Praktyki - Administracja

WUMed | praktyki na administracjiCEL PRAKTYKI ZAWODOWEJ

Praktyki zawodowe są integralną częścią procesu dydaktycznego studiów I stopnia na kierunku ADMINISTRACJA. Mają one charakter obligatoryjny, a ich realizacja jest warunkiem uzyskania zaliczenia semestru i roku przez studenta – zgodnie z obowiązującym programem nauczania i planem studiów.

Celem praktyk jest zrealizowanie efektów uczenia się wynikających z programu studiów, zdobycie praktycznych umiejętności, przygotowanie studenta do samodzielnego i kreatywnego działania związanego z projektowaniem, planowaniem oraz organizacją własnej ścieżki rozwoju zawodowego. Praktyki pozwalają studentom już w trakcie studiów na zapoznanie się z organizacją i funkcjonowaniem przyszłego środowiska zawodowego, a także umożliwiają nabycie nowych umiejętności praktycznych oraz weryfikację stopnia opanowania posiadanej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych nabytych podczas studiowania. Istotną rolą praktyk jest również sprawdzenie umiejętności interpersonalnych, pracy w zespole, nawiązanie kontaktów zawodowych i poznanie rynku pracy.

CELEM PRAKTYK JEST W SZCZEGÓLNOŚCI:

 1. poszerzenie i pogłębienie wiedzy zdobytej na studiach i rozwijanie umiejętności jej praktycznego wykorzystania;
 2. poznanie struktur i mechanizmów funkcjonowania – wg dokonanego przez studenta wyboru: - organów administracji publicznej, - przedsiębiorstw, - organizacji, - instytucji sektora publicznego lub prywatnego;
 3. kształtowanie umiejętności niezbędnych w przyszłej pracy zawodowej, w tym m.in. umiejętności: analitycznych, organizacyjnych, pracy w zespole, nawiązywania kontaktów,
 4. wykształcenie umiejętności identyfikowania pojawiających się problemów w środowisku zawodowym;
 5. przygotowanie studenta do samodzielnej pracy i odpowiedzialności za powierzone mu zadania, efektywnego i etycznie odpowiedzialnego działania w środowisku zawodowym;
 6. kreowanie kompetencji personalnych i społecznych poprzez kontakt z personelem organizacji, przedsiębiorstw i innych podmiotów;
 7. nawiązywanie bezpośrednich kontaktów z potencjalnymi pracodawcami.

Student realizuje praktyki zgodnie z Ramowym programem praktyk pod kierunkiem Opiekuna/ Mentora tj. osoby wyznaczonej przez zakład pracy lub instytucję, w której odbywa praktykę. Program praktyki obejmuje w szczególności:

 1. poznanie podstaw, statusu prawnego, zadań oraz specyfiki działalności instytucji, w której wykonywana jest praktyka;
 2. poznanie zasad organizacji pracy, struktury organizacyjnej instytucji i jej specyfiki;
 3. zaznajomienie się z podstawowymi aktami prawnymi regulującymi działalność PJO;
 4. przeszkolenie wstępne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
 5. uczestniczenie w czynnościach techniczno-organizacyjnych wykonywanych w PJO;
 6. zapoznanie się z obiegiem dokumentów i podstawowych procedur podejmowania decyzji;
 7. wykonywanie podstawowych czynności administracyjnych i prac biurowych na określonych stanowiskach pracy, wykorzystanie technik komputerowych;
 8. doskonalenie umiejętności pracy zespołowej, efektywnego wykorzystania czasu pracy, odpowiedzialności za wykonanie powierzonych zadań;
 9. zapoznanie się z zasadami właściwej obsługi interesantów oraz bezpośrednią lub pośrednią obsługą klienta;
 10. analiza akt w sprawach postępowań administracyjnych;
 11. wykonywanie powierzonych zadań merytorycznych,  w tym w szczególności przygotowywanie projektów dokumentów, tworzenie formularzy danych, zestawień i raportów na użytek PJO, przy czym szczegółowy program praktyki student ustala z osobą wyznaczoną przez PJO, z uwzględnieniem specyfiki działalności PJO i konieczności osiągnięcia przez studenta efektów praktyk.

Nadzór dydaktyczny nad przebiegiem praktyk pełni powołany przez Rektora Uczelni - merytoryczny Koordynatora Praktyk Zawodowych.

