Historia

2022

 • W dniach 21-22 stycznia 2022 r. zespół oceniający Polskiej Komisji Akredytacyjnej dokonał oceny programowej kierunku dietetyka, prowadzonego w Warszawskiej Uczelni Medycznej od 2015 r. Kontrolowany kierunek uzyskał ocenę pozytywną.
 • w dniu 9 lutego 2022 r. Warszawska Uczelnia Medyczna podpisała porozumienie partnerskie ze Spółdzielnią Mleczarską MLEKPOL w Grajewie.  Strony uzgodniły, że współpraca realizowana będzie w obszarach naukowo – edukacyjnym, szkoleniowym i promocyjnym. Jednym z ważniejszych elementów porozumienia jest promocja zdrowego stylu odżywiania oraz  poprawianie prozdrowotnych zachować żywieniowych. Spółdzielnia Mleczarska MLEKPOL to niekwestionowany lider polskiego mleczarstwa.
 • W dniu 24 marca 2022 r. zakończyła się akcja charytatywna "Pomagamy Ukrainie". Na apel o pomoc dla wałczącej Ukrainy odpowiedzieli studenci, kadra dydaktyczna i pracownicy administracji uczelni. Do akcji włączyła się firma Hansgrohe, która w formie darowizny przekazała naszej uczelni pomoc humanitarną dla Ukrainy w kwocie ponad 40 tys. zł. Łącznie uczelnia przekazała kilkanaście palet materiałów medycznych, w tym m.in.: plastry, materiały opatrunkowe, koce przeciwwstrząsowe termiczne, elastyczne siatki opatrunkowe, środki pielęgnacyjne, pościel włókninową, płyny do dezynfekcji rąk, baterie, latarki.
 • W dniu 28 maja 2022 r. odbyła się III Ogólnopolska Konferencja Warszawskiej Uczelni Medycznej, której tematem było "Pielęgniarstwo i położnictwo w dobie wyzwań globalnych i aktualnych potrzeb zdrowotnych - próba diagnozy i rekomendacje". W konferencji głos zabrało kilkunastu prelegentów, reprezentujących uczelnie wyższe, Ministerstwo Zdrowia oraz placówki medyczne. III Konferencja była dedykowana przede wszystkim środowisku pielęgniarek i położnych aktywnie pracujących, a jednocześnie kształtujących przyszłe kadry medyczne.
 • W dniu 22 lipca  2022 r., na podstawie Decyzji  29/VI/2022 Ministra Zdrowia, Warszawska Uczelnia Medyczna  uzyskała akredytację dla kierunku kształcenia pielęgniarstwo (studia pierwszego i drugiego stopnia) na okres 3 lat.
 • W dniu 23 lipca 2022 r. odbyła się uroczystość zakończenia roku akademickiego 2021/22, w trakcie której po raz pierwszy w WUMed przeprowadzono ceremonię "czepkowania" - symbolicznego pasowanie absolwentów studiów licencjackich kierunku pielęgniarstwo na zawodowe pielęgniarki i pielęgniarzy. Aktu "czepkowania" dokonały wykładowczynie uczelni, wysokiej klasy specjalistki w dziedzinie pielęgniarstwa: mgr Krystyna Reperowska, mgr Anna Komorowska, mgr Ewelina Czeleń i mgr Zofia Górska. Dyplomy ukończenia studiów magisterskich wręczyli Rektor dr Waldemar Dębski i prorektor dr hab. Joanna Jasińska, zaś absolwentom studiów pierwszego stopnia dyplomy wręczył prorektor dr Marek Ciecierski.
 • W dniu 25 września odbyła się uroczysta inauguracja kolejnego, 32-ego roku akademickiego w historii pierwszej niepublicznej uczelni w Polsce. Podczas wystąpienia otwierającego uroczystość, Rektor WUMed dr Waldemar Dębski, potwierdził plan kontynuacji rozwoju uczelni. Zapowiedział tworzenie kolejnych kierunków studiów o profilu medycznym i nauk o zdrowiu, dalsze modernizacje i rozbudowę bazy dydaktycznej WUMed. Rekordowa rekrutacja blisko tysiąca studentów pierwszego roku potwierdziła rosnące zainteresowanie podejmowaniem studiów na kierunkach medycznych i tych z zakresu nauk o zdrowiu.
 • W grudniu 2022 r. nakładem Wydawnictwa Warszawskiej Uczelni Medycznej ukazała się książka Tadeusza Morawskiego "Od Prywatnej Wyższej Szkoły Bussinesu i Administracji do Warszawskiej Uczelni Medycznej im. Tadeusza Koźluka (1991-2021). Historia subiektywna". Opracowanie jednego z twórców i wieloletniego prorektora Uczelni to pionierskie, szczegółowe ujęcie 30-letniej historii pierwszej niepublicznej uczelni w Polsce, oparte na bogatym materiale źródłowym.


