Regulamin studiów Warszawskiej Uczelni Medycznej

R E G U L A M I N  S T U D I Ó W
WARSZAWSKIEJ UCZELNI MEDYCZNEJ
im. Tadeusza Koźluka

1. PRZEPISY OGÓLNE

§ 1

Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusz Koźluka (w skrócie WUMed) zwana dalej Uczelnią, jest niepubliczną uczelnią, działającą na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce zwaną dalej Ustawą i Statutu WUMed z dnia 04.05.2020 r.

§ 2

 1. Regulamin studiów, zwany dalej Regulaminem, określa prawa i obowiązki studentów Uczelni, związane z tokiem studiów.
 2. Zasady i warunki przyjęcia na studia określają: Ustawa, statut, niniejszy Regulamin oraz inne dokumenty wewnętrzne Uczelni.
 3. Przepisy Regulaminu stosuje się do wszystkich kierunków, poziomów i profilów studiów prowadzonych przez Uczelnię.

§ 3

 1. Decyzję o przyjęciu na studia podejmuje rektor.
 2. Studentem zostaje osoba, która:
  1. zaakceptowała i podpisała umowę z Uczelnią;
  2. podpisała ślubowanie o treści określonej w statucie;
  3. otrzymała decyzję administracyjną o przyjęciu na studia.
 3. Student otrzymuje legitymację studencką oraz indeks.
 4. Uczelnia dokumentuje przebieg studiów, prowadzi teczkę akt osobowych studenta i kartę okresowych osiągnięć zwanych dalej Kartą na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów zwanym dalej Rozporządzeniem.

§ 4

 1. Studia w Uczelni są odpłatne.
 2. Wysokość opłat pobieranych od studentów ustala rektor po zasięgnięciu opinii samorządu studenckiego.

PRAWA I OBOWIĄZKI STUDENTA

§ 5

 1. Prawa i obowiązki studenta określa Ustawa oraz niniejszy Regulamin.
 2. Student ma prawo i obowiązek studiowania według planów studiów i programów nauczania na wybranych kierunku i specjalności.
 3. Przełożonym studenta jest rektor, a w przypadku utworzenia wydziałów lub instytutów także dziekan lub dyrektor instytutu.
 4. Student ma prawo do:
  1. przenoszenia i uznawania punktów ECTS;
  2. odbywania studiów według indywidualnej organizacji studiów;
  3. usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach, urlopów od zajęć;
  4. zmiany kierunku studiów;
  5. przeniesienia na studia stacjonarne albo niestacjonarne;
  6. przystąpienia do egzaminu komisyjnego;
  7. powtarzania określonych zajęć z powodu niezadawalających wyników w nauce.
 5. Student ma także prawo do:
  1. poszanowania godności osobistej ze strony każdego członka społeczności akademickiej;
  2. zdobywania wiedzy korzystając w tym celu z pomieszczeń Uczelni, jej urządzeń, laboratoriów, zbiorów bibliotecznych;
  3. zwracania się o stosowną pomoc do nauczycieli akademickich jak też personelu administracyjnego uczelni;
  4. rozwijania własnych zainteresowań naukowych, kulturalnych, sportowych
   i turystycznych;
  5. otrzymywania nagród i wyróżnień;
  6. uczestniczenia w pracach samorządu studenckiego;
  7. korzystania z pomocy materialnej przewidzianej w ustawie;
  8. pisemnego odwoływania się w terminie 14 dni od decyzji przełożonych;
  9. otrzymywania duplikatów indeksów i legitymacji studenckich;
  10. zachowania indeksu po ukończenia studiów.
 6. Prawa studenta wygasają z dniem ukończenia studiów, rozwiązania lub zakończenia umowy z Uczelnią lub uprawomocnienia się decyzji o skreśleniu z listy studentów.

§ 6

 1. Studentom wyróżniającym się szczególnymi wynikami w nauce, wzorowym wypełnianiem swoich obowiązków i działalnością społeczną mogą być przyznawane następujące nagrody
  i wyróżnienia:
  1. list wyróżniający od senatu;
  2. list wyróżniający od rektora;
  3. nagrody rzeczowe.
 2. Studentowi mogą zostać przyznane także preferencyjne stawki opłat za studia na zasadach określonych przez rektora.

