Rozmawiali z nami
​Rozwój to najwłaściwsza strategia

Rozmowa z dr hab. Joanną Jasińską, prorektor ds. dydaktyki i rozwoju WUMed.

 

Profesor Jasińska jest absolwentką Akademii Medycznej w Poznaniu, specjalistką w zakresie zdrowia publicznego i medycyny społecznej,  absolwentką studiów podyplomowych z zakresu zarządzania w ochronie zdrowia oraz zarządzania projektami w Unii Europejskiej. Ukończyła studia MBA, a także studia podyplomowe z zakresu zarządzania i finansów w ochronie zdrowia oraz studia menedżerskie. Posiada ścisły związek z praktyką systemów ochrony zdrowia poprzez wieloletnią pracę na stanowiskach kierowniczych w organizacjach medycznych. Brała aktywny udział w projektach restrukturyzacyjnych zakładów opieki zdrowotnej. Autor i koordynator wielu działań doradczych realizowanych w ramach lokalnych strategii z zakresu analiz ekonomiczno-finansowych, restrukturyzacji i zmian organizacyjnych zakładów opieki zdrowotnej. Posiada doświadczenie w prowadzeniu projektów badawczych.

Pani profesor czym zajmuje się IKPKM?

Instytut Kształcenia Podyplomowego Kadr Medycznych jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną koordynującą nauczanie podyplomowe w naszej uczelni. Koordynacja ta obejmuje studia podyplomowe, kursy i szkolenia specjalizacyjne dla absolwentów studiów o kierunkach medycznych, w szczególności pielęgniarek, położnych, ratowników medycznych i fizjoterapeutów.  Nasz Instytut pełni niebagatelną funkcję doskonalenia podyplomowego kadr medycznych, zgodnie z obowiązującymi wymogami i prawem i - co warte podkreślenia -rosnącymi wymaganiami i oczekiwaniami społecznymi.

Od marca 2020 r. popularne stwierdzenie, że „zdrowie jest najważniejsze” zyskało nowy wymiar w związku z wybuchem pandemii COVID-19. Jak nasza uczelnia poradziła sobie w tej trudnej sytuacji przez kilka miesięcy roku akademickiego 2019-2020 i cały rok jubileuszu 30-lecia uczelni to jest – 2020/21?

Naszym zdaniem WUM-ed wyszedł z lockdownu obronną ręką. Dostosowaliśmy się do nowej rzeczywistości – pracy zdalnej.  W czasie pandemii zajęcia dydaktyczne odbywały się w formie mieszanej, czyli hybrydowo. Oznacza to, że wykłady prowadziliśmy na uczelnianej platformie zdalnego nauczania MOODLE oraz w czasie rzeczywistym na platformie MS Teams. Natomiast, zajęcia praktyczne czyli ćwiczenia, laboratoria, konwersatoria czy seminaria dyplomowe wymagające użytkowania specjalistycznej aparatury lub oprogramowania, których nie można udostępnić z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość, były prowadzone stacjonarnie z zachowaniem najwyższego poziomu bezpieczeństwa osób uczestniczących. Robiliśmy wszystko, aby  hybrydowa forma kształcenia była realizowana jak najlepiej i nie odbiegała od tego, co mogliśmy zaprezentować w formie bezpośredniej przed pandemią. Studenci, wykładowcy i pracownicy czuli się bezpiecznie.  Pracowaliśmy zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego i zaleceniami Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego. Bardzo restrykcyjnie podchodziliśmy do przestrzegania zasad epidemicznych. Zmniejszyliśmy liczebności grup ćwiczeniowych a plan zajęć, które odbywają się w siedzibie uczelni był tak przygotowany, by w jednym miejscu nie gromadziło się wiele osób. Sale dydaktyczne przearanżowano zachowując bezpieczną odległość pomiędzy osobami siedzącymi. Ponieważ program studiów w WUMed jest oparty w znacznym stopniu o zajęcia praktyczne, kontaktowe nie rezygnowaliśmy z tych praktyk, ponieważ nie ma nauk o zdrowiu i medycyny bez bezpośredniego kontaktu z pacjentem. Organizacja zajęć klinicznych i zajęć praktycznych w placówkach ochrony zdrowia na kierunkach medycznych była realizowana tak by zapewnić bezpieczeństwo organizacji zajęć laboratoryjnych i klinicznych. Wraz z instytucjami partnerskimi dokładaliśmy wszelkich starań by kształcenie w warunkach pandemii nie straciło na jakości i efektywności.