2018-2021

 • We wrześniu 2018 r. stan zdrowia Założyciela i Fundatora uczelni prof. dr. Tadeusza Koźluka uległ znacznemu pogorszeniu, w związku z czym zrezygnował on z pełnienia funkcji rektora. Od początku roku akademickiego 2018/19 funkcję te pełni powołany przez Założyciela po zasięgnięciu opinii Senatu dr nauk humanistycznych Waldemar Dębski. T. Koźluk powołał również dr W. Dębskiego na stanowisko profesora PWSBiA. W. Dębski jest mgr psychologii i doktorem nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. W latach 2004-2010 pracował w naszej uczelni m.in. na stanowisku prorektora ds. rozwoju uczelni. Był również prezesem Fundacji „Polska Wiek XXI”. Założyciel powołał także prorektorów dr hab. Joannę Jasińską, prof. PWSBiA (ds. dydaktyki i rozwoju) i dr inż. J. Rzytkiego (ds. studenckich).
 • Rozpoczęto pracę nad nową strategią uczelni zakładającą m.in. zwiększenie liczby kierunków studiów z zakresu nauk medycznych, o zdrowiu i kultury fizycznej i przygotowanie uczelni do zmiany jej nazwy.
 • W związku z nową ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo szkolnictwie wyższym i nauce dostosowano do jej wymogów dokumenty wewnątrzuczelniane, zwłaszcza statut uczelni i regulamin studiów. Powołano uczelnianą komisję ds. jakości kształcenia i opracowano strategię umiędzynarodowienia studiów.
 • Na wniosek rektora, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego podjął decyzje w sprawie prowadzenia przez uczelnię nowych kierunków studiów: pielęgniarstwa pierwszego i drugiego stopnia, fizjoterapii (jednolite studia magisterskie), kosmetologii i dietetyki drugiego stopnia. Podpisano umowy o praktyki zawodowe z ponad 20 szpitalami oraz utworzono Samodzielny Instytut Podyplomowego Kształcenia Kadr Medycznych. Uczelnia wzbogaciła się o kilka bardzo dobrze wyposażonych pracowni przedmiotowych i laboratoriów.
 • 1 października 2019 r. zmarł prof. dr Tadeusz Koźluk – Fundator, Założyciel, pierwszy i wieloletni rektor naszej uczelni, budowniczy kampusu, Fundator wspierającej uczelnię Fundacji Nowe Horyzonty. Przez 28 lat poświęcał całą swą energię i wieloletnie doświadczenie uczelni i fundacji. Zgodnie z Jego wolą kolejnym założycielem uczelni stała się Fundacja Nowe Horyzonty.
 • W dniu 21 października 2019 r. na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach odbył się pogrzeb prof. dr. Tadeusza Koźluka w którym licznie uczestniczyli obecni i byli pracownicy zarówno uczelni, jak i Fundacji oraz przedstawiciele absolwentów i studentów. Obecny był także mieszkający na stałe w USA wnuk zmarłego Michał Koźluk.
 • Na początku 2020 roku Senat powołał pod przewodnictwem dr hab. J. Jasińskiej uczelnianą Komisję ds. jakości kształcenia, która opracowała zestaw działań zmierzających do polepszenia jakości kształcenia. Utworzono również w uczelni Biuro Karier.
 • W pierwszej połowie 2020 r. rektor powołał w uczelni komitet obchodów 30 tej rocznicy powstania PWSBiA. Uznano, że najważniejszym celem obchodów, które zostaną rozpoczęte podczas inauguracji roku akademickiego 2020/2021 powinno być promowanie uczelni, jej nowej nazwy i nowych kierunków studiów.
 • Szczególnym doświadczeniem w pracy naszej uczelni w roku akademickim 2019/2020 były wydarzenia związane z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19, który na początku marca 2020 r. dotarł też do naszego kraju.
  Władze uczelni podjęły niezbędne środki w celu umożliwienia realizacji programu nauczania i bieżącego weryfikowania efektów kształcenia. Zorganizowano realizację zajęć dydaktycznych na wszystkich rodzajach i kierunkach studiów w systemie on-line i przy wykorzystaniu w tym celu platformy e-learningowej. 
 • Od maja 2020 r. Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, Komputerowych i Medycznych zmieniała nazwę na Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka. Podobnie jak PWSBiA figuruje ona w ewidencji uczelni pod numerem „1”. Dotychczasowe doświadczenia uczelni, potrzeby zmieniającego się rynku pracy, starzenie się społeczeństwa ukierunkowały przed kilku laty działania władz uczelni na rozwój kierunków kształcenia związanych z potrzebami systemu ochrony zdrowia.
