Fundusze unijne dla przedsiębiorstw

Cel

 • zapoznanie uczestników z najważniejszymi zmianami wprowadzonymi  w nowelizacji „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”;
 • przedstawienie możliwości  pozyskania środków finansowych z unijnych programów pomocowych.;
 • przedstawienie szczegółowych warunków i procedur kwalifikowalności projektów.

Kompetencje

 • uczestnik uzyska wiedzę w zakresie znowelizowanych „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków”, możliwości wykorzystania programów i działań dla jst.;
 • uczestnik posiądzie praktyczne umiejętności w zakresie stosowania procedur kwalifikowalności wydatków;
 • uczestnik posiądzie umiejętności przygotowania i przeprowadzenia procesu zamówienia publicznego w jednostce organizacyjnej;
 • uczestnik uzyska wiedzę z zakresu najczęstszych błędów, w tym naruszania przepisów popełnianych przy zamówieniach publicznych;

Adresaci

 • kierownicy komórek pozyskujących środki zewnętrzne, w tym odpowiedzialnych za zamówienia publiczne;
 • pracownicy dokonujący rozliczeń projektów unijnych;
 • pracownicy realizujący projekt, w tym przygotowujący procedury z zakresu zamówień publicznych;
 • pozostali pracownicy mający do czynienia z projektami unijnymi i zamówieniami publicznymi.

Termin / godziny zajęć

Szolenia odbywają się w godinach: 9.00 - 16.00

Program

Moduł I

Fundusze unijne dla przedsiębiorstw – programy i działania.

 1. Perspektywa finansowa Unii Europejskiej na lata 2014-2020 dla przedsiębiorstw – harmonogramy naboru wniosków w 2019 r.
 2. Możliwości uzyskania dofinansowania z Funduszy Unijnych dla przedsiębiorców z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego.
 3. Szczebel centralny:
  1. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
  2. Program Operacyjny Polska Wschodnia
  3. Program Wiedza Edukacja Rozwój
  4. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Szczebel regionalny – przegląd programów i działań. 

Moduł II

Wspólne warunki i procedury w zakresie kwalifikowalności projektów w świetle „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”.

 1. Szczegółowe warunki i procedury kwalifikowalności projektów.
  1. Zasięg geograficzny kwalifikowalności.
  2. Ocena kwalifikowalności projektu.
  3. Trwałość projektu.
    
 2. Wspólne warunki i procedury w zakresie kwalifikowalności wydatków.
  1. Ramy czasowe.
  2. Ocena kwalifikowalności wydatku.
  3. Zasada faktycznego poniesienia wydatku.
  4. Koszty związane z angażowaniem personelu.
  Zasady kwalifikowalności wydatków w ramach instrumentów finansowych

Moduł III

Szczegółowe zasady kwalifikowalności dla EFRR

 1. Zasięg geograficzny kwalifikowalności dla EFRR.
 2. Przygotowanie projektu.
 3. Zakup nieruchomości.
 4. Wydatki operacyjne.
 5. Koszty pośrednie.
 6. Roboty budowlane.
 7. Projekty generujące dochód po ukończeniu realizacji.

Moduł IV

Zamówienia publiczne w projektach współfinansowanych z funduszy europejskich.
Zasady obowiązujące przy realizacji dostaw, usług i robót budowlanych dokonywanych w ramach projektów EFRR na podstawie wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków.

 1. Przygotowanie do udzielania zamówień.
 2. Ogólne zasady udzielania zamówień.
 3. Szacowanie wartości zamówienia.
 4. Jak udzielić zamówienia? Procedury.
  1. Stosowanie zasady konkurencyjności w zamówieniach poniżej progu stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (szacowanie wartości zamówienia).
  2. Tryby udzielania zamówień publicznych w odniesieniu do zasady konkurencyjności i zamówień publicznych.
 5. Łączenie/podział zamówień publicznych – mechanizmy i możliwości.
 6. Konflikt interesów.
 7. Przykłady najczęściej występujących naruszeń stwierdzonych w trakcie weryfikacji zamówień publicznych udzielonych przez beneficjentów w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz zastosowanych korekt finansowych.

