Statut Stowarzyszenia Absolwentów "Bobrowiecka"

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

§1

 1. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku, "Prawo o stowarzyszeniach" (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku, Nr 79, poz.855 z pózn. zm.).
 2. Stowarzyszenie nosi nazwę: "Stowarzyszenie Absolwentów Prywatnej Wyższej Szkoły Nauk Społecznych Komputerowych i Medycznych - Bobrowiecka" i zwane jest dalej "Stowarzyszeniem".
 3. towarzyszenie jest organizacją o zasięgu krajowym.
 4. Siedziba Stowarzyszenia mieści się w Warszawie.
 5. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
 6. Stowarzyszenie może używać pieczęci i innych oznaczeń z użyciem pełnej nazwy lub skrótu "Stowarzyszenie Bobrowiecka" wraz z wyróżniającym go znakiem graficznym.

§2

 1. Stowarzyszenie jest społeczno-zawodową organizacją absolwentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych wszystkich wydziałów i instytutów Prywatnej Wyższej Szkoły Nauk Społecznych Komputerowych i Medycznych (dalej zwanej PWSBiA).
 2. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na inicjatywie, aktywności społecznej i pracy swoich członków. W życiu organizacyjnym kieruje się zasadami demokracji.
 3. Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników do prowadzenia swoich spraw.
 4. Stowarzyszenie występuje w imieniu swoich członków i działa na ich rzecz.
 5. Udział w Stowarzyszeniu jest dobrowolny

ROZDZIAŁ II
Cel i zadania Stowarzyszenia

§3

 1. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem mającym na celu integrację i aktywizację środowiska absolwentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych wszystkich wydziałów i instytutów PWSBiA oraz absolwentów studiów podyplomowych w PWSBiA, rozwijanie i propagowanie inicjatyw członków Stowarzyszenia, kształtowanie poczucia tolerancji i praworządności.
 2. Stowarzyszenie zrzesza swoich członków w celu ochrony ich interesów, rozwoju zainteresowań, pomocy w rozwoju zawodowym, kształtowaniu dobrego wizerunku PWSBiA.
 3. Stowarzyszenie działa na rzecz:
  a. promocji członków Stowarzyszenia w środowisku gospodarczym, politycznym i naukowym,
  b. promocji dobrego imienia PWSBiA w środowisku gospodarczym, politycznym i naukowym,
  c. współpracy Stowarzyszenia z podobnymi wpływowymi stowarzyszeniami z kraju i zagranicy,
  d. wszechstronnego wsparcia członków Stowarzyszenia w kraju i zagranicą, w tym również pomocy socjalnej,
  e. przekazywania profesjonalnej wiedzy gospodarczej i naukowej członkom Stowarzyszenia oraz innym osobom ze środowiska biznesu, nauki i polityki.


§4

Dla realizacji powyższych celów Stowarzyszenie współdziała z odpowiednimi, polskimi organizacjami państwowymi, stowarzyszeniami zawodowymi, firmami oraz organizacjami społeczno-politycznymi działającymi w Polsce oraz polskimi placówkami dyplomatycznymi i handlowymi.


§5

Swoje cele Stowarzyszenie realizuje poprzez:

 1. prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez aktywność zawodową, kulturalną, rekreacyjną i towarzyską,
 2. wspieranie kadry naukowej i administracyjnej PWSBiA swoją wiedzą praktyczną dla sukcesu PWSBiA i jej absolwentów,
 3. współudział we wszechstronnych działaniach PWSBiA mających na celu rekrutację kandydatów na studia.


ROZDZIAŁ III
Członkowie Stowarzyszenia

§6

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: zwyczajnych, wspierających, honorowych.

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać, po złożeniu pisemnej deklaracji członkowskiej, osoba spełniająca warunki wymienione w § 2 ust. 1 posiadająca nienaganną opinię w środowisku i identyfikująca się z celami Stowarzyszenia.
 2. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, która szczególny lub z racji sprawowanego urzędu przyczynia się do rozwoju Stowarzyszenia oraz propagowania jej ideałów. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego, a ponadto zwolniony jest z opłacania Składek.
 3. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie mogą być osoby fizyczne i prawne oraz organizacje społeczne.

