ZARZĄDZENIE Nr 5/2018
Rektora z dnia 15 maja 2018 r.

w sprawie określenia wysokości średniej ocen za poprzedni rok akademicki, która uprawnia studentów do ubiegania się o stypendium rektora dla najlepszych studentów, oraz w sprawie ustalenia dochodu netto na osobę w rodzinie studenta uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne

 Na podstawie art. 186 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. "Prawo o szkolnictwie wyższym" (Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późniejszymi zmianami), §16 Statutu PWSBIA w porozumieniu z Zarządem Rady Samorządu Studenckiego zarządzam zmiany w Szczegółowym regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów PWSBIA obowiązującym od dnia 1 października 2015 roku. 

  1. Punkt 1 §15 otrzymuje brzmienie:

"Stypendium rektora dla najlepszych studentów wszystkich kierunków i rodzajów studiów może otrzymać student, który uzyskał za poprzedni rok studiów średnią ocen nie mniejszą niż 4,10(średnią ocenoblicza się, uwzględniając wszystkie oceny z przedmiotów wpisane do indeksu w poprzednim roku akademickim) lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i sportowym."

  1. Punkt 1 §11 otrzymuje brzmienie : 

"Stypendium socjalne jest przyznawane na wniosek studenta (Załącznik Nr 1), który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej, a dochód netto na jednego członka jego rodziny ni przekracza 1051,70 zł miesięcznie."

  1. Zarządzenie wchodzi w życie od 1 października 2018 roku.

 

           w porozumieniu z Zarządem                                     prof. dr Tadeusz Koźluk
           Rady Samorządu Studenckiego                                         R E K T O R

PLIKI DO POBRANIA
Zarządzenie nr 5/2019 Rektora PWSBiA
z dnia 30 września 2019 r. w sprawie Regulaminu świadczeń pomocy materialnej dla studentów
Regulamin świadczeń pomocy materialnej
dla studentów PWSBiA
Załącznik nr 1.
Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego
Załącznik nr 1a.
W wniosek o przyznanie stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości
Załącznik nr 2.
Wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych
Załącznik nr 3.
Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów
Załącznik nr 4.
W wniosek o przyznanie zapomogi
Załącznik nr 5.
Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku

Kontakt

Warszawska Uczelnia Medyczna
im. Tadeusza Koźluka

ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

INFORMACJE O UCZELNI / REKRUTACJA:  
T: 22 559 21 05
T: 22 559 21 06
T: 22 559 22 35
E: rekrutacja@wumed.edu.pl
Copyright © 2020 - WUMED