§ 7

 1. Student zobowiązany jest do:
  1. postępowania zgodnego z treścią ślubowania i przepisami obowiązującymi w Uczelni;
  2. przestrzegania zasad współżycia społecznego, koleżeństwa i przyjaznego współdziałania;
  3. uczestniczenia w zajęciach, jeśli rygory dydaktyczne określone w module kształcenia zwanym dalej modułem tak przewidują;
  4. przestrzegania postanowień Regulaminu;
  5. poszanowania godności wszystkich członków społeczności akademickiej i dbania o dobre imię Uczelni, w tym godnego jej reprezentowania;
  6. odnoszenia się z należytym szacunkiem do nauczycieli akademickich oraz innych osób zatrudnionych w Uczelni;
  7. przestrzegania przepisów zapewniających bezpieczeństwo osobiste oraz dbania o mienie Uczelni;
  8. przestrzegania prawa własności intelektualnej (prawa autorskiego);
  9. pokrywania kosztów szkód materialnych Uczelni, wynikających z jego niedbalstwa lub umyślnego działania, a zwłaszcza uszkodzeń lub utraty powierzonego sprzętu;
  10. podporządkowania się zaleceniom służb ochrony wewnętrznej;
  11. terminowego realizowania zobowiązań wobec Uczelni;
  12. powiadamiania Uczelni o zmianie danych osobowych, w tym nazwiska, adresu do doręczania korespondencji, miejsca zamieszkania i miejsca zameldowania w terminie 7 dni od daty zaistnienia faktu powodującego tą zmianę.
 2. W przypadku rezygnacji ze studiów student ma obowiązek poinformować pisemnie o tym fakcie dziekanat oraz rozliczyć się z Uczelnią poprzez złożenie karty obiegowej.

§ 8

 1. Za naruszenie przepisów obowiązujących w Uczelni oraz za czyny uchybiające godności studenta, student ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną przed komisją dyscyplinarną powołaną przez rektora.
 2. Karami dyscyplinarnymi są:
  1. upomnienie;
  2. nagana;
  3. nagana z ostrzeżeniem;
  4. zawieszenie w określonych prawach studenta na okres jednego roku;
  5. wydalenie z Uczelni.

3. ORGANIZACJA STUDIÓW

§ 9

 1. Rok akademicki rozpoczyna się 1 października, trwa do 30 września następnego roku kalendarzowego i jest dzielony na dwa semestry: zimowy i letni.
 2. Kalendarz roku akademickiego (czas trwania zajęć dydaktycznych i przerw w nauce oraz terminy sesji egzaminacyjnych i przerwy wakacyjnej) określa corocznie rektor.
 3. W ciągu roku akademickiego przewidziane są także przerwy w zajęciach dydaktycznych w okresie Świąt Bożego Narodzenia i Świąt Wielkanocnych.
 4. Rektor może ustalić w czasie trwania roku akademickiego dodatkowe dni i godziny wolne od zajęć dydaktycznych.

§ 10

 1. Zakres tematyczny studiów na poszczególnych kierunkach określają programy studiów zawierające: czas trwania studiów, przedmioty realizowane na poszczególnych latach studiów (rocznikach) i semestrach, liczbę godzin przeznaczonych na ich realizację, liczbę przyporządkowanych im punktów ECTS (według Europejskiego Systemu Transferu
  i Akumulacji Punktów), wykazy egzaminów i zaliczeń oraz obowiązujących studenta praktyk.
 2. Wymagania dotyczące programu studiów reguluje Rozporządzenie.

§ 11

 1. Programy studiów są publikowane na stronie internetowej www.pwsbia.edu.pl
  przed rozpoczęciem roku akademickiego.
 2. Moduły są sporządzane przez nauczyciela akademickiego. Strukturę i formę modułu określa rektor.
 3. Nauczyciel akademicki prowadzący przedmiot podaje do wiadomości studentów szczegółowy moduł wraz z wykazem literatury oraz warunki uzyskania zaliczenia, a w przypadku gdy przedmiot, kończy się egzaminem, podstawowe wymagania wobec studenta i formę, w jakiej egzamin zostanie przeprowadzony.
 4. Rozkłady zajęć są podawane do wiadomości studentów i prowadzących zajęcia przed rozpoczęciem semestru.  

§ 12

Zajęcia dydaktyczne w Uczelni mogą być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na zasadach określonych w stosownych rozporządzeniach Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

§ 13

 1. Na czas trwania roku akademickiego prorektor nadzorujący realizację procesu dydaktycznego, zwany dalej prorektorem powołuje spośród nauczycieli akademickich opiekuna kierunku studiów.
 2. Zakres obowiązków opiekuna określa prorektor.
 3. W przypadku gdy jednostkami organizacyjnymi Uczelni są wydziały lub samodzielne instytuty jeżeli w niniejszym Regulaminie użyte jest słowo prorektor należy je rozumieć – prorektor, lub dziekan, lub dyrektor samodzielnego instytutu.

§ 14

 1. Studentami Uczelni mogą być osoby niepełnosprawne, które złożą orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane przez uprawniony organ.
 2. Uczelnia uwzględnia potrzeby studentów z różnymi rodzajami niepełnosprawności w toku realizacji procesu dydaktycznego.
 3. Wszelkie materiały i informacje związane z procesem dydaktycznym powinny być na wniosek studentów niepełnosprawnych dostarczone im z odpowiednim wyprzedzeniem
  i dostosowane do rodzaju i stopnia niepełnosprawności.
 4. W razie uzasadnionej potrzeby, na wniosek studenta niepełnosprawnego nauczyciel akademicki może czasowo zmniejszyć wymagania dydaktyczne.
 5. Administracja uczelni powinna uwzględniać, w miarę możliwości indywidualne wnioski studentów o różnych rodzajach i stopniach niepełnosprawności dotyczące organizacji zajęć dydaktycznych, w tym ich lokalizacji.
 6. Formy zaliczeń, kolokwiów, egzaminów oraz czas ich trwania należy dostosować do indywidualnych możliwości i preferencji osób niepełnosprawnych.
 7. Konsultacje osób niepełnosprawnych z nauczycielami akademickimi i administracją uczelni mogą odbywać się drogą elektroniczną.