§7

 1. Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia na podstawie wypełnionej deklaracji, po opłaceniu wpisowego i spełnieniu warunków określonych w § 6 ust.l.
 2. Dowodem członkostwa jest ważna legitymacja członkowska.
 3. Status członków honorowych i wspierających nadaje Zarząd Stowarzyszenia.

§8

Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo do:

 1. czynnego i biernego wyboru do władz Stowarzyszenia,
 2. uczestniczenia i wypowiadania się na posiedzeniach władz Stowarzyszenia,
 3. uzyskiwania od władz Stowarzyszenia informacji dotyczących jego działalności oraz uzasadnienia podejmowanych decyzji,
 4. uzyskiwanie pomocy i interwencji we wszystkich sprawach związanych z realizacją celów Stowarzyszenia,
 5. korzystania ze wszystkich form udogodnień i usług oferowanych przez Stowarzyszenie,
 6. udziału we wszystkich formach działalności programowej Stowarzyszenia,
 7. udzielania rekomendacji dla kandydatów na członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

§9

Obowiązkiem członka zwyczajnego jest:

 1. czynne uczestnictwo w działalności Stowarzyszenia,
 2. realizacja programów, uchwał i decyzji władz Stowarzyszenia,
 3. 3. regularne opłacanie składek członkowskich,
 4. dbanie o dobre imię PWSBiA.

§10

Członkostwo w Stowarzyszeniu wygasa wskutek:

 1. pozbawienia praw publicznych lub utraty zdolności do czynności prawnych na podstawie prawomocnego orzeczenia Sądu,
 2. orzeczenia Sądu Koleżeńskiego,
 3. uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków, która może być podjęta w przypadku:
  a. złożenia przez członka pisemnej rezygnacji,
  b. nieopłacania składek członkowskich przez kolejne 6 miesięcy,
  c. śmierci członka Stowarzyszenia.

§11

Od uchwał Zarządu dotyczących członkostwa przysługuje odwołanie do najbliższego Walnego Zebrania, w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały.

§12

 1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która zadeklaruje na rzecz Stowarzyszenia pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną. Członek wspierający- osoba prawna, działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swojego przedstawiciela.
 2. Członek wspierający posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego z wyjątkiem praw wyborczych.
 3. Przyjmowanie członków wspierających następuje na podstawie uchwał Zarządu.
 4. Członkowie wspierający mają obowiązek:
  a. aktywnie uczestniczyć w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
  b. realizować program i uchwały Stowarzyszenia,
  c. regularnie opłacać składki członkowskie.
 5. Członek honorowy Stowarzyszenia ma prawo do:
  a. czynnego i biernego wyboru do władz Stowarzyszenia,
  b. uczestniczenia i wypowiadania się na posiedzeniach władz Stowarzyszenia,
  c. uzyskiwania od władz Stowarzyszenia informacji dotyczących jego działalności oraz uzasadnienia podejmowanych decyzji,
  d. uzyskiwanie pomocy i interwencji we wszystkich sprawach związanych z realizacją celów Stowarzyszenia,
  e. korzystania ze wszystkich form udogodnień i usług oferowanych przez Stowarzyszenie,
  f. udziału we wszystkich formach działalności programowej Stowarzyszenia,
  g. udzielania rekomendacji dla kandydatów na członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 6. Obowiązkiem członka honorowego Stowarzyszenia jest:
  a. czynne uczestnictwo w działalności Stowarzyszenia,
  b. realizacja programów, uchwał i decyzji władz Stowarzyszenia,
  c. dbanie o dobre imię PWSBiA.