Studenci kierunku Administracja mogą odbywać praktyki zawodowe w następujących instytucjach:

 • jednostkach administracji rządowej i samorządowej, agencjach celnych, organach kontroli i nadzoru,
 • instytucjach wymiaru sprawiedliwości (np. sądzie, trybunale, prokuraturze), jednostkach samorządu gospodarczego,
 • kancelariach prawnych i podatkowych (adwokackich, radcowskich, notarialnych, komorniczych),
 • jednostkach wdrażania programów unijnych, biurach stowarzyszeń i fundacji, • u prywatnych przedsiębiorców,
 • innym podmiocie jeżeli charakter prowadzonej przez nią działalności i odbywanej przez studenta praktyki jest zgodny z profilem kierunku studiów.

Praktyka może być odbywana w instytucjach Unii Europejskiej i instytucjach zagranicznych, jeżeli charakter prowadzonej przez nie działalności i odbywanej przez studenta praktyki jest zgodny z profilem kierunku studiów

EFEKTY UCZENIA SIĘ WŁAŚCIWE DLA PRAKTYK ZAWODOWYCH:

1. W zakresie wiedzy student zna i rozumie:

 • zasady funkcjonowania, strukturę i cele  instytucji, w której odbywa praktykę;
 • istotę dokumentów regulujących pracę w instytucji, w której odbywa praktykę;
 • zakres merytoryczny działań podejmowanych w instytucji, w której odbywa praktykę.
2. W zakresie umiejętności, student potrafi:
 • wykorzystywać swoją wiedzę i pozyskiwać dane w celu realizacji powierzonych mu zadań (potrafi wyszukiwać, dobierać i wykorzystywać dostępne materiały i informacje  potrzebne do realizacji zadań w instytucjach);
 • w porozumieniu z opiekunem praktyk w instytucji, zaplanować i realizować typowe projekty związane z wybraną sferą jej działalności;
 • zastosować przepisy prawa odnoszące się bezpośrednio do swojego stanowiska pracy w instytucji w której odbywa praktykę;
 • prowadzić dokumentację związaną ze stanowiskiem pracy i podejmowanymi działaniami.
3. W zakresie kompetencji społecznych student  jest gotów do:
 • pracy w zespole i pełnienia różnych ról;
 • wzięcia odpowiedzialności za powierzone mu zadania;
 • kieruje się zasadami etyki zawodowej.

RAMOWY PROGRAM PRAKTYK

L.p. NAZWA PRZEDMIOTU PRAKTYKI ZAWODOWEJ WYMIAR I ROK II ROK III ROK
480 SEM. I SEM. II SEM. III SEM. IV SEM. V SEM. VI
1. Praktyczne poznanie polskich (i unijnych) zasad i standardów zatrudnienia, BHP i organizacji pracy (w pierwszym roku studiów) 60   60        
2. Praktyczne poznanie pracy w jednostkach administracji rządowej lub samorządowej (- dalej JAR/S) oraz ich struktur, organizacji i funkcjonowania (w pierwszym roku studiów) 60       60    
3. Praktyka w  komórkach JAR/S załatwiających sprawy obywateli  lub rozwiązujących ich problemy (w tym w sferze zdrowia, pomocy społecznej, bezpieczeństwa, środowiska i współpracy z UE) 80     80      
4. Praktyka w komórkach JAR/S zarządzających zasobami ludzkimi i strukturami administracyjnymi, a także w sferze stosowania Kodeksu dobrej administracji 50         50  
5. Praktyka w komórkach JAR/S w sferze kierowania i organizowania ich pracy, w tym kolegialnej (m.in. posiedzenia, sesje). Wydawanie i uzasadnianie decyzji administracyjnych; zasad dwuinstancyjności 70         70  
2a-5a Zgodne ze specjalizacją ( administracja publiczna, zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska) poznawanie specyfiki odp. funkcjonowania struktur podległych JAR/S (plus praktyki wym. wyżej) 60       60    
6. Praktyka w JAR/S w zakresie ochrony danych osobowych, archiwizacji, dokumentacji, odwołań od decyzji oraz skarg i wniosków 60     60      
7. Poznanie zasad i organizacji praktyk zawodowych. Prowadzenie dokumentacji praktyk, zaliczanie jej poszczególnych etapów i końcowe zaliczenie. Niezbędne konsultacje z wykładowcami i praktykami 40   5 5 5 10 15
instytucje współpracujące

Instytut
"Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"
w Warszawie
Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji
im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher

ul. Spartańska 1, Warszawa
Narodowe Centrum
Profilaktyki Zdrowotnej
www.ncpz.eu
Narodowy Instytut
Kardiologii

ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

ul. Banacha 1A, 02-097 Warszawa
Szpital Praski
p.w. Przemienienia Pańskiego
Sp. z o.o.