§ 15

 1. W uczelni mogą studiować studenci zagraniczni na zasadach określonych w Ustawie.
 2. Podstawowym językiem obowiązującym w Uczelni jest język polski.
 3. Dopuszcza się możliwość prowadzenia zajęć dydaktycznych, sprawdzianów wiedzy lub umiejętności i egzaminów dyplomowych oraz przygotowania prac dyplomowych w języku obcym pod warunkiem zapewnienia przez Uczelnię efektywnej komunikacji między nauczycielami akademickimi a studentami.
 4. Decyzję o stosowaniu języka obcego w przypadkach określonych w pkt. 3 podejmuje rektor.

 

4. REPREZENTACJA STUDENTÓW

§ 16

 1. Reprezentantem studentów wobec kierownictwa Uczelni są organy samorządu studenckiego.
 2. Samorząd studencki działa na podstawie regulaminu uchwalonego w trybie określonym w Ustawie.

5. EGZAMINY, ZALICZENIA, SKALA OCEN

§ 17

W czasie studiów student zalicza poszczególne przedmioty z programu studiów ćwiczenia kliniczne i praktyki zawodowe. Na przedmioty składają się zajęcia dydaktyczne prowadzone w formie wykładu, ćwiczeń, laboratorium i seminarium, ćwiczenia kliniczne i zajęcia praktyczne.

§ 18

 1. Egzaminy i zaliczenia odbywają się w okresie sesji egzaminacyjnej lub według harmonogramu ustalonego i podanego do wiadomości studentów.
 2. Dopuszcza się możliwość składania egzaminów w terminie zerowym przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej, z tym, że egzamin ten traktowany jest jako termin podstawowy.
 3. Student przed przystąpieniem do egzaminów (zaliczeń), w tym poprawkowych, ma obowiązek wręczyć nauczycielowi indeks i kartę.

§ 19

 1. Przy egzaminach i zaliczeniach na ocenę stosuje się następującą skalę ocen:
  1. bardzo dobry        -           5,0 (bdb)
  2. dobry plus            -           4,5 (db plus)
  3. dobry                    -           4,0 (db)
  4. dostateczny plus   -           3,5 (dst plus)
  5. dostateczny          -           3,0 (dst)
  6. niedostateczny     -           2,0 (ndst)
 2. Szczegółowe kryteria przyznawania ocen ustala właściwy nauczyciel akademicki.
 3. Dla podkreślenia wyróżniającej wiedzy studenta prowadzący przedmiot może wpisać przy ocenie 5,0 „bardzo dobry z wyróżnieniem”. Wpis ten nie powoduje konsekwencji w skali ocen.
 4. Oceny ze wszystkich przedmiotów wpisywane są do indeksu, karty i protokołu składanego przez nauczyciela akademickiego do dziekanatu.
 5. W przypadkach rozbieżności w ocenach za ostateczną uznaje się ocenę wpisaną do protokołu.
 6. Pozytywna ocena jest równoznaczna z zaliczeniem przedmiotu. Uzyskanie przez studenta oceny niedostatecznej (2,0) oznacza niezaliczanie przedmiotu.
 7. Średnia ocen jest liczona jako średnia arytmetyczna wszystkich ostatecznych ocen z egzaminów i zaliczeń kończących przedmiot.

§ 20

 1. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu z danego przedmiotu jest posiadanie zaliczeń ze wszystkich rodzajów zajęć związanych z jego realizacją.
 2. W czasie trwania sesji egzaminacyjnej student zobowiązany jest przystąpić do egzaminu w terminie ustalonym dla danego przedmiotu.
 3. Nieprzystąpienie do egzaminu spowodowane niespełnieniem warunku określonego w pkt. 1 i 2, jest równoznaczne z oceną niedostateczną.
 4. Jeśli student z powodu udokumentowanych przyczyn losowych nie mógł złożyć egzaminów w wyznaczonym terminie, wówczas prorektor może wyrazić zgodę na ich składanie w terminie późniejszym, który podaje do wiadomości studenta. Podstawę do usprawiedliwienia nieobecności na egzaminach, spowodowanej chorobą, stanowi zaświadczenie lekarskie przedstawione nie później niż 7 dni od daty wystawienia zwolnienia.
 5. Nauczyciel akademicki może wyrazić zgodę na ponowne przystąpienie studenta do egzaminu (zaliczenia) w czasie przez siebie ustalonym, bez wpisywania pierwszej oceny do indeksu. Ponowny egzamin (zaliczenie) musi być przeprowadzony do końca trwania sesji egzaminacyjnej.