ROZDZIAŁ IV
Władze Stowarzyszenia

§13

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
  a. Walne Zebranie Członków ( zwane dalej Walnym Zebraniem),
  b. Zarząd,
  c. Komisja Rewizyjna,
  d. Sąd Koleżeński.
 2. Kadencja władz wymienionych w ust. 1 trwa 4 lata.
 3. Uchwały wszystkich władz zapadają zwykłą większością głosów, w obecności conajmniej połowy członków tych władz, o ile Statut nie przewiduje inaczej.
 4. W wypadku, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której niezwłocznie dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

§14

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie.
 2. Walne Zebranie zwoływane jest co dwa lata przez Zarząd Stowarzyszenia.
 3. O miejscu i terminie Walnego Zebrania, Zarząd zawiadamia członków na trzy miesiące przed wyznaczonym terminem.
 4. W Walnym Zebraniu udział biorą z głosem stanowiącym członkowie zwyczajni i honorowi, a z głosem doradczym członkowie wspierający i zaproszeni goście.
 5. Walne Zebranie prowadzone jest przez Prezydium składające się z 3 do 5 osób wybranych spośród członków obecnych na tym Walnym Zebraniu.
 6. Prezydium wybiera spośród siebie Przewodniczącego oraz 1 lub 2 protokolantów.
 7. Z zastrzeżeniem postanowień § 27 i § 28 Statutu, uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, bez względu na liczbę członków obecnych na Walnym Zebraniu.

§15

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

 1. ustalanie merytorycznego kierunku działania Stowarzyszenia,
 2. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 3. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 4. wybór Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz członków Sądu Koleżeńskiego,
 5. rozpatrywanie odwołań od uchwał pozostałych władz Stowarzyszenia,
 6. podejmowanie uchwał w sprawie zmian Statutu i rozwiązania Stowarzyszenia,
 7. podejmowanie decyzji o zbywaniu i obciążaniu majątku nieruchomego Stowarzyszenia.

§16

 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Walne Zebranie może być zwołane w trybie nadzwyczajnym w dowolnym czasie z inicjatywy Zarządu, na żądanie Komisji Rewizyjnej albo na odpowiednio umotywowany wniosek 1 / 4 ogólnej liczby członków.
 2. W trybie nadzwyczajnym Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od daty złożenia wniosku i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§17

 1. W okresie między Walnymi Zebraniami najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Zarząd.
 2. Zarząd wybierany jest na Walnym Zebraniu w głosowaniu tajnym. Jawność wyboru może być zarządzona zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy członków.
 3. Zarząd składa się z 5 - członków, którzy wybierają ze swojego składu prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika oraz Sekretarza.
 4. Do reprezentowania Stowarzyszenia i zaciągania w jego imieniu zobowiązań majątkowych upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie, a także pełnomocnicy ustanowieni przez Zarząd.

§18

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. ustalanie okresowych programów i planów działalności programowej i finansowej Stowarzyszenia,
 2. zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia, w tym podejmowanie decyzji o przyjęciu darowizny, spadku lub zapisu
 3. zwoływanie Walnego Zebrania,
 4. uchwalanie regulaminów działalności Stowarzyszenia, w zakresie niezastrzeżonym do kompetencji Walnego Zebrania.
 5. tworzenie i likwidowanie własnych jednostek organizacyjnych, w tym prowadzących działalność gospodarczą, oraz zatwierdzanie ich regulaminów wewnętrznych,
 6. podejmowanie uchwał o przystąpieniu do organizacji międzynarodowych i krajowych,
 7. przyjmowanie i wykreślanie członków zwyczajnych Stowarzyszenia oraz nadawanie i pozbawianie statusu członków honorowych i wspierających Stowarzyszenia,
 8. ustalanie wysokości wpisowego i składek członkowskich,
 9. reprezentowanie Stowarzyszenia wobec osób trzecich oraz składanie oświadczeń woli w sprawach majątkowych i udzielanie pełnomocnictw,
 10. dokonywanie podziału funkcji pomiędzy poszczególnych członków Zarządu.

§19

 1. Posiedzenie Zarządu odbywa się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące.
 2. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu osobowego
 3. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział członkowie Komisji Rewizyjnej z głosem doradczym.

