczeń.
 11. Nauczyciel akademicki może wyrazić zgodę na ponowne przystąpienie studenta do egzaminu (zaliczenia) w czasie przez siebie ustalonym, bez wpisywania pierwszej oceny do indeksu. Ponowny egzamin (zaliczenie) musi być przeprowadzony do końca trwania sesji egzaminacyjnej.
 12. W przypadku nieuzyskania zaliczenia z zajęć, które są warunkiem przystąpienia do egzaminu, studentowi przysługuje prawo do jednego poprawkowego terminu zaliczenia przed rozpoczęciem sesji poprawkowej, o ile pozwala na to cykl kształcenia.
 13. W przypadku nieprzystąpienia do egzaminu w wyznaczonym terminie, student może ten egzamin ponownie zdawać wyłącznie jako egzamin poprawkowy, chyba że wyznaczono dodatkowy termin egzaminu na zasadach określonych w ust. 6.
 14. Na uzasadniony wniosek studenta, złożony w ciągu 7 dni od wyznaczonego terminu egzaminu, prorektor ds. dydaktycznych może uznać za usprawiedliwione nieprzystąpienie do tego egzaminu, wyznaczając - w porozumieniu z prowadzącym zajęcia – dodatkowy termin egzaminu, nie później niż do końca danego roku akademickiego; dotyczy to także egzaminu poprawkowego.
 15. Niespełnienie przez studenta warunków dopuszczenia do egzaminu lub nieprzystąpienie do egzaminu z innych przyczyn może stanowić podstawę do wpisania oceny niedostatecznej.
 16. Student ma prawo wglądu do ocenionej pracy pisemnej w terminie 14 dni od ogłoszenia wyników.

§ 20

Na kolejny semestr zostaną wpisani studenci, którzy zdali wszystkie egzaminy, uzyskali wszystkie zaliczenia z przedmiotów nie objętych rygorem egzaminu, zaliczyli ćwiczenia kliniczne i odbyli  zajęcia praktyczne oraz praktyki zawodowe, wynikające z programu studiów z poprzedniego semestru oraz zdobyli przewidzianą w planie studiów liczbę punktów ECTS.

§ 21

 1. Wyniki egzaminu lub zaliczenia są podawane studentom do wiadomości: osobiście przez nauczyciela akademickiego prowadzącego egzamin (zaliczenie) lub na wyznaczonych tablicach ogłoszeń lub stronie internetowej Uczelni (podanie tylko numeru albumu studenta i oceny).
 2. Wypełnione protokoły i karty podlegają archiwizacji.

§ 22

 1. W przypadkach wyjątkowych, w których student nie wykorzystał przysługujących mu możliwości zaliczenia przedmiotu, udokumentowanych sytuacją losową lub innymi ważnymi zdarzeniami, prorektor ds. dydaktycznych może udzielić studentowi warunkowego zezwolenia na podjęcie studiów w semestrze następnym (wpisu warunkowego).
 2. Wpis warunkowy może dotyczyć nie więcej niż dwóch przedmiotów.
 3. Termin zaliczenia przedmiotów objętych wpisem warunkowym ustala prorektor ds. dydaktycznych. Nie może on jednak przekroczyć: dnia 30 czerwca roku następnego po sesji letniej i dnia 28 lutego roku następnego po sesji zimowej.
 4. W wyjątkowych i losowych sytuacjach ostateczny termin zaliczenia przedmiotów objętych wpisem warunkowym ustala prorektor.

§ 23

 1. Student, który nie złożył egzaminów/zaliczeń z przedmiotów objętych wpisem warunkowym, może ubiegać się o powtarzanie semestru. W tym celu składa do prorektora ds. dydaktycznych odpowiedni wniosek w ciągu 14 dni od daty ustalonej jako nieprzekraczalny termin zaliczenia przedmiotów objętych wpisem warunkowym. Nie złożenie wniosku przed rozpoczęciem roku akademickiego, na który chce uzyskać wpis lub nieuwzględnienie go przez prorektora ds. dydaktycznych skutkuje skreśleniem z listy studentów.
 2. W przypadku uzyskania wpisu warunkowego na kolejny rok studiów, student ma obowiązek  spełnić inne warunki przewidziane w programie studiów.
 3. Student, który nie zaliczył pierwszego roku studiów może ubiegać się o ponowne przyjęcie na studia w procesie rekrutacji.
 4. W uzasadnionych przypadkach prorektor ds. dydaktycznych może wyrazić zgodę na powtarzanie roku studiów.
 5. Student powtarzający semestr lub rok może za zgodą nauczyciela akademickiego prowadzącego dany przedmiot być zwolniony z obowiązku zdawania egzaminów
  i ponownego uzyskiwania zaliczeń z przedmiotów jeśli ich program nie uległ istotnym zmianom.