§ 21

 1. Student, który uzyskał ocenę niedostateczną na egzaminie lub nie przystąpił do egzaminu, może przystąpić ponownie do egzaminu w terminie poprawkowym, którego termin ustalony jest przez prorektora.
 2. W przypadku niezłożenia egzaminu w pierwszym terminie student może dwukrotnie składać egzamin poprawkowy.
 3. Terminy egzaminów poprawkowych nie mogą wykraczać poza określony przez uczelnię czas trwania poprawkowej sesji egzaminacyjnej.

§ 22

 1. Student zobowiązany jest w ciągu siedmiu dni po zakończeniu sesji egzaminacyjnej złożyć w dziekanacie kartę i indeks wraz z wymaganymi wpisami. Złożenie wymienionych dokumentów jest warunkiem uzyskania zaliczenia semestru oraz wpisu na kolejny semestr studiów.
 2. Na kolejny semestr zostaną wpisani studenci, którzy zdali wszystkie egzaminy, uzyskali wszystkie zaliczenia z przedmiotów nie egzaminacyjnych, zaliczyli ćwiczenia kliniczne i odbyli praktyki wynikające z programu studiów z poprzedniego semestru oraz zdobyli przewidzianą w planie studiów liczbę punktów ECTS.

§ 23

 1. Wyniki egzaminu lub zaliczenia są podawane studentom do wiadomości: osobiście przez nauczyciela akademickiego prowadzącego egzamin (zaliczenie) lub na wyznaczonych tablicach ogłoszeń lub stronie internetowej Uczelni (podanie tylko numeru albumu studenta i oceny).
 2. Wypełnione protokoły i karty podlegają archiwizacji.

§ 24

 1. W przypadkach wyjątkowych, w których student nie wykorzystał przysługujących mu możliwości zaliczenia przedmiotu, udokumentowanych sytuacją losową lub innymi ważnymi zdarzeniami, prorektor może udzielić studentowi warunkowego zezwolenia na podjęcie studiów w semestrze następnym (wpisu warunkowego).
 2. Wpis warunkowy może dotyczyć nie więcej niż dwóch przedmiotów.
 3. Termin zaliczenia przedmiotów objętych wpisem warunkowym ustala prorektor. Nie może on jednak przekroczyć: dnia 30 czerwca roku następnego po sesji letniej i dnia 28 lutego roku następnego po sesji zimowej.
 4. W wyjątkowych i losowych sytuacjach ostateczny termin zaliczenia przedmiotów objętych wpisem warunkowym ustala prorektor.

§ 25

 1. Student, który nie złożył egzaminów/zaliczeń z przedmiotów objętych wpisem warunkowym, może ubiegać się o powtarzanie semestru. W tym celu składa do prorektora odpowiedni wniosek w ciągu 14 dni od daty ustalonej jako nieprzekraczalny termin zaliczenia przedmiotów objętych wpisem warunkowym. Nie złożenie wniosku lub nieuwzględnienie go przez prorektora skutkuje skreśleniem z listy studentów.
 2. Student powtarzający semestr lub rok może za zgodą nauczyciela akademickiego prowadzącego dany przedmiot być zwolniony z obowiązku zdawania egzaminów
  i ponownego uzyskiwania zaliczeń z przedmiotów jeśli ich program nie uległ istotnym zmianom.

§ 26

 1. W przypadku uzasadnionych zastrzeżeń, co do trybu bądź formy egzaminu zakończonego oceną niedostateczną lub braku obiektywizmu egzaminatora, prorektor może z własnej inicjatywy lub na wniosek studenta zarządzić egzamin komisyjny w terminie do 14 dni od daty zakończenia sesji.
 2. Egzamin jest przeprowadzany w formie ustnej, a po jego przeprowadzeniu sporządzany jest protokół.
 3. W skład komisji egzaminacyjnej wchodzą: prorektor lub wyznaczony przez niego nauczyciel akademicki, prowadzący przedmiot i nauczyciel akademicki z dyscypliny naukowej będącej przedmiotem egzaminu. W komisji egzaminacyjnej może uczestniczyć w charakterze obserwatora, bez prawa zadawania pytań i udziału w głosowaniu, przedstawiciel samorządu studenckiego wskazany przez studenta zdającego egzamin komisyjny.
 4. Ocena z egzaminu komisyjnego jest ostateczna.
 5. Ocena niedostateczna z egzaminu komisyjnego oznacza niezaliczenie semestru. Student może zwrócić się do prorektora z prośbą o wyrażenie zgody na powtórzenie przedmiotu lub zostaje skreślony z listy studentów.

6. SYSTEM PUNKTÓW ECTS

§ 27

 1. Każdemu przedmiotowi przyporządkowana jest odpowiednia liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System), którą student uzyskuje po zaliczeniu przedmiotu na ocenę pozytywną.
 2. Liczba punktów ECTS uwidoczniona jest w: programie kształcenia, module, karcie, indeksie
  i suplemencie do dyplomu.
 3. Jeden punkt ECTS odpowiada efektom kształcenia, których uzyskanie wymaga od studenta średnio 25-30 godzin pracy, przy czym liczba godzin pracy studenta obejmuje zajęcia organizowane przez uczelnie oraz jego indywidualną pracę.
 4. Minimalna liczba punktów ECTS wymagana do ukończenia studiów jest określona w programach studiów dla poszczególnych kierunków.
 5. Przy zaliczaniu studentowi punktów ECTS zrealizowanych poza Uczelnią obowiązują następujące zasady:
  1. warunkiem przeniesienia punktów ECTS uzyskanych w innej jednostce organizacyjnej Uczelni albo poza Uczelnią w tym w uczelniach zagranicznych jest potwierdzenie zbieżności uzyskanych efektów kształcenia.
  2. decyzję o przeniesieniu punktów ECTS za zajęcia dydaktyczne zrealizowane poza Uczelnią podejmuje prorektor, na wniosek studenta.

