Rozmawiali z nami
​Przyciągamy ludzi ambitnych

Rozmowa z prof. Joanną Jasińską, prorektor ds. dydaktyki i rozwoju Warszawskiej Uczelni Medycznej, dyrektorką Instytutu Kształcenia Podyplomowego Kadr Medycznych WUMed.

 

Pani Profesor, Instytut Kształcenia Podyplomowego Kadr Medycznych Warszawskiej Uczelni Medycznej cieszy się coraz większym zainteresowaniem medyków chcących podnieść swoje kwalifikacje. Jakie studia podyplomowe obecnie są dostępne?

W  portfolio Instytutu posiadamy kilkadziesiąt  kierunków kształcenia  podyplomowego dla pielęgniarek i położnych z określonych  dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia. Jest to jedna z najbogatszych i najbardziej różnorodnych ofert na rynku usług edukacyjnych w zakresie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych. Dostrzegamy jednak potrzeby różnych medycznych grup zawodowych, przykładem są ratownicy medyczni i fizjoterapeuci, dlatego w niedalekiej przyszłości uruchomimy kształcenie podyplomowe dla właśnie tych grup zawodowych.

Liczba osób zdecydowanych na kształcenie podyplomowe w Instytucie Kształcenia Podyplomowego WUMed  sukcesywnie wzrasta. Niezwykle cieszy nas także to, że nasi absolwenci osiągają najwyższe liczby punktów na państwowych egzaminach specjalizacyjnych. Chciałaby również podkreślić, że do Naszego Instytutu Kształcenia Podyplomowego Kadr Medycznych przyciągamy ludzi ambitnych, z którymi możliwe jest realizowanie programów w modelu partnerskiego transferu wiedzy i umiejętności. Nie tylko wśród wykładowców, ale również słuchaczy znajdują się pielęgniarki i położne z ogromny doświadczeniem zawodowym w różnych dziedzinach pielęgniarstwa i położnictwa, a nawet osoby z tytułem doktora nauk o zdrowiu. Konieczność rozwoju zawodowego, rozwoju nauk medycznych stawia przed pielęgniarkami i położnymi wyzwania w zakresie nabywania nowych umiejętności i kompetencji zawodowych.

Dzięki współpracy z partnerami instytucjonalnymi, zapewniamy wysoki stopień specjalizacji branżowej, dlatego w planie na kolejny rok akademicki 2023/ 2024 mamy uruchomienie programu studiów MBA w Ochronie zdrowia.
Zapraszamy na stronę naszego Instytutu www.ikpmed.wumed.edu.pl, gdzie można znaleźć wszystkie potrzebne informacje.

IKPMed realizuje programy kształcenia zatwierdzone przez Ministerstwo Zdrowia, ale poszerzone przez uczelnię o nowoczesną i innowacyjną tematykę. Za tę innowacyjność został wyróżniony prestiżowym tytułem Studia  z Przyszłością.

To dla nas bardzo cenne wyróżnienie. Certyfikat Akredytacyjny „Studia z Przyszłością” 2022 otrzymały studia podyplomowe „E-dokumentacja medyczna w kształceniu podyplomowym pielęgniarek i położnych.” Od początku istnienia Instytutu oraz prowadzenia przez nas studiów na kierunku pielęgniarstwo, a teraz również położnictwo przykładamy wielką wagę do umiejętności cyfrowych przyszłych kadr medycznych.

Organizatorem Konkursu jest Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Ważne dla nas jest to, że szacowna Komisja doceniła spójność oferowanego przez nas kształcenia z misją i strategią rozwoju uczelni. W uzasadnieniu decyzji o przyznaniu nam Certyfikatu podkreślono wysoką jakość i różnorodność oferty nauczania WUMed oraz zapewnienie wysokich kwalifikacji i kompetencji, umożliwiających naszym  absolwentom zaistnienie na coraz bardziej wymagającym  medycznym rynku pracy, nie tylko w wymiarze lokalnym.

Czy na studia podyplomowe można zapisać się w każdym momencie roku?

Terminy rozpoczęcia szkolenia podyplomowego nie są powiązane z kalendarzem roku akademickiego. Szkolenia odbywają się w różnych terminach, które są uzależnione od możliwości organizacyjnych IKPKM oraz terminu zatwierdzenia planu szkolenia przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Ministerstwa Zdrowia.