Wykładowca

 • UNIDO ONZ – ekspert;
 • szkolnictwo wyższe – nauczyciel akademicki;
 • trener (m.in. szkolenia prowadzone na rzecz Ministerstwa Edukacji Narodowej, Urzędów Marszałkowskich i Wojewódzkich Urzędów Pracy, szkolenia zespołów realizujących projekty w przedsiębiorstwach na etapie przygotowania do ich kontroli)
 • ekspert ds. oceny wniosków: m.in. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, PARP, NCBiR (w programach PO IR, PO WER, PO PW)

Warunki uczestnictwa

 • Wysłanie zgłoszenia
 • Otrzymają Państwo potwierdzenie wpisania na listę wstępną szkolenia wraz z podaniem danych do przelewu.
 • Dokonanie przelewu na konto oznacza wpisanie na listę uczestników szkolenia. Wpłaty są przyjmowane w przedziale czasowym do 7 dni przed terminem szkolenia. Po zaksięgowaniu wpłaty otrzymają Państwo potwierdzenie wpisania na listę szkoleniową.
 • Maksymalna liczba uczestników to 25 osób. Minimalna liczba uczestników to 10 osób.
 • O uczestnictwie w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.
 • Warunkiem realizacji szkolenia jest zebranie minimalnej liczby uczestników. Informacje o potwierdzeniu lub odwołaniu danego szkolenia wysyłane są drogą mailową na 5 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia.
 • W razie odwołania szkolenia lub wpływu wpłaty za szkolenie po zamknięciu listy  nastąpi zwrot wpłaconej kwoty w terminie 7 dni.
 • W przypadku rezygnacji ze szkolenia z winy uczestnika (na mniej niż 7 dni przed planowanym terminem) jest on zobowiązany do wpłacenia 50% ustalonej ceny za szkolenie.
 • Jeżeli uczestnicy szkolenia są pracownikami jednej firmy, za drugą i kolejną osobę przysługuje rabat w wysokości 10% ceny szkolenia (nie dotyczy noclegów).
 • Miejsce szkolenia: PWSBIA, ul. Bobrowiecka 9, Warszawa.
 • Możliwość rezerwacji noclegu w miejscu szkolenia: recepcja@centrumkonferencyjne.com.pl,  tel.: 22 559 22 01.
 • Zapytania i uwagi proszę kierować na adres:  bstempien@wumed.edu.pl.

Opłaty

1200 zł

 • dwa dni szkolenia, dwie przerwy kawowe, po każdym dniu szkolenia lunch, materiały szkoleniowe;
 • w cenę kursu wliczone są 3-miesięczne konsultacje z ekspertem drogą e-mail.
Formularz zgłoszenia na kurs / szkolenie

Fundusze unijne dla przedsiębiorstw

Adres zamieszkania:

Zapytaj o możliwość rezerwacji noclegu:

Jak dowiedziałaś/łeś się o naszej uczelni?
W związku z uczestnictwem w szkoleniu zgodnie z powyższym zgłoszeniem, organizowanym przez PWSBIA wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) oraz przyjmuję do wiadomości, że administratorem podanych przeze mnie danych osobowych jest PWSBIA, a moje dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji szkolenia, ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości usług szkoleniowych realizowanych przez PWSBIA. Podanie danych jest dobrowolne, a odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w szkoleniu.
instytucje współpracujące

Instytut
"Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"
w Warszawie
Szpita Południowy
Miasta StołecznegoWarszawy

ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 99,
Warszawa
Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji
im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher

ul. Spartańska 1, Warszawa
Narodowe Centrum
Profilaktyki Zdrowotnej
www.ncpz.eu
Szpital Praski
p.w. Przemienienia Pańskiego
Sp. z o.o.