7. STUDIA WEDŁUG INDYWIDUALNEGO TOKU KSZTAŁCENIA

§ 28

 1. Student co najmniej drugiego semestru może ubiegać się o odbywanie studiów według indywidualnego toku kształcenia zwanego dalej „trybem indywidualnym” za wyjątkiem kierunków studiów na których obowiązują standardy kształcenia.
  1. Studentce w ciąży i studentowi będącemu rodzicem nie można odmówić zgody na odbywanie studiów na określonym kierunku i poziomie według indywidualnej organizacji studiów do czasu ich ukończenia – w przypadku studiów stacjonarnych.
 2. Studia według trybu indywidualnego realizowane są na wniosek studenta i polegają na ustaleniu indywidualnych terminów realizacji obowiązków dydaktycznych, wynikających z programów studiów. Takie studia dopuszczone są w szczególności wobec studentów:
  1. studiujących równolegle na innym kierunku lub w innej szkole wyższej;
  2. aktywnie uczestniczących w działalności naukowo-badawczej Uczelni;
  3. którzy zaliczyli ostatni semestr z oceną średnią powyżej 4,5;
  4. niepełnosprawnych;
  5. samotnie wychowujących dzieci;
  6. czynnie zaangażowanych w uprawianie sportu wyczynowego.
 3. Prorektor wyznacza opiekuna studiów odbywanych w trybie indywidualnym spośród nauczycieli akademickich posiadających co najmniej stopień naukowy doktora.
 4. Konkretny program kształcenia w trybie indywidualnym dla danego studenta przygotowuje jego opiekun, a zatwierdza prorektor.
 5. W przypadku niezadowalających postępów w nauce prorektor może cofnąć zgodę na odbywanie studiów w trybie indywidualnym.
 6. Studia odbywane w trybie indywidualnym nie mogą trwać dłużej niż przewiduje to program studiów dla danego kierunku.

8. ZMIANA KIERUNKU LUB FORMY STUDIÓW ORAZ PRZENIESIENIE NA INNĄ UCZELNIĘ

§ 29

 1. Student z innej uczelni o zbliżonym kierunku studiów może zostać przyjęty na kolejny semestr studiów w Uczelni po wypełnieniu wszystkich obowiązków wobec uczelni, którą opuszcza.
 2. Zgodę na przeniesie do Uczelni wyraża prorektor na pisemny wniosek studenta.
 3. Podstawą przyjęcia na kolejny semestr studiów jest zaliczenie semestru niższego w uczelni, z której student przenosi się oraz uzupełnienie różnic programowych.
 4. Wykaz różnic programowych i terminy ich uzupełnienia ustala prorektor tak, aby zostały one zrealizowane najpóźniej do końca następnego roku akademickiego.

§ 30

 1. Za zgodą prorektora student może zmienić kierunek lub formę studiów w Uczelni jeżeli:
  1. zmiana nastąpi po zakończeniu semestru;
  2. student zaliczył pozytywnie dotychczasowy okres studiów;
  3. student uzupełni różnice programowe wskazane przez prorektora w wyznaczonym przez niego terminie.
 2. Prorektor określa, od którego roku studiów student rozpoczyna zajęcia na nowym kierunku.

§ 31

Student, który zamierza przenieść się na inną uczelnię wyższą zobowiązany jest:

 1. oddać legitymację studencką;
 2. uregulować wszelkie zobowiązania wobec Uczelni.

9. NIEOBECNOŚĆ NA ZAJĘCIACH, URLOPY W STUDIOWANIU

§ 32

 1. Szczegółowe zasady uczestnictwa w zajęciach określa nauczyciel akademicki prowadzący dany przedmiot.
 2. Student zobowiązany jest przedstawić usprawiedliwienie nieobecności prowadzącemu zajęcia. Podstawę  do usprawiedliwienia nieobecności spowodowanej chorobą stanowi zaświadczenie lekarskie.
 3. W uzasadnionych przypadkach losowych prowadzący przedmiot może usprawiedliwić nieobecność studenta na jego wniosek.
 4. Student nieobecny na zajęciach dydaktycznych jest zobowiązany do uzupełnienia zaległości w sposób i w terminach ustalonych przez prowadzącego przedmiot.
 5. Student, który nie uczestniczył w obowiązkowych zajęciach i nie usprawiedliwił nieobecności może być niedopuszczony do sesji egzaminacyjnej. Prorektor podejmuje wówczas decyzję o wpisie warunkowym, skreśleniu z listy studentów lub skierowaniu na powtarzanie semestru lub roku.