Należy podkreślić, że jako organizator szkoleń podyplomowych dla pielęgniarek i położnych, każdy uruchamiany w naszym Instytucie kurs specjalizacyjny, kurs kwalifikacyjny i szkolenie specjalizacyjne podlega bezpośredniej kontroli przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Ministerstwa Zdrowia.

Od lipca 2017 roku każda pielęgniarka oraz położna, która chce zrealizować specjalizację, czy kurs, musi zarejestrować się w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK). SMK to aplikacja on-line wspomagająca przebieg procesu kształcenia podyplomowego kadr medycznych oraz gromadząca i przetwarzająca dane na temat kształcenia. Sama rejestracja to jednak nie wszystko. Trzeba jeszcze złożyć w Systemie Monitorowania Kształcenia wniosek na kurs specjalistyczny , kurs kwalifikacyjny lub szkolenie specjalistyczne. Po dokonaniu rejestracji w systemie SMK można wybrać odpowiedni dla siebie rodzaj kształcenia podyplomowego.

Czy studia podyplomowe oprócz podniesienia kompetencji i rozszerzenia wiedzy dają nowe perspektywy zawodowe / uprawnienia np. pielęgniarkom, położnym?

Współczesne pielęgniarstwo i położnictwo zmierza do analizowania i wyjaśniania teoretycznych zagadnień pielęgnacyjnych oraz rozwiązywania problemów praktyki zawodowej pielęgniarek i położnych. Nieustanne doskonalenie się nie jest już dobrowolną aktywnością podejmowaną przez nieliczne pielęgniarki i położne  w celu zaspokojenia własnych ambicji, zainteresowań i potrzeb związanych z rozwojem osobistym, ale koniecznością. Pielęgniarki i położne mają prawo i obowiązek stałego aktualizowania swojej wiedzy i umiejętności zawodowych w różnych rodzajach kształcenia podyplomowego. Podstawą prawną kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych jest Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie  w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz.U. 2022 poz. 648 ), które określa następujące rodzaje kształcenia podyplomowego: szkolenie specjalizacyjne (specjalizacja), kurs kwalifikacyjny, kurs specjalistyczny, kurs dokształcający.

Doprecyzujmy

Szkolenie specjalizacyjne (specjalizacja), ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę lub położną specjalistycznej wiedzy i umiejętności w określonej dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia oraz tytułu specjalisty w tej dziedzinie.

Celem kursu kwalifikacyjnego jest uzyskanie przez pielęgniarkę lub położną wiedzy i umiejętności do udzielania określonych świadczeń zdrowotnych wchodzących w zakres danej dziedziny pielęgniarstwa lub dziedziny mającej zastosowanie w ochronie zdrowia.

Kurs specjalistyczny jest to rodzaj kształcenia, który ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę lub położną wiedzy i umiejętności do wykonywania określonych czynności zawodowych przy udzielaniu świadczeń pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych lub rehabilitacyjnych.

Pielęgniarki i położne po ukończeniu studiów oraz dwuletniej specjalizacji mają wiedzę jak wykonać badania fizykalne i potrafią np. rozpoznać czy pacjent ma zapalenie płuc. W każdym przypadku, gdy pielęgniarka będzie mieć wątpliwości dotyczące diagnozy, może chorego skierować do lekarza. Pielęgniarki i położne , zgodnie z prawem, mogą już wystawiać recepty na określone leki, mogą także kontynuować leczenie wynikające z wcześniejszych zleceń lekarskich, jak również kierować na niektóre badania laboratoryjne. Pielęgniarki i położne mogą także wystawić zlecenia na niektóre wyroby medyczne. W obowiązujących rozporządzeniach jest określony wykaz substancji czynnych zawartych w lekach, na które pielęgniarki i położne samodzielnie mają prawo wystawiać recepty. Wśród nich są np.: leki przeciwwymiotne, stosowane w chorobach ucha i zatok, antybiotyki czy środki znieczulające działające miejscowo czy też środki przeciwbólowe.

Z dniem 1.08.2020 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, wprowadzające do świadczeń POZ poradę pielęgniarki i położnej.

Co się zmieniło?