§ 24

 1. W przypadku uzasadnionych zastrzeżeń, co do trybu bądź formy egzaminu zakończonego oceną niedostateczną lub braku obiektywizmu egzaminatora, prorektor może z własnej inicjatywy lub na wniosek studenta zarządzić egzamin komisyjny w terminie do 14 dni od daty zakończenia sesji.
 2. Egzamin jest przeprowadzany w formie ustnej, pisemnej lub ćwiczeń potwierdzających umiejętności praktyczne.
 3. Z egzaminu komisyjnego sporządzany jest protokół.
 4. W skład komisji egzaminacyjnej wchodzą: prorektor lub wyznaczony przez niego nauczyciel akademicki jako przewodniczący, prowadzący przedmiot i nauczyciel akademicki z dyscypliny naukowej będącej przedmiotem egzaminu. W komisji egzaminacyjnej może uczestniczyć w charakterze obserwatora, bez prawa zadawania pytań i udziału w głosowaniu, przedstawiciel samorządu studenckiego wskazany przez studenta zdającego egzamin komisyjny.
 5. Formę i termin przeprowadzenia egzaminu komisyjnego ustala prorektor ds. dydaktycznych w porozumieniu z przewodniczącym komisji.
 6. Ocena z egzaminu komisyjnego jest ostateczna.
 7. Wynik egzaminu komisyjnego uwzględnia się jako podstawę zaliczenia danego roku studiów także wówczas, gdy został on przeprowadzony po upływie terminu zaliczenia roku studiów.
 8. Ocena niedostateczna z egzaminu komisyjnego oznacza niezaliczenie semestru. Student może zwrócić się do prorektora ds. dydaktycznych z prośbą o wyrażenie zgody na powtórzenie przedmiotu lub zostaje skreślony z listy studentów.

§ 25

 1. Rektor niezwłocznie poleca przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego w przypadku podejrzenia popełnienia przez studenta czynu polegającego na: 
  1. przywłaszczeniu sobie autorstwa albo wprowadzeniu w błąd co do autorstwa całości lub części cudzego utworu albo artystycznego wykonania,
  2. rozpowszechnieniu, bez podania nazwiska lub pseudonimu twórcy, cudzego utworu w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania,
  3. rozpowszechnieniu, bez podania nazwiska lub pseudonimu twórcy, cudzego artystycznego wykonania albo publicznym zniekształceniu takiego utworu, artystycznego wykonania, fonogramu, wideogramu lub nadania,
  4. naruszeniu cudzych praw autorskich lub praw pokrewnych w sposób inny niż określony  w pkt 1-3,
  5. sfałszowaniu badań naukowych lub ich wyników lub dokonaniu innego oszustwa naukowego.
 2. Jeżeli w wyniku postępowania wyjaśniającego zebrany materiał potwierdza popełnienie czynu,  o którym mowa w ust. 1:
  1. rektor kieruje sprawę do rozpatrzenia przez rzecznika dyscyplinarnego ds. studentów lub składa zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa,
  2. student nie zalicza zajęć lub wstrzymany jest proces jego dyplomowania do czasu wydania orzeczenia w sprawie. 