 • 26 września 2020 r. rektor dr Waldemar Dębski, prof. WUMed otworzył rok akademicki 2020/21. Jak stwierdził w swym wystąpieniu rektor uczelni była to inauguracja mająca kilka historycznych odniesień. Nastąpiło bowiem otwarcie:
  pierwszego roku akademickiego w historii Warszawskiej Uczelni Medycznej imienia Tadeusza Koźluka;
  30 z kolei, a więc jubileuszowego roku akademickiego uczelni, którą w czerwcu 1991 roku założył profesor Tadeusz Koźluk pod nazwą Prywatna Wyższa Szkoła Businessu i Administracji (WUMed jest prawnym kontynuatorem tej uczelni);
  30 roku akademickiego w historii niepublicznego szkolnictwa wyższego w wolnej Polsce, gdyż PWSBiA było pierwszą uczelnią niepubliczną w naszym kraju utworzoną po zmianach ustrojowych 1989 roku.
  Po zakończeniu inauguracji byli pracownicy PWSBiA w towarzystwie członków Senatu, przybyłych na inaugurację gości złożyli kwiaty pod tablicą pamiątkową poświęconą pamięci Założyciela uczelni i jej wieloletniego rektora prof. dr. Tadeusza Koźluka. Wzięli oni także udział w otwarciu wystawy fotograficznej pod nazwą „30 lat naszej uczelni w fotografii. Od Prywatnej Wyższej Szkoły Businessu i Administracji do Warszawskiej Uczelni Medycznej”.
 • W 2021 roku rektor naszej uczelni wystąpił do Ministrów Edukacji i Nauki oraz Zdrowia z wnioskiem o uzyskanie przez WUMed zgody na prowadzenie dwóch nowych kierunków studiów: położnictwa - studia licencjackie i magisterskie i ratownictwa medycznego - studia licencjackie. We wrześniu 2021 r. uczelnia uzyskała zgodę na uruchomienie ww. kierunków.
 • W listopadzie 2020 r. zorganizowano pod kierunkiem prorektor dr hab. J. Jasińskiej I Ogólnopolską Konferencję Naukową „Współczesna pielęgniarka i położna w dobie aktualnych potrzeb zdrowotnych i zagrożeń”, a w maju 2021 r. II Konferencję na temat misji i profesjonalizacji zawodu pielęgniarki i położnej. 
  Obrady obu Konferencji spotkały się z dużym zainteresowaniem w środowisku medycznym.
 • W maju 2021 r. otwarto na ogrodzeniu naszej uczelni od strony ulicy Bobrowieckiej wystawę pt. „30 lecie naszej Uczelni. Od Prywatnej Wyższej Szkoły Businessu i Administracji do Warszawskiej Uczelni Medycznej im. Tadeusza Koźluka”. Na 20 tablicach przedstawiono m.in. informacje o patronie uczelni, najważniejszych wydarzeniach z jej historii, sylwetki wykładowców, inicjatywy programowe, działalność organizacji studenckich, utworzeniu WUMed i dalszych perspektywach jej rozwoju. Krótkie informacje na ww. tematy zostały wzbogacone około 80 zdjęciami ilustrującymi historię PWSBiA i działalność WUMed.
 • We wrześniu nasza uczelnia wydała album pt. „Wczoraj-Dziś-Jutro. Od Prywatnej Wyższej Szkoły Businessu i Administracji do Warszawskiej Uczelni Medycznej imiennia Tadeusza Koźluka (1991-2021)”. Wydawnictwo to w skondensowany sposób przedstawia bogatą historię PWSBiA, aktualną działalność WUMed i plany na przyszłość uczelni i ilustruje jej historię poprzez publikację wielu zdjęć. W albumie zamieszczono także nazwiska nauczycieli akademickich, pracowników administracji, którzy przyczynili się do powstania, rozwoju i wzbogacenia dorobku naszej uczelni.
 • 25 września 2021 r. odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2021/22 połączona z podsumowaniem obchodów 30-lecia PWSBiA. Wzięło w niej udział ponad 500 studentów I roku studiów, ok 90 byłych pracowników PWSBiA i przedstawicieli środowiska medycznego (z Ministerstwa Zdrowia, współpracujących z uczelnią Szpitali).
  Byli pracownicy PWSBiA otrzymali z rąk rektora WUMed dr. W. Dębskiego pisemne podziękowania za ich wkład w rozwój uczelni oraz wspomniany wyżej album.
 • W dniu 15 października 2021 r. Rektor dr Waldemar Dębski i Prezes Zarządu Narodowego Centrum Profilaktyki Zdrowotnej w Warszawie gen. bryg. dr n. med. Andrzej Trybusz,  podpisali list intencyjny w sprawie współpracy w obszarze rozwoju i profilaktyki zdrowotnej. W ramach porozumienia przewiduje się m.in. programy stypendialne dla studentów uczelni, staże w Centrach Diagnostyczno-Rehabilitacyjnych w Polsce i innych krajach UE dla studentów i wykładowców, wspólne badania naukowe i projekty w zakresie profilaktyki zdrowotnej.