Celem powyższego rozporządzenia miało być usprawnienie funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej i ułatwienie świadczeniobiorcom, zwłaszcza osobom starszym i z niepełnosprawnościami dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej. Należy pamiętać, że porada pielęgniarska nie ma na celu wyręczania lekarzy, a ma służyć pacjentom w szybszym dostępie do koniecznych świadczeń. W ramach porady pielęgniarki POZ mogą być udzielane świadczenia:

  • profilaktyka chorób i promocja zdrowia, lub
  • dobór sposobów leczenia ran w ramach świadczeń leczniczych udzielanych przez pielęgniarkę samodzielnie bez zlecenia lekarskiego, 
  • ordynowanie leków zawierających substancje czynne, o których mowa w art. 15a ust. 8 pkt. 1 lit. a ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, w tym wystawianie na nie recepty, z wyłączeniem leków zawierających substancje bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje psychotropowe, oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego,
  • wystawianie recept na leki zlecone przez lekarza, w ramach kontynuacji leczenia, z wyłączeniem leków zawierających substancje bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje psychotropowe, oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego,
  • ordynowanie wyrobów medycznych, o których mowa w art. 15a ust. 8 pkt. 1 lit. c ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, w tym wystawianie na nie zlecenia albo recepty,
  • wystawianie skierowania na wykonanie badań diagnostycznych, o których mowa w art. 15a ust. 8 pkt. 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, w tym medycznej diagnostyki laboratoryjnej, z wyjątkiem badań wymagających metod diagnostycznych i leczniczych stwarzających podwyższone ryzyko dla świadczeniobiorcy. 

W ramach porady położnej POZ mogą być udzielane świadczenia:

  • porada dla kobiet z chorobami ginekologicznymi i onkologii ginekologicznej, w tym dobór sposobu leczenia ran,
  • wystawianie recept na leki zawierające określone substancje czynne, wystawianie recept na leki zlecone przez lekarza w ramach kontynuacji leczenia, wystawianie zleceń na wybrane wyroby medyczne,
  • wystawianie skierowań na wykonanie określonych badań diagnostycznych,
  • wykonanie oraz zinterpretowanie badania KTG u kobiety ciężarnej.

Niestety wciąż nie ma oczekiwanej wyceny porady pielęgniarki i położnej i brak jest możliwości realizacji tych świadczeń.

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych jest czynnie zaangażowana w prace, można powiedzieć, że "trzyma rękę na pulsie”.

Obecnie w Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych  trwają prace nad wyceną porady pielęgniarki i położnej POZ: porady urologicznej, tzw. porady „stomijnej” oraz porady w zakresie leczenia ran opatrunkami specjalistycznymi.

Należy również podkreślić, że  w Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych trwają prace nad tym, żeby pielęgniarka i położna mogła wystawiać zwolnienie L4. Właściwie już  w ubiegłym roku rozpoczęto dyskusję z Naczelną Izbą Lekarską, bo nie chciano, żeby  oprotestowała tą  nową kompetencję orzekania o czasowej niezdolności do pracy. Ostatecznie Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych po konsultacjach z Panią Prezes ZUS-u Minister Uścińską,  uzgodniła ostateczną decyzję, że jeżeli mówimy o orzekaniu przez pielęgniarkę czy położną POZ o czasowej niezdolności, to byłaby to taka do 5 dni.

Ponadto, w najbliższy czasie będzie zmodyfikowane rozporządzenie o czynnościach samodzielnych, które może pielęgniarka i położna wykonywać bez zlecenia lekarskiego i  lista leków, które pielęgniarka czy położna będą mogły podawać bez zlecenia lekarskiego i które może oczywiście sama ordynować w postaci recepty.
Bez wątpienia postęp w rozwoju nauk medycznych i nauk o zdrowiu stawia przed pielęgniarkami i położnymi nowe wyzwania w zakresie nabywania nowych umiejętności i kompetencji zawodowych. Pielęgniarstwo i położnictwo nieustannie się zmienia, dostosowując się do tych wyzwań i zmierza w kierunku coraz większego rozwoju zawodowego profesjonalizmu (np. pielęgniarstwo i położnictwo zaawansowanej praktyki czyli APN – Advanced Pratice Nurse).

WRÓĆ DO GALERII
»
instytucje współpracujące

Instytut
"Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"
w Warszawie
Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji
im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher

ul. Spartańska 1, Warszawa
Narodowe Centrum
Profilaktyki Zdrowotnej
www.ncpz.eu
Narodowy Instytut
Kardiologii

ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

ul. Banacha 1A, 02-097 Warszawa
Szpital Praski
p.w. Przemienienia Pańskiego
Sp. z o.o.

Aleja Solidarności 67, Warszawa
Szpital Wolski
im. dr Anny Gostyńskiej
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Kasprzaka 17, Warszawa
Warszawski
Szpital Południowy

ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 99, Warszawa
Mazowiecki Szpital Wojewódzki
im. św. Jana Pawła II w Siedlcach
Sp. z o.o.