6. SYSTEM PUNKTÓW ECTS

§ 26

 1. Każdemu przedmiotowi przyporządkowana jest odpowiednia liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System), którą student uzyskuje po zaliczeniu przedmiotu na ocenę pozytywną.
 2. Liczba punktów ECTS uwidoczniona jest w: programie kształcenia, karcie opisu przedmiotu, karcie okresowych osiągnięć i suplemencie do dyplomu.
 3. Jeden punkt ECTS odpowiada efektom kształcenia, których uzyskanie wymaga od studenta średnio 25-30 godzin pracy, przy czym liczba godzin pracy studenta obejmuje zajęcia organizowane przez uczelnie oraz jego indywidualną pracę.
 4. Minimalna liczba punktów ECTS wymagana do ukończenia studiów jest określona w programach studiów dla poszczególnych kierunków.
 5. Przy zaliczaniu studentowi punktów ECTS zrealizowanych poza Uczelnią obowiązują następujące zasady:
  1. warunkiem przeniesienia punktów ECTS uzyskanych w innej jednostce organizacyjnej Uczelni albo poza Uczelnią w tym w uczelniach zagranicznych jest potwierdzenie zbieżności uzyskanych efektów kształcenia.
  2. decyzję o przeniesieniu punktów ECTS za zajęcia dydaktyczne zrealizowane poza Uczelnią podejmuje prorektor, na wniosek studenta.

7. INDYWIDUALNA ORGANIZACJA STUDIÓW

§ 27

 1. Student co najmniej drugiego roku studiów może ubiegać się o odbywanie studiów według indywidualnej organizacji za wyjątkiem kierunków studiów na których obowiązują standardy kształcenia.
 2. Studentce w ciąży i studentowi będącemu rodzicem nie można odmówić zgody na odbywanie studiów na określonym kierunku i poziomie według indywidualnej organizacji studiów do czasu ich ukończenia – w przypadku studiów stacjonarnych.
 3. Studia według indywidualnego organizacji realizowane są na wniosek studenta i polegają na ustaleniu indywidualnych terminów realizacji obowiązków dydaktycznych, wynikających z programów studiów. Takie studia dopuszczone są w szczególności wobec studentów:
  1. studiujących równolegle na innym kierunku lub w innej szkole wyższej,
  2. aktywnie uczestniczących w działalności naukowo-badawczej Uczelni,
  3. którzy zaliczyli ostatni semestr z oceną średnią powyżej 4,80,
  4. z niepełnosprawnością,
  5. samotnie wychowujących dzieci,
  6. czynnie zaangażowanych w uprawianie sportu wyczynowego.
 4. Wniosek o przyznanie indywidualnej organizacji studiów student zobowiązany jest złożyć przed rozpoczęciem roku akademickiego, w którym chce skorzystać z tego trybu. W wyjątkowych przypadkach wniosek można złożyć w trakcie roku akademickiego
 5. Prorektor ds. dydaktycznych wyznacza opiekuna studiów odbywanych w trybie indywidualnym spośród nauczycieli akademickich posiadających co najmniej stopień naukowy doktora.
 6. Szczegółowy program kształcenia w trybie indywidualnym dla danego studenta przygotowuje jego opiekun, a zatwierdza prorektor ds. dydaktycznych.
 7. W przypadku niezadowalających postępów w nauce prorektor ds. dydaktycznych może cofnąć zgodę na indywidualną organizację studiów.
 8. Studia odbywane w trybie indywidualnym nie mogą trwać dłużej niż przewiduje to program studiów dla danego kierunku.

8. ZMIANA KIERUNKU LUB FORMY STUDIÓW ORAZ PRZENIESIENIE NA INNĄ UCZELNIĘ

§ 28

 1. Student innej uczelni, w tym także zagranicznej, który zaliczył co najmniej pierwszy semestr studiów, może, za zgodą rektora, zostać  przyjęty na studia  w WUMed, jeżeli uzyskane na innej uczelni efekty uczenia się umożliwiają wpisanie go na co najmniej drugi semestr studiów.
 2. Zgodę na przeniesie do Uczelni wyraża rektor na pisemny wniosek studenta.
 3. Podstawą przyjęcia na kolejny semestr studiów jest zaliczenie semestru niższego w uczelni, z której student przenosi się oraz uzupełnienie różnic programowych.
 4. Wykaz różnic programowych i terminy ich uzupełnienia ustala prorektor tak, aby zostały one zrealizowane najpóźniej do końca następnego roku akademickiego.