§20

 1. Organem kontrolnym Stowarzyszenia jest Komisja Rewizyjna.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 - 5 członków wybranych przez Walne Zebranie.
 3. Komisja Rewizyjna na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego grona przewodniczącego i sekretarza.
 4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
 5. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy wszystkich jej członków. Uchwały dotyczące wniosku w sprawie nadzwyczajnego zwołania Walnego Zebrania muszą być podejmowane jednomyślnie.
 6. Szczegółowy zakres i tryb działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin uchwalony przez Walne Zebranie.

§21

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrolowanie co najmniej raz w roku działalności statutowej, gospodarczej i finansowej Stowarzyszenia,
 2. występowanie do Zarządu z wnioskiem ustaleń przeprowadzonych kontroli i żądaniem wyjaśnień,
 3. przedstawianie sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zebraniu,
 4. wnioskowanie o udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu,
 5. współpraca z Zarządem w przygotowywaniu projektów zmiany statutu Stowarzyszenia, przedstawianych na Walnym Zebraniu.

§22

 1. Sąd Koleżeński powołany jest do rozstrzygania sporów pomiędzy członkami Stowarzyszenia w zakresie spraw związanych z udziałem stowarzyszenia i w zakresie działania Stowarzyszenia oraz spraw Członków Stowarzyszenia dotyczących nieprzestrzegania postanowień Statutu, Regulaminów i Uchwał Stowarzyszenia.
 2. Sąd Koleżeński składa się z 3 - 5 członków wybieranych przez Walne Zebranie.
 3. Na pierwszym posiedzeniu członkowie Sądu Koleżeńskiego wybierają ze swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.

§23

 1. Sąd Koleżeński może orzec następujące kary:
  a. upomnienie,
  b. naganę,
  c. zawieszenie w prawach członka na okres do 1 roku,
  d. wykluczenie ze Stowarzyszenia.
 2. Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego stronom (wnioskodawcy i pozwanemu przed Sąd) przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania. Odwołanie może zostać wniesione w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od dnia doręczenia stronom orzeczenia.
 3. Uchwały Sądu Koleżeńskiego zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy wszystkich jej członków.
 4. Zasady i tryb postępowania przed Sądem Koleżeńskim określa regulamin uchwalony przez Sąd Koleżeński i zatwierdzony przez Walne Zebranie.

ROZDZIAŁ V
Majątek Stowarzyszenia i prowadzenie działalności gospodarczej

§24

 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku Stowarzyszenia oraz z ofiarności publicznej.
 2. Stowarzyszenie może przyjmować darowizny, dotacje, spadki i zapisy oraz korzystać z ofiarności publicznej z zachowaniem obowiązujących przepisów.

§25

 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach, z uwzględnieniem doradztwa w zakresie zasobów ludzkich, szkoleń, konferencji oraz marketingu.
 2. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

§26

 1. Szczegółowe zasady zarządzania majątkiem oraz prowadzenia gospodarki finansowej Stowarzyszenia ustala Zarząd.
 2. Zarządzanie majątkiem oraz prowadzenie gospodarki finansowej Stowarzyszenia Zarząd może powierzać organom specjalnie do tego celu powołanym spośród członków Stowarzyszenia albo zlecać osobom trzecim.

ROZDZIAŁ VI
Postanowienia końcowe

§27

 1. Zmiany Statutu uchwala Walne Zebranie większością 2/3 głosów obecnych członków Stowarzyszenia, w pierwszym terminie, przy obecności przynajmniej połowy członków Stowarzyszenia.
 2. W przypadku nieobecności na Walnym Zebraniu połowy członków uprawnionych do głosowania, Zarząd jest uprawniony do wyznaczenia drugiego terminu Walnego Zebrania w ciągu miesiąca od pierwszego terminu, o czym powiadamia niezwłocznie członków. W drugim terminie Walne Zebranie uchwala zmiany Statutu bez względu na ilość obecnych członków Stowarzyszenia.
 3. Zmieniony Statut przedkłada się Sądowi Rejestrowemu.