Księcia Józefa Poniatowskiego 26,
08-110 Siedlce
Szpital Miejski
w Siedlcach

ul. Starowiejska 15, Siedlce
Szpital Powiatowy
w Garwolinie

ul. Lubelska 50,
08-400 Garwolin
Samodzielny Publiczny Szpital
Kliniczny im. prof. Orłowskiego
CMKP

ul. Czerniakowska 231,
00-416 Warszawa
Szpital Czerniakowski
Sp. z o. o.

ul. Stępińska 19/25, Warszawa
Mazowiecki Szpital Bródnowski
ul. Kondratowicza 8, Warszawa
Samodzielny Publiczny
Szpital Kliniczny
im. prof. Adama Grucy
CMKP

ul. Konarskiego 13, Otwock
Szpital Specjalistyczny
im. Świętej Rodziny

Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa
Szpital Kolejowy
im. dr med. Włodzimierza Roeflera
w Pruszkowie
Szpital św. Anny
w Piasecznie
Adama Mickiewicza 39,
05-500 Piaseczno
Szpital Dziecięcy
im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Niekłańska 4/24, Warszawa
Mazowiecki
Szpital Wojewódzki
Drewnica Sp. z o.o.

Rychlińskiego 1, Ząbki
Szpital Matki Bożej
Nieustającej Pomocy
w Wołominie

ul. Gdyńska 1/3
05-200 Wołomin
Mazowieckie Centrum
Neuropsychiatrii Sp. z o.o.

Zagórze k/Warszawy
05-462 Wiązowna
Wojewódzka Stacja
Pogotowia Ratunkowego
i Transportu Sanitarnego
"MEDITRANS"
SPZOZ w Warszawie

ul. Hoża 56, 00-685 Warszawa
Samodzielny Zespół Publicznych
Zakładów Lecznictwa Otwartego
Warszawa-Ochota

ul. Szcześliwicka 36, 02-353 Warszawa
Samodzielny Zespół Publicznych
Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Bemowo-Włochy

ul. Gen. M. C. Coopera 5, Warszawa
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego
Warszawa-Mokotów

ul. A.J.Madalińskiego 13, Warszawa
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Dzieci Warszawy
w Dziekanowie Leśnym
Centrum Medyczne
GRUPA ZDROWIE

Nowodworskie
Centrum Medyczne

ul. Miodowa 2
Nowy Dwór Mazowiecki
Stołeczne Centrum
Opiekuńczo-Lecznicze
Sp. z o.o.

ul. Mehoffera 72/74, Warszawa
Zakład Opiekuńczo - Leczniczy
Zakład Leczniczo - Rehabilitacyjny
WIGOR

w Legionowie
Centrum Intensywnej Terapii Olinek
ul. Bobrowiecka 9, Warszawa
RADIOMEDICA
Centrum Diagnostyki Obrazowej

ul.Bobrowiecka 9, Warszawa
Hospicjum
Sióstr Felicjanek
im. bł. Hanny Chrzanowskiej

ul. Nowowiejska 10A, Warszawa
HOSPICJUM EWDOMED
ul. Piłsudskiego 3a
05-510 Konstancin-Jeziorna
NESTOR
Bezpieczny Dom Opieki

ul.Bobrowiecka 9, Warszawa
Fundacja
Odzyskać Radość

Bogurzyn 87, 06-521 Wiśniewo
Niepubliczny żłobek
Ale Frajda

ul. Bolesławicka 40, Warszawa
Warszawskie Zakłady
Sprzętu Ortopedycznego S.A.

al. Bohaterów Września 9, Warszawa
www.fantomy-szkoleniowe.pl
Podkarpackie centrum
Usług Dydaktycznych

ul. Rymanowska 15a
35-083 Rzeszów
Kontakt
Warszawska Uczelnia Medyczna
im. Tadeusza Koźluka

ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

INFORMACJE O UCZELNI / REKRUTACJA:  
T: 22 559 21 05
T: 22 559 21 06
T: 22 559 22 35
E: rekrutacja@wumed.edu.pl
Copyright © 2023 - WUMED
INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES
Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych na stronie wumed.edu.pl, oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na Państwa urządzeniach. Pliki cookies możecie Państwo sprawdzić za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszej strony, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż akceptujecie Państwo stosowanie plików cookies. Więcej informacji w zakładce OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.
rozmiar tekstu
kolory strony