§ 29

 1. Za zgodą prorektora ds. dydaktycznych student może zmienić kierunek lub formę studiów w Uczelni jeżeli:
  1. zmiana nastąpi po zakończeniu semestru,
  2. student zaliczył pozytywnie dotychczasowy okres studiów,
  3. student uzupełni różnice programowe wskazane przez prorektora w wyznaczonym przez niego terminie.
 2. Prorektor ds. dydaktycznych określa, od którego roku studiów student rozpoczyna zajęcia na nowym kierunku.

§ 30

 1. Student, który zamierza przenieść się na inną uczelnię wyższą zobowiązany jest:
  1. oddać legitymację studencką,
  2. uregulować wszelkie zobowiązania wobec Uczelni.

9. NIEOBECNOŚĆ NA ZAJĘCIACH, URLOPY W STUDIOWANIU

§ 31

 1. Szczegółowe zasady uczestnictwa w zajęciach zawiera karta opisu przedmiotu, a na kierunkach standaryzowanych standardy kształcenia.
 2. Student zobowiązany jest przedstawić usprawiedliwienie nieobecności prowadzącemu zajęcia. Podstawę  do usprawiedliwienia nieobecności spowodowanej chorobą stanowi zaświadczenie lekarskie.
 3. W uzasadnionych przypadkach losowych prowadzący przedmiot może usprawiedliwić nieobecność studenta na jego wniosek.
 4. Student nieobecny na zajęciach dydaktycznych jest zobowiązany do uzupełnienia zaległości w sposób i w terminach ustalonych przez prowadzącego przedmiot.
 5. Student, który nie uczestniczył w obowiązkowych zajęciach i nie usprawiedliwił nieobecności może być niedopuszczony do sesji egzaminacyjnej. Prorektor podejmuje wówczas decyzję o wpisie warunkowym, skreśleniu z listy studentów lub skierowaniu na powtarzanie semestru lub roku.

§ 32

 1. Studentowi, na jego wniosek, może być w uzasadnionych przypadkach udzielony przez prorektora ds. dydaktycznych  urlop od zajęć w uczelni:
  1. zdrowotny, ze względu na długotrwałą chorobę lub niepełnosprawność,
  2. naukowy, przeznaczony w szczególności na odbycie innych studiów, studia w innej uczelni lub prowadzenie badań naukowych,
  3. okolicznościowy w innych, uzasadnionych przypadkach.
 2. Student składa wniosek o przyznanie urlopu zdrowotnego do prorektora ds. dydaktycznych za pośrednictwem BON. Urlop zdrowotny student uzyskuje na czas trwania choroby, leczenia lub rehabilitacji, przejściowo wykluczających lub poważnie utrudniających kontynuację studiów. Decyzję o przyznaniu urlopu zdrowotnego podejmuje prorektor na podstawie opinii BON wydawanej w oparciu o dokumentację medyczną studenta.
 3. Urlop naukowy lub okolicznościowy student może uzyskać na czas nie dłuższy niż jeden rok, przy czym w przypadku studenta studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich urlop naukowy lub okolicznościowy może zostać przyznany po zaliczeniu co najmniej pierwszego roku studiów. Następny urlop student może otrzymać po zaliczeniu kolejnego roku studiów.
 4. Urlop naukowy udzielany jest w wymiarze  rocznym.
 5. W przypadku złożenia deklaracji urlopowej w trakcie trwania semestru urlop studencki udzielany jest od następnego semestru.
 6. W przypadku udzielenia urlopu z powodów zdrowotnych uniemożliwiających udział w zajęciach, warunkiem podjęcia studiów po powrocie z urlopu jest przedstawienie prorektorowi ds. dydaktycznych zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do kontynuowania studiów. 
 7. W przypadkach wyjątkowych i potwierdzonych odpowiednimi zaświadczeniami, prorektor może przedłużyć urlopy naukowy lub okolicznościowy z powodu:
  1. długotrwałej choroby studenta,
  2. ważnych okoliczności losowych,
  3. wyjazdu na studia zagraniczne,
  4. urodzenia dziecka lub opieki na nim.
 8. W okresie urlopu student zachowuje prawa studenckie, z wyjątkiem prawa do korzystania z pomocy materialnej w zakresie określonym przepisami Ustawy i regulaminu pomocy materialnej.
 9. Udzielenie urlopu potwierdza się wpisem do karty.
 10. Studentkom w ciąży i studentom będącym rodzicami przysługuje dodatkowo urlop od zajęć oraz urlop od zajęć z możliwością przystąpienia do weryfikacji efektów uczenia się określonych w programie studiów wg. następujących zasad:
  1. Student będący rodzicem składa wniosek o urlop w okresie 1 roku od dnia urodzenia dziecka.
  2. Studentowi będącemu rodzicem udziela się urlopu na okres do 1 roku – z tym że jeżeli koniec urlopu przypada w trakcie semestru, urlop może być przedłużony do końca tego semestru.
  3. Urlopu dla studentki w ciąży udziela się na okres do dnia urodzenia dziecka.
 11. Student powiadamia pisemnie Uczelnię o powrocie z urlopu i podjęciu zajęć dydaktycznych. Nie spełnienie tego obowiązku przez studenta może skutkować skreśleniem z listy studentów.