2015-2017

 • W roku akademickim 2014/15 rozpoczęli zajęcia studenci na kierunku kosmetologia, a w roku akademickim 2015/16 na kierunku dietetyki, pierwszych kierunkach z zakresu nauk o zdrowiu.
 • 23 czerwca 2016 r. zorganizowano uroczyste posiedzenie Senatu poświęcone 25 rocznicy założenia uczelni. Uczestniczyli w nim pracownicy uczelni, Fundacji Nowe Horyzonty oraz zaproszeni przez Założyciela uczelni byli wykładowcy. Około 20 osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju PWSBiA wręczono podziękowania za ich pracę. Założyciel PWSBiA prof. dr T. Koźluk przypomniał początki działalności uczelni, jej osiągnięcia oraz aktualnie trudną sytuację związaną z niżem demograficznym.
 • We wrześniu 2016 r., w związku z systematycznym zmniejszaniem się liczby studentów Założyciel uczelni prof. dr Tadeusz Koźluk podjął decyzję o likwidacji podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni, tj. wydziałów. Zlikwidowano również rady wydziałów, a ich kompetencje w sprawie programów studiów przejął Senat, a zadania kierowników podstawowych jednostek organizacyjnych – rektor. W celu koordynacji toku studiów na poszczególnych kierunkach utworzono stanowiska kierowników kierunków studiów.
 • W lutym 2017 r. dr Marek Ciecierski, prof. PWSBiA zrezygnował z powodów osobistych ze stanowiska rektora, które przejął Założyciel uczelni. Prof. dr Tadeusz Koźluk podjął tą decyzję mimo złego stanu zdrowia mając na względzie potrzebę ciągłości zarządzania. Utworzył on stanowisko prorektora – I zastępcy rektora na które powołał dr inż. Jerzego Rzytkiego.
 • W roku 2017 wszystkie kierunki studiów zmieniły swój profil z ogólno akademickiego na praktyczny.