Aleja Solidarności 67, Warszawa
Szpital Wolski
im. dr Anny Gostyńskiej
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Kasprzaka 17, Warszawa
Szpital Solec
Spółka z o.o.

ul. Solec 93, Warszawa
Szpital Czerniakowski
Sp. z o. o.

ul. Stępińska 19/25, Warszawa
Mazowiecki Szpital Bródnowski
ul. Kondratowicza 8, Warszawa
Samodzielny Publiczny
Szpital Kliniczny
im. prof. Adama Grucy
CMKP

ul. Konarskiego 13, Otwock
Szpital Specjalistyczny
im. Świętej Rodziny

Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa
Szpital Kolejowy
im. dr med. Włodzimierza Roeflera
w Pruszkowie
Szpital św. Anny
w Piasecznie
Adama Mickiewicza 39,
05-500 Piaseczno
Szpital Dziecięcy
im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Niekłańska 4/24, Warszawa
Mazowiecki
Szpital Wojewódzki
Drewnica Sp. z o.o.

Rychlińskiego 1, Ząbki
Szpital Matki Bożej
Nieustającej Pomocy
w Wołominie

ul. Gdyńska 1/3
05-200 Wołomin
Mazowieckie Centrum
Neuropsychiatrii Sp. z o.o.

Zagórze k/Warszawy
05-462 Wiązowna
Wojewódzka Stacja
Pogotowia Ratunkowego
i Transportu Sanitarnego
"MEDITRANS"
SPZOZ w Warszawie

ul. Hoża 56, 00-685 Warszawa
Samodzielny Zespół Publicznych
Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Bemowo-Włochy

ul. Gen. M. C. Coopera 5, Warszawa
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego
Warszawa-Mokotów

ul. A.J.Madalińskiego 13, Warszawa
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Dzieci Warszawy
w Dziekanowie Leśnym
Centrum Medyczne
GRUPA ZDROWIE

Nowodworskie
Centrum Medyczne

ul. Miodowa 2
Nowy Dwór Mazowiecki
Stołeczne Centrum
Opiekuńczo-Lecznicze
Sp. z o.o.

ul. Mehoffera 72/74, Warszawa
Zakład Opiekuńczo - Leczniczy
Zakład Leczniczo - Rehabilitacyjny
WIGOR

w Legionowie
Centrum Intensywnej Terapii Olinek
ul. Bobrowiecka 9, Warszawa
RADIOMEDICA
Centrum Diagnostyki Obrazowej

ul.Bobrowiecka 9, Warszawa
Hospicjum
Sióstr Felicjanek
im. bł. Hanny Chrzanowskiej

ul. Nowowiejska 10A, Warszawa
HOSPICJUM EWDOMED
ul. Piłsudskiego 3a
05-510 Konstancin-Jeziorna
NESTOR
Bezpieczny Dom Opieki

ul.Bobrowiecka 9, Warszawa
Warszawskie Zakłady
Sprzętu Ortopedycznego S.A.

al. Bohaterów Września 9, Warszawa
www.fantomy-szkoleniowe.pl
Podkarpackie centrum
Usług Dydaktycznych

ul. Rymanowska 15a
35-083 Rzeszów
Kontakt
Warszawska Uczelnia Medyczna
im. Tadeusza Koźluka

ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

INFORMACJE O UCZELNI / REKRUTACJA:  
T: 22 559 21 05
T: 22 559 21 06
T: 22 559 22 35
E: rekrutacja@wumed.edu.pl
Copyright © 2023 - WUMED
INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES
Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych na stronie wumed.edu.pl, oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na Państwa urządzeniach. Pliki cookies możecie Państwo sprawdzić za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszej strony, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż akceptujecie Państwo stosowanie plików cookies. Więcej informacji w zakładce OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.
rozmiar tekstu
kolory strony