Uczelnia mimo niesprzyjających realiów nie zrezygnowała z planów rozwoju oraz misji pierwszej uczelni niepublicznej w Polsce. W roku jubileuszowy, 30-lecia swego istnienia,  mimo obiektywnych trudności, w listopadzie 2020 r odbyła się I Ogólnopolska Konferencja WUMed. Wzbudziła duże zainteresowanie a nawet zyskała naśladowców. Tematem wydarzenia była „Współczesna pielęgniarka i położna w dobie aktualnych potrzeb zdrowotnych”.

Udało nam się zgromadzić ważnych w środowisku pielęgniarek i położnych, prelegentów.
W tematach poruszanych przez mówców w trakcie konferencji znalazły się: problem kształcenia kadr medycznych widziany przez pryzmat zmieniających się priorytetów i potrzeb zdrowotnych, warunki pracy oraz odpowiedzialność zawodowa pielęgniarki i położnej, bezpieczeństwo wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej w czasach pandemii, pielęgniarstwo i położnictwo jako zawody zaufania publicznego. Ważnym tematem było zastosowanie innowacyjnych technologii w ochronie zdrowia, wykorzystanie sztucznej inteligencji i rozwiązań telemedycznych w medycynie.

Planując forum, myśleliśmy o wpisaniu się w obchody Międzynarodowego Roku Pielęgniarek i Położnych oraz 200 rocznicą urodzin twórczyni nowoczesnego pielęgniarstwa Florence Nightingale. Problematyka kadry medycznej w dobie zmieniających się potrzeb i narastających zagrożeń zdrowotnych wydała się już wtedy niezwykle pilna i potrzebna. Podejmując pierwsze działania organizacyjne, nie przypuszczaliśmy, że zakres tematyczny konferencji będzie, aż tak bardzo aktualny i adekwatny do dynamicznie zmieniających się realiów w systemie ochrony zdrowia, w związku z pandemią COVID-19.

Konferencja potwierdziła że pielęgniarki, pielęgniarze, położne są niezastąpionych ogniwem w walce z wszechobecnym zagrożeniem zdrowia i życia. Jasno widać, że polska kadra pielęgniarska i położnicza, w świetle obowiązującego prawa w naszym kraju, a także prawa UE, jest przygotowana do realizacji samodzielnych świadczeń zdrowotnych w tym sprawowania kompleksowej opieki w tym, nad pacjentami z Covid-19.
Widząc zainteresowanie tematyką i potrzebę kontynuacji analizy w/w zagadnień już prowadzimy (03.2021 r.) przygotowania do kolejnej konferencji.

Rozmawiamy w momencie, gdy pandemia wciąż trwa a jej końca niestety nie widać. Jakie w tej sytuacji są perspektywy dalszego rozwoju WUM-ed?

Nie tracimy ducha. W ostatnim czasie stworzyliśmy solidne podstawy do funkcjonowania i rozwoju uczelni medycznej. W ciągu najbliższych lat zamierzamy konsekwentnie rozwijać naszą uczelnię i profilować ją jako wyższą uczelnię medyczną o profilu praktycznym. Chcemy z jednej strony umacniać kierunki medyczne, na których prowadzenie otrzymaliśmy zgodę, corocznie poszerzać kadrę dydaktyczną o doświadczonych, mających dorobek naukowy wykładowców, z drugiej zaś strony planować będziemy powoływanie kolejnych nowych kierunków studiów. Jak dalekowzrocznymi były nasze decyzje o przeprofilowaniu uczelni świadczą najlepiej wydarzenia związane właśnie z pandemią, kiedy to mogliśmy naocznie przekonać się o skali braku w Polsce lekarzy, pielęgniarek i ratowników medycznych, jaki wysiłek powinno ponieść nasze społeczeństwo by zarówno w uczelniach publicznych, jak i niepublicznych znacznie zwiększyć liczbę osób kształcących się w zawodach medycznych.

Wszyscy mamy nadzieję, że dzięki zdobyczom medycyny i dyscyplinie społeczeństw pokonamy pandemię.  Wiem, że władze uczelni patrzą daleko w przód. Co możemy zdradzić już dziś, jakie są dalsze plany rozwoju WUMed?
W strategii rozwoju Warszawskiej Uczelni Medycznej chcemy wciąż łączyć tradycję z nowoczesnością. Wizję rozwoju naszej uczelni chcemy realizować przez trzy główne cele: najwyższy poziom kształcenia praktycznego, najwyższą jakość kształcenia akademickiego, otwartość, społeczną odpowiedzialność i zaangażowanie uczelni. Brzmi patetycznie, ale właśnie tak poważnie i ambitnie widzimy wykształcenie profesjonalnych kadr medycznych.