2009 - 2014

 • W październiku 2012r. zorganizowano konferencję nt. projektu Kreator Innowacyjności dotyczącego wykorzystania narzędzi multimedialnych oraz internetowych w kampaniach promocyjnych małych i średnich przedsiębiorstw.
 • W grudniu 2013 r. zmieniona została nazwa uczelni na Prywatną Wyższą Szkołę Nauk Społecznych, Komputerowych i Medycznych z siedzibą w Warszawie.
 • W czerwcu 2014 uczelnia stała się sygnatariuszem Paktu dla Programu „Horyzont 2020”. Horyzont 2020 to największy w historii program finansowania badań naukowych i innowacji w Europie ze środków Unii Europejskiej.

2007 - 2008

 • W styczniu 2007 r. zmieniona została nazwa uczelni na Prywatną Wyższą Szkołę Businessu, Administracji i Technik Komputerowych z siedzibą w Warszawie.
 • Nastąpiła zmiana struktury pionu dydaktycznego. Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi uczelni są instytuty: Nowoczesnej Dyplomacji i Administracji, Ekonomii i Technik Komputerowych oraz Prawa.
 • W marcu 2008 r. odbyło się zebranie założycielskie Stowarzyszenia Absolwentów PWSBiA "Bobrowiecka". Wybrane zostały władze Stowarzyszenia i zatwierdzony został Statut.
 • Również w marcu 2008 roku odbyła się Międzynarodowa Konferencja Językowa dotycząca nowoczesnych metod nauczania języka angielskiego. Konferencja zgromadziła ponad 90 uczestników, w tym prelegentów m.in. z: Wielkiej Brytanii, Białorusi, Turcji, Chorwacji, Tajwanu oraz przedstawicieli polskich uczelni wyższych i centrów językowych. Konferencja ma charakter cykliczny.