§28

 1. Decyzję o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje tylko Walne Zebranie większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia.
 2. W przypadku nieobecności na Walnym Zebraniu połowy członków uprawnionych do głosowania, Zarząd jest uprawniony do wyznaczenia drugiego terminu Walnego Zebrania w ciągu miesiąca od pierwszego terminu, o czym powiadamia niezwłocznie członków. W drugim terminie Walne Zebranie podejmuje uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia bez względu na liczbę obecnych członków.
 3. W uchwale o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie podejmuje decyzję o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia oraz powołuje likwidatorów i określa ich wynagrodzenie.

§29


W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Prawo o Stowarzyszeniach.


instytucje współpracujące
Centrum
Konferencyjno-Szkoleniowe
Fundacji
Nowe Horyzonty

Bobrowiecka 9, Warszawa
Narodowe Centrum
Profilaktyki Zdrowotnej

www.ncpz.eu
UPP partnerem WUMed
Unia
Polskich Predsiębiorców

uniapolskichprzedsiebiorcow.pl
Szpital Praski
p.w. Przemienienia Pańskiego
Sp. z o.o.

Aleja Solidarności 67, Warszawa
Szpital Wolski
im. dr Anny Gostyńskiej
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Kasprzaka 17, Warszawa
Instytut
"Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"
w Warszawie
Szpital Solec
Spółka z o.o.

ul. Solec 93, Warszawa
Mazowiecki
Szpital Wojewódzki
Drewnica Sp. z o.o.

Rychlińskiego 1, Ząbki
Szpital św. Anny
w Piasecznie
Adama Mickiewicza 39,
05-500 Piaseczno
Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji
im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher

ul. Spartańska 1, Warszawa
Szpital Dziecięcy
im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Niekłańska 4/24, Warszawa
Szpital Czerniakowski
Sp. z o. o.

ul. Stępińska 19/25, Warszawa
Mazowiecki Szpital Bródnowski
ul. Kondratowicza 8, Warszawa
Samodzielny Publiczny
Szpital Kliniczny
im. prof. Adama Grucy
CMKP

ul. Konarskiego 13, Otwock
Szpital Kolejowy
im. dr med. Włodzimierza Roeflera
w Pruszkowie
Szpital Specjalistyczny
im. Świętej Rodziny

Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa
Mazowieckie Centrum
Neuropsychiatrii Sp. z o.o.

Zagórze k/Warszawy
05-462 Wiązowna
Samodzielny Zespół Publicznych
Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Bemowo-Włochy

ul. Gen. M. C. Coopera 5, Warszawa
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego 
Warszawa-Mokotów

 ul. A.J.Madalińskiego 13, Warszawa
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Dzieci Warszawy
w Dziekanowie Leśnym
Szpital Matki Bożej
Nieustającej Pomocy
w Wołominie
ul. Gdyńska 1/3
05-200 Wołomin
Centrum Medyczne
GRUPA ZDROWIE

Nowodworskie
Centrum Medyczne

ul. Miodowa 2
Nowy Dwór Mazowiecki
Wojewódzka Stacja
Pogotowia Ratunkowego
i  Transportu Sanitarnego
"MEDITRANS"
SPZOZ w Warszawie

ul. Hoża 56,
00-685 Warszawa
Centrum Intensywnej Terapii Olinek
ul. Bobrowiecka 9, Warszawa
Stołeczne Centrum
Opiekuńczo-Lecznicze
Sp. z o.o.

ul. Mehoffera 72/74, Warszawa
RADIOMEDICA
Centrum Diagnostyki Obrazowej

ul.Bobrowiecka 9, Warszawa
NESTOR
Bezpieczny Dom Opieki

ul.Bobrowiecka 9, Warszawa
Warszawskie Zakłady
Sprzętu Ortopedycznego S.A.

al. Bohaterów Września 9, Warszawa
Podkarpackie centrum
Usług Dydaktycznych

ul. Rymanowska 15a
35-083 Rzeszów
www.fantomy-szkoleniowe.pl

Kontakt

Warszawska Uczelnia Medyczna
im. Tadeusza Koźluka

ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

INFORMACJE O UCZELNI / REKRUTACJA:  
T: 22 559 21 05
T: 22 559 21 06
T: 22 559 22 35
E: rekrutacja@wumed.edu.pl
Copyright © 2021 - WUMED