Jak wygląda plan realizacji tych ambitnych założeń?

Pierwszy i drugi z celów strategicznych chcielibyśmy osiągnąć poprzez jak najlepsze wykorzystanie potencjału uczelni: jej infrastruktury, doświadczonej kadry dydaktycznej i administracyjnej, potencjału współpracujących z nami absolwentów uczelni oraz rozwój współpracy z otoczeniem zewnętrznym uczelni. Niebagatelnym jest nawiązywanie kolejnych kooperatyw wspomagających proces dydaktyczny medyczny i około medyczny, jak i kolejne angaże wybitnych w swoich dziedzinach wykładowców legitymujących się znaczącym dorobkiem naukowym i wykładowców-praktyków. Zamierzmy intensywniej włączać ekspertów zewnętrznych, w szczególności z obszaru medycyny, nauk o zdrowiu i nauk technicznych powiązanych interdyscyplinarnie z systemem ochrony zdrowia. Naszym celem jest również wzrost jakości i stopnia umiędzynarodowienia kształcenia, co zamierzamy osiągnąć poprzez rozwój współpracy i wymiany międzynarodowej, w szczególności w zakresie nowych technologii w obszarze e-zdrowia. Będziemy współpracować z uczelniami we Francji, Ukrainie i Niemczech.

Pani Profesor wiem, że trwają prace nad powołaniem w WUMed,  Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznych. Czym jest, i czemu ma służyć?

Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznych, pozwala na kolejną odsłonę efektywnej nauki przez praktykę. Wyposażone w profesjonalny sprzęt medyczny symulujący 1:1 odział szpitalny sprawi, że  studenci zdobędą lepsze umiejętności, dzięki którym będą się czuć pewniej w pierwszych kontaktach z pacjentami. Nauka w Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznych będzie  przebiegać  według określonych scenariuszy i będzie również uczyć poprawnego kontaktu interpersonalnego pomiędzy pielęgniarką/ położną/ ratownikiem medycznym a pacjentem.

Elementy symulacji mogą być wykorzystywane w nauczaniu wielu przedmiotów i na wszystkich etapach edukacji, od pierwszych lat studiów do specjalistycznego szkolenia podyplomowego. Zastosowanie tej metody nauczania pozwala na wprowadzenie nauki praktycznego zastosowania nabytej wiedzy teoretycznej. Pozwala na łączenie ćwiczenia umiejętności praktycznych z tzw. kompetencjami miękkimi: pracy w zespole, podejmowania decyzji, komunikacji z pacjentami.

W Centrum Symulacji Medycznych studenci będą mogli uczyć m.in.: się prowadzenia procesu diagnostyczno-terapeutycznego w warunkach przypominających oddział szpitalny; prowadzania wywiadu, badania fizykalnego, umiejętności technicznych z wykorzystaniem trenażerów prostych i zaawansowanych, np. cewnikowania pęcherza moczowego, uzyskiwania dostępów donaczyniowych, laparoskopii, umiejętności „miękkich” jak właściwa komunikacja z pacjentem i jego rodziną, umiejętności i wiedze dot. Zapobieganiu i radzeniu sobie z sytuacjami kryzysowymi.

Warto podkreślić, że Warszawska Uczelnia Medyczna nie zapomina o odpowiedzialności społecznej.

Naszym celem jest opracowanie systemowego wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami w celu uzyskania pełnego dostępu do oferty edukacyjnej naszej uczelni. Zamierzamy dostosowywać metody dydaktyczne do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (np. poprzez rozwój pracowni usług cyfryzacyjnych) oraz dostosować infrastrukturę do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (likwidacja barier architektonicznych i infrastrukturalnych).
Uczelnia ma ambicje być uczelnią otwartą, społecznie odpowiedzialną i zaangażowaną. Ambicje te będą realizowane przez tworzenie i umacnianie więzi między uczelnią a społecznością lokalną. Wierzymy, że pandemia w końcu ustąpi a drzwi uczelni zostaną szerzej otwarte.

WRÓĆ DO GALERII
»
instytucje współpracujące

Instytut
"Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"
w Warszawie
Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji
im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher

ul. Spartańska 1, Warszawa
Narodowe Centrum
Profilaktyki Zdrowotnej
www.ncpz.eu
Narodowy Instytut
Kardiologii

ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

ul. Banacha 1A, 02-097 Warszawa
Szpital Praski
p.w. Przemienienia Pańskiego
Sp. z o.o.