2001 - 2006

 • W roku 2001 uroczyście obchodzono X–lecie PWSBiA. Zorganizowany został I Zjazd Absolwentów. JM Rektor przekazał absolwentom "Kartę Praw i Obowiązków Absolwentów PWSBiA".
 • W roku 2001 uczelnia otrzymała zgodę na prowadzenie jednolitych studiów magisterskich na kierunku "prawo", a w roku 2003 – na prowadzenie studiów inżynierskich na kierunku "informatyka". Nową unikalną specjalizacją na tym kierunku stała się komputerowa automatyka i robotyka.
 • W roku 2001 rozpoczęto wydawanie Zeszytów Naukowych. W 2002 roku uczelnia uzyskała pozwolenie na otwarcie Biblioteki Depozytowej ONZ. Jesteśmy jedyną uczelnią w Polsce, która otrzymuje pełny depozyt biblioteczny dokumentów i wydawnictw ONZ. W wyniku programu stypendialnego zainicjowanego przez rektora PWSBiA, adresowanego do nauczycieli akademickich z krajów byłych republik radzieckich, pięciu wykładowców z Łotwy, Ukrainy i Rosji spędziło 3 miesiące w naszej uczelni prowadząc badania naukowe.
 • W roku 2003 uczelnia podpisała umowy o wzajemnej współpracy między innymi z: Państwowym Instytutem Ekonomi i Finansów oraz Państwową Politechniką w Sankt Petersburgu, jak również z Narodową Akademią Ukrainy.
 • We współpracy ze Światowym Stowarzyszeniem Prawników zorganizowano w latach 2001-2006 pięć międzynarodowych konferencji naukowych poświęconych problemom imigracji. Wzięli w nich udział przedstawiciele trzydziestu państw, polskich uczelni wyższych oraz przedstawiciele ambasad akredytowanych w Polsce. W roku 2003 zorganizowano międzynarodową konferencję na temat rynku pracy, w 2005 – na temat trendów w ekonomii w erze globalizacji, a w 2006 roku – na temat szarej strefy gospodarczej.
 • W 2005 roku zorganizowano II Zjazd Absolwentów, który zakończył się wielkim balem. W tym samym roku, w rankingu przeprowadzonym przez tygodnik Newsweek Polska nasza uczelnia zajęła I miejsce wśród 138 uczelni niepaństwowych. Głównym kryterium rankingu była liczba absolwentów zajmujących stanowiska na średnim szczeblu zarządzania firmą.
 • W roku 2006 uroczyście obchodzono XV–lecie uczelni. Podczas inauguracji roku akademickiego 2006/2007 (7 października 2006r.), połączonej z zakończeniem obchodów XV-lecia, JM Rektor prof. dr Tadeusz Koźluk wręczył odznaczenia najbardziej zasłużonym dla powstania i rozwoju uczelni nauczycielom akademickim i pracownikom administracji. Medalem pamiątkowym udekorowano sztandar uczelni. Zakończone zostały prace nad Kroniką PWSBiA.
 • W roku 2006 z kolejną serią wykładów przebywała w uczelni profesor Tatiana A. Gavrilova z Politechniki w Sankt Petersburgu. Od stycznia 2006 roku pracowali w naszej uczelni: prof. James Horner z amerykańskiego Cameron Univeristy w stanie Oklahoma oraz prof. Wandyr Hagge Siqueira z Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá – prestiżowego uniwersytetu prywatnego w Rio de Janeiro.
 • W tym samym roku wspólnie z Fundacją "Polska – Wiek XXI" utworzono Europejskie Centrum Badań Strategicznych i Studiów Wyspecjalizowanych.

1996 - 2000

 • Podczas pierwszych pięciu lat istnienia w uczelni zajęcia dydaktyczne odbywały się w kilku różnych miejscach. W latach 1993-1995 siedziba uczelni mieściła się na ulicy Wołoskiej w gmachu "Unitry". Od 1996 r. PWSBiA dysponuje swoim własnym nowoczesnym obiektem przy ulicy Bobrowieckiej 9, z 60 salami wykładowymi, kilkunastoma pracowniami, 3 bibliotekami, restauracjami i barami, salami sportowymi, jak również salą kongresową na 2500 miejsc, amfiteatrem z 800 miejscami, parkingiem strzeżonym na 210 samochodów.
 • W 1997 roku uczelnia otrzymała zezwolenie Ministra Edukacji Narodowej na nadawanie tytułu magistra absolwentom kierunku "administracja". Rok wcześniej na tym kierunku wyodrębniono specjalizację "nowoczesna dyplomacja i służby zagraniczne", cieszącą się dużym zainteresowaniem studentów.
 • W 1998 roku tysięczny absolwent uczelni otrzymał tytuł magistra. W roku 1999 uczelnia rozszerzyła swą ofertę edukacyjną otwierając Gimnazjum nr 34. Zarówno ono jak i liceum ogólnokształcące są zlokalizowane w campusie uczelnianym.
 • W 1998 roku, z inicjatywy Samorządu Studenckiego, zorganizowano konferencję na temat zapobiegania przemocy, która spotkała się z szerokim zainteresowaniem środowisk akademickich, mediów oraz parlamentu.