10. SKREŚLENIE Z LISTY STUDENTÓW. WZNOWIENIE STUDIÓW

§ 33

 1. Rektor skreśla studenta z listy studentów w przypadku:
  1. nie podjęcia studiów w terminie,
  2. rezygnacji ze studiów,
  3. nie złożenia w terminie pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego,
  4. ukarania karą dyscyplinarną wydalenia z Uczelni.
 2. Rektor może także skreślić studenta z listy studentów, w przypadku:
  1. nieuzyskania zaliczenia semestru lub roku w określonym terminie,
  2. stwierdzenia nie uczestnictwa w zajęciach obowiązkowych na kierunkach standaryzowanych,
  3. stwierdzenia braku postępów w nauce, gdy stopień realizacji programu wyklucza możliwość zaliczenia roku studiów,
  4. niewniesienia opłat związanych z odbywaniem studiów,
  5. nie zaliczenia w wyznaczonym terminie przedmiotów objętych wpisem warunkowym,
  6. nie zaliczenia w wyznaczonym terminie różnic programowych,
  7. nie złożenia w wymaganym terminie zaświadczenia o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów, w trakcie których studenci są narażeni na działanie czynników szkodliwych.
 3. Od decyzji, o których mowa w ust. 1 i 2, przysługuje odwołanie do rektora. Decyzja rektora jest ostateczna.
 4. Skreślenie z listy studentów nie zwalnia studenta z obowiązku uregulowania wcześniej powstałych zobowiązań wobec Uczelni.

 § 34

 1. Nie podjęcie studiów w terminie występuje wówczas, gdy w ciągu miesiąca od rozpoczęcia roku akademickiego student nie uczestniczy w zajęciach dydaktycznych i nie powiadamia uczelni o powodach swej nieobecności.
 2. Rezygnacja ze studiów następuje przez złożenie pisemnego wniosku o skreślenie z listy studentów.

 § 35

 1. Ponowne przyjęcie na studia osoby, która została skreślona z listy studentów na pierwszym semestrze (roku) studiów, może nastąpić na ogólnych zasadach obowiązujących przy rekrutacji na studia.
 2. Osoba skreślona z listy studentów drugiego lub wyższego semestru (roku) może wznowić studia na semestrze (roku) nie wyższym niż ten, na którym nastąpiło skreślenie z listy studentów.
 3. Wznowienie studiów jest uwarunkowane uzupełnieniem ewentualnych różnic programowych spowodowanych zmianą programów kształcenia.
 4. Zgody na wznowienie studiów udziela prorektor ds. dydaktycznych na wniosek zainteresowanego.
 5. Jeżeli od daty skreślenia z listy studentów upłynęło więcej niż 5 lat, to przyjęcie na studia następuje na ogólnych zasadach rekrutacji na I rok studiów.