§ 33

 1. Studentowi, na jego wniosek, może być w uzasadnionych przypadkach udzielony przez prorektora urlop od zajęć w uczelni:
  1. krótkoterminowy;
  2. roczny.
  3. Student nabywa prawo do ubiegania się o urlop po zaliczeniu pierwszego semestru.
 2. Urlop krótkoterminowy nie przesuwa terminu ukończenia studiów, może odbywać się w jednym semestrze i trwać nie dłużej niż jeden miesiąc. Prorektor udzielając urlopu krótkoterminowego jednocześnie określa sposób i terminy uzupełnienia treści programowych z wszystkich przedmiotów realizowanych w tym czasie.
 3. Roczny urlop może być udzielony po zaliczeniu semestru poprzedzającego urlop, tylko jeden raz w okresie studiów. Udzielenie urlopu przesuwa termin zakończenia studiów.
 4. W przypadkach wyjątkowych i potwierdzonych odpowiednimi zaświadczeniami, prorektor może przedłużyć roczny urlop z powodu:
  1. długotrwałej choroby studenta;
  2. ważnych okoliczności losowych;
  3. wyjazdu na studia zagraniczne;
  4. urodzenia dziecka lub opieki na nim.
 5. W okresie urlopu student zachowuje prawa studenckie, z wyjątkiem prawa do korzystania z pomocy materialnej w zakresie określonym przepisami Ustawy i regulaminu pomocy materialnej.
 6. Udzielenie urlopu potwierdza się wpisem do indeksu i karty.
 7. Studentkom w ciąży i studentom będącym rodzicami przysługuje dodatkowo urlop od zajęć oraz urlop od zajęć z możliwością przystąpienia do weryfikacji efektów uczenia się określonych w programie studiów wg. następujących zasad:
  1. Student będący rodzicem składa wniosek o urlop w okresie 1 roku od dnia urodzenia dziecka.
  2. Studentowi będącemu rodzicem udziela się urlopu na okres do 1 roku – z tym że jeżeli koniec urlopu przypada w trakcie semestru, urlop może być przedłużony do końca tego semestru.
  3. Urlopu dla studentki w ciąży udziela się na okres do dnia urodzenia dziecka".

10. SKREŚLENIE Z LISTY STUDENTÓW. WZNOWIENIE STUDIÓW

§ 34

 1. Prorektor skreśla studenta z listy studentów w przypadku:
  1. nie podjęcia studiów w terminie;
  2. rezygnacji ze studiów;
  3. nie złożenia w terminie pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego;
  4. ukarania karą dyscyplinarną wydalenia z Uczelni.
 2. Prorektor może także skreślić studenta z listy studentów, w przypadku:
  1. nieuzyskania zaliczenia semestru lub roku w określonym terminie;
  2. niewniesienia opłat związanych z odbywaniem studiów;
  3. nie zaliczenia w wyznaczonym terminie przedmiotów objętych wpisem warunkowym;
  4. nie zaliczenia w wyznaczonym terminie różnic programowych.
 3. Od decyzji, o których mowa w ust. 1 i 2, przysługuje odwołanie do rektora. Decyzja rektora jest ostateczna.
 4. Skreślenie z listy studentów nie zwalnia studenta z obowiązku uregulowania wcześniej powstałych zobowiązań wobec Uczelni.

 § 35 

 1. Nie podjęcie studiów w terminie występuje wówczas, gdy w ciągu miesiąca od rozpoczęcia roku akademickiego student nie uczestniczy w zajęciach dydaktycznych i nie powiadamia uczelni o powodach swej nieobecności.
 2. Rezygnacja ze studiów następuje przez złożenie pisemnego wniosku o skreślenie z listy studentów.

 § 36 

 1. Ponowne przyjęcie na studia osoby, która została skreślona z listy studentów na pierwszym semestrze (roku) studiów, może nastąpić na ogólnych zasadach obowiązujących przy rekrutacji na studia.
 2. Osoba skreślona z listy studentów drugiego lub wyższego semestru (roku) może wznowić studia na semestrze (roku) nie wyższym niż ten, na którym nastąpiło skreślenie z listy studentów.
 3. Wznowienie studiów jest uwarunkowane uzupełnieniem ewentualnych różnic programowych spowodowanych zmianą programów kształcenia.
 4. Zgody na wznowienie studiów udziela prorektor na wniosek zainteresowanego.
 5. Jeżeli od daty skreślenia z listy studentów upłynęło więcej niż 5 lat, to przyjęcie na studia następuje na ogólnych zasadach rekrutacji na I rok studiów.