1992 - 1995

 • W roku 1993 PWSBiA jako pierwsza uczelnia niepubliczna otrzymała uprawnienia do nadawania stopnia magistra w dziedzinie ekonomii. Pierwsi absolwenci – magistrzy ekonomii – opuścili mury uczelni w 1995 r. Od 1992 r. uruchomiono studia na kierunku "administracja", a od 1993 r. – studia podyplomowe typu MBA. W 1992 r. rozpoczęła działalność uczelniania biblioteka oraz wydawnictwo naukowe, otwarto też pierwsze pracownie komputerowe i nauki języków obcych.
 • W roku 1993 odwiedził uczelnię pierwszy zagraniczny nauczyciel akademicki dr Theresa M. Rosania z USA, która spędziła w PWSBiA cały trymestr, nauczając zasad promocji i marketingu.
 • W roku 1992 rozpoczął działalność Samorząd Studencki, organizując szkolenia i prezentacje firm, jak również prowadząc swoje własne projekty edukacyjne. W roku następnym powstało koło międzynarodowej organizacji studentów ekonomii AIESEC – pierwsze w uczelni niepublicznej. Od roku 1994 działa najstarsze w szkolnictwie niepublicznym Koło Akademickiego Związku Sportowego, którego członkowie uczestniczą w licznych zawodach sportowych na szczeblu lokalnym i krajowym.
 • W roku 1994 powołano do życia Studencki Ośrodek Konsultacyjny. W tym też roku uczelnia założyła niepubliczne liceum ogólnokształcące, jako instytucję nawiązującą do tradycji pierwszej niepublicznej szkoły technicznej Wawelberga i Rotwanda założonej w 1895 r.

1991

 • Prywatna Wyższa Szkoła Businessu i Administracji jest najstarszą niepubliczną uczelnią wyższą w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. Została ona utworzona decyzją Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 czerwca 1991 r. Założyciel i Fundator uczelni Tadeusz Koźluk został jej pierwszym Rektorem.
 • Uczelnia została wpisana do rejestru niepublicznych szkół wyższych pod numerem 1. Jak podaje jej pierwszy statut: "celem uczelni jest kształcenie na możliwie najwyższym poziomie specjalistów – praktyków dla potrzeb businessu i administracji oraz prowadzenie działalności naukowo-badawczej".
 • Pierwsze programy naukowe były tworzone na bazie swoich odpowiedników z najbardziej prestiżowych uniwersytetów w Stanach Zjednoczonych i Europie.
 • W pierwszym roku akademickim 1991/1992 rozpoczęło studia na kierunku "ekonomia" około 400 studentów.
instytucje współpracujące

Instytut
"Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"
w Warszawie
Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji
im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher

ul. Spartańska 1, Warszawa
Narodowe Centrum
Profilaktyki Zdrowotnej
www.ncpz.eu
Narodowy Instytut
Kardiologii

ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

ul. Banacha 1A, 02-097 Warszawa
Szpital Praski
p.w. Przemienienia Pańskiego
Sp. z o.o.

Aleja Solidarności 67, Warszawa
Szpital Wolski
im. dr Anny Gostyńskiej
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Kasprzaka 17, Warszawa
Warszawski
Szpital Południowy

ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 99, Warszawa
Mazowiecki Szpital Wojewódzki
im. św. Jana Pawła II w Siedlcach
Sp. z o.o.