 11. STUDENCKIE PRAKTYKI ZAWODOWE

§ 36

 1. Praktyki zawodowe są integralną częścią programu studiów. Warunkiem zaliczenia roku jest uzyskanie zaliczenia praktyki.
 2. Prorektor ds. dydaktycznych w przypadku, gdy program przewiduje praktyki, może wyrazić zgodę na ich zaliczenie studentowi, który posiada  udokumentowane doświadczenie odpowiadające celom i efektom praktyk.
 3. W przypadku nie zaliczenia przez studenta praktyki przewidzianej w programie studiów, w szczególnych przypadkach prorektor może zezwolić na odbycie praktyki w następnym roku akademickim.
 4. Szczegółowe zasady odbywania praktyk zawodowych określa Regulamin praktyk.

 12. PRACA DYPLOMOWA I EGZAMIN DYPLOMOWY

§ 37

 1. Przygotowanie pracy dyplomowej jest przedmiotem seminarium dyplomowego. Seminarium dyplomowe podlega ogólnym zasadom zaliczenia przedmiotu.
 2. Temat pracy dyplomowej ustala promotor w porozumieniu ze studentem.
 3. Tematy prac dyplomowych, promotorów i recenzentów zatwierdza Senat po zasięgnięciu opinii prorektora ds. dydaktycznych.
 4. Promotorem pracy dyplomowej może być osoba legitymująca się co najmniej stopniem naukowym doktora lub w wyjątkowych przypadkach stopniem magistra.
 5. W przypadku studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich praca dyplomowa jest przygotowywana pod kierunkiem osoby, która posiada co najmniej stopień doktora.
 6. Lista osób posiadających uprawnienia do prowadzenia seminarium dyplomowego oraz limity seminarzystów powinny być podane wcześniej do wiadomości studentów.
 7. Limity o których mowa w punkcie 6 ustala prorektor ds. dydaktycznych po zasięgnięciu opinii Komisji ds. Jakości Kształcenia.
 8. Student ma prawo wyboru promotora, chyba że posiada on ostateczną listę seminarzystów (decyduje kolejność zgłoszeń w ramach ustalonego limitu).

 § 38

 1. Student jest zobowiązany złożyć pracę dyplomową nie później w ostatnim dniu zasadniczej sesji egzaminacyjnej, kończącej ostatni semestr studiów dla danego rocznika.
 2. Dyrektor Instytutu na wniosek promotora pracy dyplomowej lub studenta może, w uzasadnionych przypadkach, wydłużyć termin złożenia pracy dyplomowej, nie więcej jednak niż do końca roku akademickiego. Po upływie tego terminu, student który nie złożył pracy dyplomowej podlega skreśleniu z listy studentów.
 3. Pracę dyplomową student składa w jednym egzemplarzu z dołączoną wersją elektroniczną.

 § 39

 1. Warunkiem dopuszczenia studenta do egzaminu dyplomowego jest:
  1. uzyskanie zaliczenia ze wszystkich przedmiotów i praktyk przewidzianych w programie studiów,
  2. uzyskanie oceny co najmniej dostatecznej z pracy dyplomowej,
  3. wywiązanie się z innych zobowiązań wobec Uczelni.
 2. Egzamin dyplomowy odbywa się przed komisją powołaną przez prorektora ds. dydaktycznych.
 3. Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym, zamkniętym, a jego przebieg jest protokołowany. Przy ocenie wyników egzaminu stosuje się skalę ocen określoną w § 18 ust. 1.
 4. Egzamin dyplomowy może składać się z dwóch części: egzaminu praktycznego i obrony pracy dyplomowej.
 5. Na wniosek studenta lub promotora prorektor może podjąć decyzję w sprawie przeprowadzenia otwartego egzaminu dyplomowego. Uczestnicy tego egzaminu nie będący członkami komisji nie mogą zadawać pytań oraz uczestniczyć w obradach w części niejawnej oceniającej egzamin.
 6. W trakcie egzaminu student prezentuje i odpowiada na pytania związane z pracą dyplomową oraz pytania z zakresu problematyki danego kierunku (specjalności) studiów.
 7. Oceny pracy dyplomowej dokonuje promotor pracy oraz jeden recenzent. Recenzentem pracy dyplomowej może być nauczyciel akademicki posiadający co najmniej stopień naukowy doktora lub w wyjątkowych przypadkach stopień magistra. Jeżeli ocena pracy dyplomowej jest negatywna, prorektor wyznacza drugiego recenzenta.
 8. Jeżeli druga ocena pracy dyplomowej jest negatywna student nie zostaje dopuszczony do egzaminu dyplomowego.
 9. Recenzentem pracy dyplomowej może być nauczyciel akademicki spoza uczelni.
 10. Szczegółowa organizacja egzaminu dyplomowego, jego przebieg i zasady są określone w regulaminie dyplomowania danego kierunku studiów.