Aleja Solidarności 67, Warszawa
Szpital Wolski
im. dr Anny Gostyńskiej
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Kasprzaka 17, Warszawa
Warszawski
Szpital Południowy

ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 99, Warszawa
Mazowiecki Szpital Wojewódzki
im. św. Jana Pawła II w Siedlcach
Sp. z o.o.

Księcia Józefa Poniatowskiego 26,
08-110 Siedlce
Szpital Miejski
w Siedlcach

ul. Starowiejska 15, Siedlce
Szpital Powiatowy
w Garwolinie

ul. Lubelska 50,
08-400 Garwolin
Samodzielny Publiczny Szpital
Kliniczny im. prof. Orłowskiego
CMKP

ul. Czerniakowska 231,
00-416 Warszawa
Szpital Czerniakowski
Sp. z o. o.

ul. Stępińska 19/25, Warszawa
Mazowiecki Szpital Bródnowski
ul. Kondratowicza 8, Warszawa
Samodzielny Publiczny
Szpital Kliniczny
im. prof. Adama Grucy
CMKP

ul. Konarskiego 13, Otwock
Szpital Specjalistyczny
im. Świętej Rodziny

Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa
Szpital Kolejowy
im. dr med. Włodzimierza Roeflera
w Pruszkowie
Szpital św. Anny
w Piasecznie
Adama Mickiewicza 39,
05-500 Piaseczno
Szpital Dziecięcy
im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Niekłańska 4/24, Warszawa
Mazowiecki
Szpital Wojewódzki
Drewnica Sp. z o.o.

Rychlińskiego 1, Ząbki
Szpital Matki Bożej
Nieustającej Pomocy
w Wołominie

ul. Gdyńska 1/3
05-200 Wołomin
Mazowieckie Centrum
Neuropsychiatrii Sp. z o.o.

Zagórze k/Warszawy
05-462 Wiązowna
Wojewódzka Stacja
Pogotowia Ratunkowego
i Transportu Sanitarnego
"MEDITRANS"
SPZOZ w Warszawie

ul. Hoża 56, 00-685 Warszawa
Samodzielny Zespół Publicznych
Zakładów Lecznictwa Otwartego
Warszawa-Ochota

ul. Szcześliwicka 36, 02-353 Warszawa
Samodzielny Zespół Publicznych
Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Bemowo-Włochy

ul. Gen. M. C. Coopera 5, Warszawa
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego
Warszawa-Mokotów

ul. A.J.Madalińskiego 13, Warszawa
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Dzieci Warszawy
w Dziekanowie Leśnym
Centrum Medyczne
GRUPA ZDROWIE

Nowodworskie
Centrum Medyczne

ul. Miodowa 2
Nowy Dwór Mazowiecki
Stołeczne Centrum
Opiekuńczo-Lecznicze
Sp. z o.o.

ul. Mehoffera 72/74, Warszawa
Zakład Opiekuńczo - Leczniczy
Zakład Leczniczo - Rehabilitacyjny
WIGOR

w Legionowie
Centrum Intensywnej Terapii Olinek
ul. Bobrowiecka 9, Warszawa
RADIOMEDICA
Centrum Diagnostyki Obrazowej

ul.Bobrowiecka 9, Warszawa
Hospicjum
Sióstr Felicjanek
im. bł. Hanny Chrzanowskiej

ul. Nowowiejska 10A, Warszawa
HOSPICJUM EWDOMED
ul. Piłsudskiego 3a
05-510 Konstancin-Jeziorna
NESTOR
Bezpieczny Dom Opieki

ul.Bobrowiecka 9, Warszawa
Fundacja
Odzyskać Radość

Bogurzyn 87, 06-521 Wiśniewo
Niepubliczny żłobek
Ale Frajda

ul. Bolesławicka 40, Warszawa
Warszawskie Zakłady
Sprzętu Ortopedycznego S.A.

al. Bohaterów Września 9, Warszawa
www.fantomy-szkoleniowe.pl
Podkarpackie centrum
Usług Dydaktycznych

ul. Rymanowska 15a
35-083 Rzeszów
Kontakt
Warszawska Uczelnia Medyczna
im. Tadeusza Koźluka

ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

INFORMACJE O UCZELNI / REKRUTACJA:  
T: 22 559 21 05
T: 22 559 21 06
T: 22 559 22 35
E: rekrutacja@wumed.edu.pl
Copyright © 2023 - WUMED
INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES
Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych na stronie wumed.edu.pl, oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na Państwa urządzeniach. Pliki cookies możecie Państwo sprawdzić za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszej strony, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż akceptujecie Państwo stosowanie plików cookies. Więcej informacji w zakładce OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.
rozmiar tekstu
kolory strony