 11. STUDENCKIE PRAKTYKI ZAWODOWE

§ 37 

 1. Praktyki zawodowe są integralną częścią programu studiów. Warunkiem zaliczenia roku jest uzyskanie zaliczenia praktyki.
 2. Prorektor zalicza studentowi praktykę na podstawie zaświadczenia zakładu pracy o jej odbyciu oraz sprawozdania z przebiegu praktyki. Zaliczenie praktyki potwierdza się wpisem do indeksu.
 3. Prorektor może zwolnić studenta z obowiązku odbycia praktyki na warunkach określonych w Regulaminie praktyk.
 4. W przypadku nie zaliczenia przez studenta praktyki przewidzianej w programie studiów, w szczególnych przypadkach prorektor może zezwolić na odbycie praktyki w następnym roku akademickim.
 5. Szczegółowe zasady odbywania praktyk zawodowych określa Regulamin praktyk.

 12. PRACA DYPLOMOWA I EGZAMIN DYPLOMOWY 

 § 38 

 1. Przygotowanie pracy dyplomowej jest przedmiotem seminarium dyplomowego. Seminarium dyplomowe podlega ogólnym zasadom zaliczenia przedmiotu.
 2. Temat pracy ustala i prowadzi promotor pracy dyplomowej.
 3. Promotora i recenzenta pracy dyplomowej i temat pracy zatwierdza Senat.
 4. Promotorem pracy dyplomowej może być osoba legitymująca się co najmniej stopniem naukowym doktora lub w wyjątkowych przypadkach stopniem magistra.
 5. Lista osób posiadających uprawnienia do prowadzenia seminarium dyplomowego oraz limity seminarzystów powinny być podane wcześniej do wiadomości studentów.
 6. Student ma prawo wyboru promotora, chyba że posiada on ostateczną listę seminarzystów (decyduje kolejność zgłoszeń w ramach ustalonego limitu).

 § 39 

 1. Student jest zobowiązany złożyć pracę dyplomową nie później w ostatnim dniu zasadniczej sesji egzaminacyjnej, kończącej ostatni semestr studiów dla danego rocznika.
 2. Prodziekan na wniosek promotora pracy dyplomowej lub studenta może w uzasadnionych przypadkach niezależnych od studenta, wydłużyć termin złożenia pracy dyplomowej, nie więcej jednak niż o trzy miesiące od dnia zakończenia poprawkowej sesji egzaminacyjnej. Po upływie tego terminu, student który nie złożył pracy dyplomowej podlega skreśleniu z listy studentów.
 3. Pracę dyplomową student składa w trzech egzemplarzach z dołączoną wersją elektroniczną.

 § 40 

 1. Warunkiem dopuszczenia studenta do egzaminu dyplomowego jest:
  1. uzyskanie zaliczenia ze wszystkich przedmiotów, ćwiczeń klinicznych, praktyk i zajęć praktycznych oraz zdanie wszystkich egzaminów przewidzianych w programie studiów;
  2. uzyskanie ocen co najmniej dostatecznych z pracy dyplomowej;
  3. wywiązanie się z innych zobowiązań wobec Uczelni.
 2. Egzamin dyplomowy odbywa się przed komisją powołaną przez prorektora.
 3. Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym, zamkniętym, a jego przebieg jest protokołowany. Przy ocenie wyników egzaminu stosuje się skalę ocen określoną w § 19 ust. 1.
 4. Na wniosek studenta lub promotora prorektor może podjąć decyzję w sprawie przeprowadzenia otwartego egzaminu dyplomowego. Uczestnicy tego egzaminu nie będący członkami komisji nie mogą zadawać pytań oraz uczestniczyć w obradach w części niejawnej oceniającej egzamin.
 5. W trakcie egzaminu student prezentuje i odpowiada na pytania związane z pracą dyplomową oraz pytania z zakresu problematyki danego kierunku (specjalności) studiów.
 6. Oceny pracy dyplomowej dokonuje promotor pracy oraz jeden recenzent. Recenzentem pracy dyplomowej może być nauczyciel akademicki posiadający co najmniej stopień naukowy doktora lub w wyjątkowych przypadkach stopień magistra. Jeżeli ocena pracy dyplomowej jest negatywna, prorektor wyznacza drugiego recenzenta.
 7. Jeżeli druga ocena pracy dyplomowej jest negatywna student nie zostaje dopuszczony do egzaminu dyplomowego.
 8. Recenzentem pracy dyplomowej może być nauczyciel akademicki spoza uczelni.

 § 41 

 1. W przypadku uzyskania z egzaminu dyplomowego oceny niedostatecznej lub nieusprawiedliwionego nieprzystąpienia do egzaminu dyplomowego w ustalonym terminie, prorektor wyznacza drugi termin egzaminu.
 2. W przypadku niezdania egzaminu dyplomowego w drugim terminie, prorektor może wydać następujące decyzje:
  1. zezwolić studentowi na powtarzanie seminarium dyplomowego lub
  2. skreślić go z listy studentów.
 3. Student, który nie złożył pracy dyplomowej lub nie przystąpił z innych przyczyn do egzaminu dyplomowego, ma prawo otrzymać zaświadczenie o stanie odbytych studiów wyższych.