 § 40

 1. W przypadku uzyskania z egzaminu dyplomowego oceny niedostatecznej lub nieusprawiedliwionego nieprzystąpienia do egzaminu dyplomowego w ustalonym terminie, prorektor wyznacza drugi termin egzaminu.
 2. W przypadku niezdania egzaminu dyplomowego w drugim terminie, prorektor ds. dydaktycznych może wydać następujące decyzje:
  1. zezwolić studentowi na powtarzanie seminarium dyplomowego lub,
  2. skreślić go z listy studentów.
 3. Student, który nie złożył pracy dyplomowej lub nie przystąpił z innych przyczyn do egzaminu dyplomowego, ma prawo otrzymać zaświadczenie o stanie odbytych studiów wyższych.

13. UKOŃCZENIE STUDIÓW

§ 41

 1. Warunkiem ukończenia studiów i uzyskania dyplomu ukończenia studiów jest:
  1. uzyskanie efektów uczenia się określonych w programie studiów, którym przypisano co najmniej:
   - 180 punktów ECTS - w przypadku studiów pierwszego stopnia,
   - 90 punktów ECTS - w przypadku studiów drugiego stopnia,
   - 300 punktów ECTS - w przypadku jednolitych studiów magisterskich trwających 9 albo 10 semestrów,
   - 360 punktów ECTS - w przypadku jednolitych studiów magisterskich trwających 11 albo 12 semestrów;
  2. złożenie egzaminu dyplomowego;
  3. pozytywna ocena pracy dyplomowej - w przypadku studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich, a w przypadku studiów pierwszego stopnia, o ile przewiduje to program studiów”.
 2. Podstawą do obliczenia ostatecznego wyniku studiów są:
  1. średnia arytmetyczna ocen przewidzianych programem studiów, uzyskanych w ramach zaliczonych semestrów studiów (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku),
  2. ocena z pracy dyplomowej,
  3. ocena z egzaminu dyplomowego.
 3. Ostateczny wynik studiów stanowi sumę: 0,5 oceny wymienionej w ust. 2 pkt. 1 oraz po 0,25 ocen wymienionych w ust. 2 pkt. 2 i 3. Wynik obliczany jest z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 4. Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów wyższych na określonym kierunku
  i poziomie kształcenia.
 5. W dyplomie ukończenia studiów wpisuje się ostateczny wynik studiów, ustalony według zasad określonych w pkt. 2 i 3, wyrównany do pełnej oceny zgodnie z następującymi zasadami:
  1. powyżej 4,50 - bardzo dobry (5,0),
  2. 3,51 – 4,50    - dobry (4,0),
  3. do 3,50          - dostateczny (3,0).

14. PRZEPISY KOŃCOWE

§ 42

Traci moc dotychczasowy Regulamin wprowadzony Zarządzeniem Rektora nr 12/2012 z 14 czerwca 2012 r.

instytucje współpracujące

Instytut
"Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"
w Warszawie
Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji
im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher

ul. Spartańska 1, Warszawa
Narodowe Centrum
Profilaktyki Zdrowotnej
www.ncpz.eu
Narodowy Instytut
Kardiologii

ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

ul. Banacha 1A, 02-097 Warszawa
Szpital Praski
p.w. Przemienienia Pańskiego
Sp. z o.o.

Aleja Solidarności 67, Warszawa
Szpital Wolski
im. dr Anny Gostyńskiej
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Kasprzaka 17, Warszawa
Warszawski
Szpital Południowy

ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 99, Warszawa
Mazowiecki Szpital Wojewódzki
im. św. Jana Pawła II w Siedlcach
Sp. z o.o.