Księcia Józefa Poniatowskiego 26,
08-110 Siedlce
Szpital Miejski
w Siedlcach

ul. Starowiejska 15, Siedlce
Szpital Powiatowy
w Garwolinie

ul. Lubelska 50,
08-400 Garwolin
Samodzielny Publiczny Szpital
Kliniczny im. prof. Orłowskiego
CMKP

ul. Czerniakowska 231,
00-416 Warszawa
Szpital Czerniakowski
Sp. z o. o.

ul. Stępińska 19/25, Warszawa
Mazowiecki Szpital Bródnowski
ul. Kondratowicza 8, Warszawa
Samodzielny Publiczny
Szpital Kliniczny
im. prof. Adama Grucy
CMKP

ul. Konarskiego 13, Otwock
Szpital Specjalistyczny
im. Świętej Rodziny

Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa
Szpital Kolejowy
im. dr med. Włodzimierza Roeflera
w Pruszkowie
Szpital św. Anny
w Piasecznie
Adama Mickiewicza 39,
05-500 Piaseczno
Szpital Dziecięcy
im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Niekłańska 4/24, Warszawa
Mazowiecki
Szpital Wojewódzki
Drewnica Sp. z o.o.

Rychlińskiego 1, Ząbki
Szpital Matki Bożej
Nieustającej Pomocy
w Wołominie

ul. Gdyńska 1/3
05-200 Wołomin
Mazowieckie Centrum
Neuropsychiatrii Sp. z o.o.

Zagórze k/Warszawy
05-462 Wiązowna
Wojewódzka Stacja
Pogotowia Ratunkowego
i Transportu Sanitarnego
"MEDITRANS"
SPZOZ w Warszawie

ul. Hoża 56, 00-685 Warszawa
Samodzielny Zespół Publicznych
Zakładów Lecznictwa Otwartego
Warszawa-Ochota

ul. Szcześliwicka 36, 02-353 Warszawa
Samodzielny Zespół Publicznych
Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Bemowo-Włochy

ul. Gen. M. C. Coopera 5, Warszawa
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego
Warszawa-Mokotów

ul. A.J.Madalińskiego 13, Warszawa
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Dzieci Warszawy
w Dziekanowie Leśnym
Centrum Medyczne
GRUPA ZDROWIE

Nowodworskie
Centrum Medyczne

ul. Miodowa 2
Nowy Dwór Mazowiecki
Stołeczne Centrum
Opiekuńczo-Lecznicze
Sp. z o.o.

ul. Mehoffera 72/74, Warszawa
Zakład Opiekuńczo - Leczniczy
Zakład Leczniczo - Rehabilitacyjny
WIGOR

w Legionowie
Centrum Intensywnej Terapii Olinek
ul. Bobrowiecka 9, Warszawa
RADIOMEDICA
Centrum Diagnostyki Obrazowej

ul.Bobrowiecka 9, Warszawa
Hospicjum
Sióstr Felicjanek
im. bł. Hanny Chrzanowskiej

ul. Nowowiejska 10A, Warszawa
HOSPICJUM EWDOMED
ul. Piłsudskiego 3a
05-510 Konstancin-Jeziorna
NESTOR
Bezpieczny Dom Opieki

ul.Bobrowiecka 9, Warszawa
Fundacja
Odzyskać Radość

Bogurzyn 87, 06-521 Wiśniewo
Niepubliczny żłobek
Ale Frajda

ul. Bolesławicka 40, Warszawa
Warszawskie Zakłady
Sprzętu Ortopedycznego S.A.

al. Bohaterów Września 9, Warszawa
www.fantomy-szkoleniowe.pl
Podkarpackie centrum
Usług Dydaktycznych

ul. Rymanowska 15a
35-083 Rzeszów
Kontakt
Warszawska Uczelnia Medyczna
im. Tadeusza Koźluka

ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

INFORMACJE O UCZELNI / REKRUTACJA:  
T: 22 559 21 05
T: 22 559 21 06
T: 22 559 22 35
E: rekrutacja@wumed.edu.pl
Copyright © 2023 - WUMED
INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES
Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych na stronie wumed.edu.pl, oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na Państwa urządzeniach. Pliki cookies możecie Państwo sprawdzić za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszej strony, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż akceptujecie Państwo stosowanie plików cookies. Więcej informacji w zakładce OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.
rozmiar tekstu
kolory strony