Aleja Solidarności 67, Warszawa
Szpital Wolski
im. dr Anny Gostyńskiej
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Kasprzaka 17, Warszawa
Warszawski
Szpital Południowy

ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 99, Warszawa
Mazowiecki Szpital Wojewódzki
im. św. Jana Pawła II w Siedlcach
Sp. z o.o.

Księcia Józefa Poniatowskiego 26,
08-110 Siedlce
Szpital Miejski
w Siedlcach

ul. Starowiejska 15, Siedlce
Szpital Powiatowy
w Garwolinie

ul. Lubelska 50,
08-400 Garwolin
Samodzielny Publiczny Szpital
Kliniczny im. prof. Orłowskiego
CMKP

ul. Czerniakowska 231,
00-416 Warszawa
Szpital Czerniakowski
Sp. z o. o.

ul. Stępińska 19/25, Warszawa
Mazowiecki Szpital Bródnowski
ul. Kondratowicza 8, Warszawa
Samodzielny Publiczny
Szpital Kliniczny
im. prof. Adama Grucy
CMKP

ul. Konarskiego 13, Otwock
Szpital Specjalistyczny
im. Świętej Rodziny

Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa
Szpital Kolejowy
im. dr med. Włodzimierza Roeflera
w Pruszkowie
Szpital św. Anny
w Piasecznie
Adama Mickiewicza 39,
05-500 Piaseczno
Szpital Dziecięcy
im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Niekłańska 4/24, Warszawa
Mazowiecki
Szpital Wojewódzki
Drewnica Sp. z o.o.

Rychlińskiego 1, Ząbki
Szpital Matki Bożej
Nieustającej Pomocy
w Wołominie

ul. Gdyńska 1/3
05-200 Wołomin
Mazowieckie Centrum
Neuropsychiatrii Sp. z o.o.

Zagórze k/Warszawy
05-462 Wiązowna
Wojewódzka Stacja
Pogotowia Ratunkowego
i Transportu Sanitarnego
"MEDITRANS"
SPZOZ w Warszawie

ul. Hoża 56, 00-685 Warszawa
Samodzielny Zespół Publicznych
Zakładów Lecznictwa Otwartego
Warszawa-Ochota

ul. Szcześliwicka 36, 02-353 Warszawa
Samodzielny Zespół Publicznych
Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Bemowo-Włochy

ul. Gen. M. C. Coopera 5, Warszawa
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego
Warszawa-Mokotów

ul. A.J.Madalińskiego 13, Warszawa
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Dzieci Warszawy
w Dziekanowie Leśnym
Centrum Medyczne
GRUPA ZDROWIE

Nowodworskie
Centrum Medyczne

ul. Miodowa 2
Nowy Dwór Mazowiecki
Stołeczne Centrum
Opiekuńczo-Lecznicze
Sp. z o.o.

ul. Mehoffera 72/74, Warszawa
Zakład Opiekuńczo - Leczniczy
Zakład Leczniczo - Rehabilitacyjny
WIGOR

w Legionowie
Centrum Intensywnej Terapii Olinek
ul. Bobrowiecka 9, Warszawa
RADIOMEDICA
Centrum Diagnostyki Obrazowej

ul.Bobrowiecka 9, Warszawa
Hospicjum
Sióstr Felicjanek
im. bł. Hanny Chrzanowskiej

ul. Nowowiejska 10A, Warszawa
HOSPICJUM EWDOMED
ul. Piłsudskiego 3a
05-510 Konstancin-Jeziorna
NESTOR
Bezpieczny Dom Opieki

ul.Bobrowiecka 9, Warszawa
Fundacja
Odzyskać Radość

Bogurzyn 87, 06-521 Wiśniewo
Niepubliczny żłobek
Ale Frajda

ul. Bolesławicka 40, Warszawa
Warszawskie Zakłady
Sprzętu Ortopedycznego S.A.

al. Bohaterów Września 9, Warszawa
www.fantomy-szkoleniowe.pl
Podkarpackie centrum
Usług Dydaktycznych

ul. Rymanowska 15a
35-083 Rzeszów
Kontakt
Warszawska Uczelnia Medyczna
im. Tadeusza Koźluka

ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

INFORMACJE O UCZELNI / REKRUTACJA:  
T: 22 559 21 05
T: 22 559 21 06
T: 22 559 22 35
E: rekrutacja@wumed.edu.pl
Copyright © 2023 - WUMED
INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES
Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych na stronie wumed.edu.pl, oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na Państwa urządzeniach. Pliki cookies możecie Państwo sprawdzić za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszej strony, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż akceptujecie Państwo stosowanie plików cookies. Więcej informacji w zakładce OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.
rozmiar tekstu
kolory strony