Księcia Józefa Poniatowskiego 26,
08-110 Siedlce
Szpital Miejski
w Siedlcach

ul. Starowiejska 15, Siedlce
Szpital Powiatowy
w Garwolinie

ul. Lubelska 50,
08-400 Garwolin
Samodzielny Publiczny Szpital
Kliniczny im. prof. Orłowskiego
CMKP

ul. Czerniakowska 231,
00-416 Warszawa
Szpital Czerniakowski
Sp. z o. o.

ul. Stępińska 19/25, Warszawa
Mazowiecki Szpital Bródnowski
ul. Kondratowicza 8, Warszawa
Samodzielny Publiczny
Szpital Kliniczny
im. prof. Adama Grucy
CMKP

ul. Konarskiego 13, Otwock
Szpital Specjalistyczny
im. Świętej Rodziny

Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa
Szpital Kolejowy
im. dr med. Włodzimierza Roeflera
w Pruszkowie
Szpital św. Anny
w Piasecznie
Adama Mickiewicza 39,
05-500 Piaseczno
Szpital Dziecięcy
im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Niekłańska 4/24, Warszawa
Mazowiecki
Szpital Wojewódzki
Drewnica Sp. z o.o.

Rychlińskiego 1, Ząbki
Szpital Matki Bożej
Nieustającej Pomocy
w Wołominie

ul. Gdyńska 1/3
05-200 Wołomin
Mazowieckie Centrum
Neuropsychiatrii Sp. z o.o.

Zagórze k/Warszawy
05-462 Wiązowna
Wojewódzka Stacja
Pogotowia Ratunkowego
i Transportu Sanitarnego
"MEDITRANS"
SPZOZ w Warszawie

ul. Hoża 56, 00-685 Warszawa
Samodzielny Zespół Publicznych
Zakładów Lecznictwa Otwartego
Warszawa-Ochota

ul. Szcześliwicka 36, 02-353 Warszawa
Samodzielny Zespół Publicznych
Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Bemowo-Włochy

ul. Gen. M. C. Coopera 5, Warszawa
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego
Warszawa-Mokotów

ul. A.J.Madalińskiego 13, Warszawa
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Dzieci Warszawy
w Dziekanowie Leśnym
Centrum Medyczne
GRUPA ZDROWIE

Nowodworskie
Centrum Medyczne

ul. Miodowa 2
Nowy Dwór Mazowiecki
Stołeczne Centrum
Opiekuńczo-Lecznicze
Sp. z o.o.

ul. Mehoffera 72/74, Warszawa
Zakład Opiekuńczo - Leczniczy
Zakład Leczniczo - Rehabilitacyjny
WIGOR

w Legionowie
Centrum Intensywnej Terapii Olinek
ul. Bobrowiecka 9, Warszawa
RADIOMEDICA
Centrum Diagnostyki Obrazowej

ul.Bobrowiecka 9, Warszawa
Hospicjum
Sióstr Felicjanek
im. bł. Hanny Chrzanowskiej

ul. Nowowiejska 10A, Warszawa
HOSPICJUM EWDOMED
ul. Piłsudskiego 3a
05-510 Konstancin-Jeziorna
NESTOR
Bezpieczny Dom Opieki

ul.Bobrowiecka 9, Warszawa
Fundacja
Odzyskać Radość

Bogurzyn 87, 06-521 Wiśniewo
Niepubliczny żłobek
Ale Frajda

ul. Bolesławicka 40, Warszawa
Warszawskie Zakłady
Sprzętu Ortopedycznego S.A.

al. Bohaterów Września 9, Warszawa
www.fantomy-szkoleniowe.pl
Podkarpackie centrum
Usług Dydaktycznych

ul. Rymanowska 15a
35-083 Rzeszów
Kontakt
Warszawska Uczelnia Medyczna
im. Tadeusza Koźluka

ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

INFORMACJE O UCZELNI / REKRUTACJA:  
T: 22 559 21 05
T: 22 559 21 06
T: 22 559 22 35
E: rekrutacja@wumed.edu.pl
Copyright © 2023 - WUMED
INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES
Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych na stronie wumed.edu.pl, oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na Państwa urządzeniach. Pliki cookies możecie Państwo sprawdzić za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszej strony, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż akceptujecie Państwo stosowanie plików cookies. Więcej informacji w zakładce OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.
rozmiar tekstu
kolory strony