13. UKOŃCZENIE STUDIÓW

§ 42

 1. Ukończenie studiów oznacza złożenie wszystkich egzaminów, uzyskanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów, ćwiczeń klinicznych, praktyk i zajęć praktycznych objętych programem studiów, złożenie pracy dyplomowej i zaliczenie egzaminu dyplomowego z wynikiem co najmniej dostatecznym.
 2. Podstawą do obliczenia ostatecznego wyniku studiów są:
  1. średnia arytmetyczna ocen przewidzianych programem studiów, uzyskanych w ramach zaliczonych semestrów studiów (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku);
  2. ocena z pracy dyplomowej,
  3. ocena z egzaminu dyplomowego.
 3. Ostateczny wynik studiów stanowi sumę: 0,5 oceny wymienionej w ust. 2 pkt. 1 oraz po 0,25 ocen wymienionych w ust. 2 pkt. 2 i 3. Wynik obliczany jest z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 4. Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów wyższych na określonym kierunku
  i poziomie kształcenia.
 5. W dyplomie ukończenia studiów wpisuje się ostateczny wynik studiów, ustalony według zasad określonych w pkt. 2 i 3, wyrównany do pełnej oceny zgodnie z następującymi zasadami:
  1. powyżej 4,50    - bardzo dobry (5,0);
  2. 3,51 – 4,50       - dobry (4,0);
  3. do 3,50             - dostateczny (3,0).

14. PRZEPISY KOŃCOWE

§ 43

 1. Traci moc dotychczasowy Regulamin wprowadzony Zarządzeniem Rektora nr 12/2012 z 14 czerwca 2012 r.
instytucje współpracujące

Instytut
"Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"
w Warszawie
Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji
im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher

ul. Spartańska 1, Warszawa
Narodowe Centrum
Profilaktyki Zdrowotnej
www.ncpz.eu
Szpital Praski
p.w. Przemienienia Pańskiego
Sp. z o.o.

Aleja Solidarności 67, Warszawa
Szpital Wolski
im. dr Anny Gostyńskiej
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Kasprzaka 17, Warszawa
Szpital Solec
Spółka z o.o.

ul. Solec 93, Warszawa
Szpital Czerniakowski
Sp. z o. o.

ul. Stępińska 19/25, Warszawa
Mazowiecki Szpital Bródnowski
ul. Kondratowicza 8, Warszawa
Samodzielny Publiczny
Szpital Kliniczny
im. prof. Adama Grucy
CMKP

ul. Konarskiego 13, Otwock
Szpital Specjalistyczny
im. Świętej Rodziny

Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa
Szpital Kolejowy
im. dr med. Włodzimierza Roeflera
w Pruszkowie
Szpital św. Anny
w Piasecznie
Adama Mickiewicza 39,
05-500 Piaseczno
Szpital Dziecięcy
im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Niekłańska 4/24, Warszawa
Mazowiecki
Szpital Wojewódzki
Drewnica Sp. z o.o.

Rychlińskiego 1, Ząbki
Szpital Matki Bożej
Nieustającej Pomocy
w Wołominie
ul. Gdyńska 1/3
05-200 Wołomin
Mazowieckie Centrum
Neuropsychiatrii Sp. z o.o.

Zagórze k/Warszawy
05-462 Wiązowna
Wojewódzka Stacja
Pogotowia Ratunkowego
i Transportu Sanitarnego
"MEDITRANS"
SPZOZ w Warszawie

ul. Hoża 56, 00-685 Warszawa
Samodzielny Zespół Publicznych
Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Bemowo-Włochy

ul. Gen. M. C. Coopera 5, Warszawa
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego
Warszawa-Mokotów

ul. A.J.Madalińskiego 13, Warszawa
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Dzieci Warszawy
w Dziekanowie Leśnym
Centrum Medyczne
GRUPA ZDROWIE

Nowodworskie
Centrum Medyczne

ul. Miodowa 2
Nowy Dwór Mazowiecki
Stołeczne Centrum
Opiekuńczo-Lecznicze
Sp. z o.o.

ul. Mehoffera 72/74, Warszawa
Centrum Intensywnej Terapii Olinek
ul. Bobrowiecka 9, Warszawa
RADIOMEDICA
Centrum Diagnostyki Obrazowej

ul.Bobrowiecka 9, Warszawa
NESTOR
Bezpieczny Dom Opieki

ul.Bobrowiecka 9, Warszawa
Warszawskie Zakłady
Sprzętu Ortopedycznego S.A.

al. Bohaterów Września 9, Warszawa
www.fantomy-szkoleniowe.pl
Podkarpackie centrum
Usług Dydaktycznych

ul. Rymanowska 15a
35-083 Rzeszów
Kontakt
Warszawska Uczelnia Medyczna
im. Tadeusza Koźluka

ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

INFORMACJE O UCZELNI / REKRUTACJA:  
T: 22 559 21 05
T: 22 559 21 06
T: 22 559 22 35
E: rekrutacja@wumed.edu.pl
Copyright © 2021 - WUMED
INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES
Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych na stronie wumed.edu.pl, oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na Państwa urządzeniach. Pliki cookies możecie Państwo sprawdzić za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszej strony, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż akceptujecie Państwo stosowanie plików cookies. Więcej informacji w zakładce OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.
rozmiar tekstu
kolory strony