R E G U L A M I N
Ś W I A D C Z E Ń  P O M O C Y  M A T E R I A L N E J
D L A  S T U D E N T Ó W  W U M e d

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Studenci WUMed mogą ubiegać się z budżetu państwa o:
  1. stypendium socjalne;
  2. stypendium dla osób niepełnosprawnych;
  3. zapomogę;
  4. stypendium rektora;
  5. stypendium finansowane przez jednostkę samorządu terytorialnego;
  6. stypendium za wyniki w nauce lub w sporcie finansowane przez osobę fizyczną lub osobę prawną niebędącą państwową ani samorządową osobą prawną.
 2. Przyznanie świadczenia, o którym mowa w pkt. 1 lit. a, b, c, d oraz odmowa jego przyznania następuję w drodze decyzji administracyjnej.
 3. Świadczenia o których mowa w pkt. 1 lit. a, b, c, d są przyznawane przez Komisję Stypendialną i Odwoławczą Komisję Stypendialną, którym przewodniczą nauczyciele akademiccy, a w ich skład wchodzą przedstawiciele studentów delegowani przez właściwy organ samorządu studenckiego.
 4. Imienny skład Komisji Stypendialnej i Odwoławczej Komisji Stypendialnej powołuje rektor.
 5. Rektor, w drodze decyzji administracyjnej, uchyla decyzję Komisji Stypendialnej lub Odwoławczej Komisji Stypendialnej niezgodną z przepisami prawa.

§ 2

 1. Świadczenia, o których mowa w §1 pkt. 1 lit. a, b, c i d przyznawane są od pierwszego roku studiów.
 2. Świadczenie o których mowa w §1 przysługują przez okres (ilość semestrów) określony planem studiów.
 3. Łączna miesięczna kwota stypendiów, o których mowa w §1 pkt. 1 lit. a, b, c i d dla studenta nie może być wyższa niż 38% wynagrodzenia profesora.

§ 3

 1. Student kształcący się równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymać świadczenia, o których mową w §1 pkt. 1 lit. a, b i d tylko na jednym, wskazanym przez niego kierunku.
 2. Świadczenia, o których mowa w §1 pkt. 1 lit. a, b, c i d:
  1. przysługują na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich;
  2. nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera, a także licencjata, jeżeli ponowie podejmie studia pierwszego stopnia.
 3. Decyzja o przyznaniu świadczenia, o którym mowa w §1 pkt. 1 lit. a, b, c i d wygasa z ostatnim dniem miesiąca, w którym student utracił prawo do świadczeń z powodu uzyskania tytułu zawodowego o którym mowa w pkt. 2, został skreślony z listy studentów.

PRZYZNAWANIE ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ

§ 4

 1. Student ubiegający się o świadczenie pomocy materialnej składa w dziekanacie uczelni wniosek do Komisji Stypendialnej z odpowiednimi załącznikami i oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku (wzór w Załączniku Nr 5) lub przesyła te dokumenty pocztą w terminie określonym przez uczelnię.
 2. Od decyzji Komisji Stypendialnej studentowi przysługuje odwołanie do Odwoławczej Komisji Stypendialnej, składane w terminie czternastu dni od otrzymania decyzji. W odwołaniu student powinien się powołać na nowe okoliczności w sprawie lub przedstawić dodatkowe dokumenty, oświadczenia itp.
 3. Od decyzji Odwoławczej Komisji Stypendialnej studentowi przysługuje odwołanie do rektora, składane w terminie czternastu dni od otrzymania decyzji.
 4. Odwołania kierowane do Odwoławczej Komisji Stypendialnej powinny być zaopiniowane przez Komisję Stypendialną, a w przypadku odwołania do rektora – przez Odwoławczą Komisję Stypendialną.

§ 5

 1. Decyzje wydane przez Komisję Stypendialną i Odwoławczą Komisję Stypendialną podpisują przewodniczący tych komisji.
 2. Nadzór nad działalnością Komisji Stypendialnej i Odwoławczej Komisji Stypendialnej sprawuje Rektor. W ramach nadzoru mogą oni uchylić decyzję Wydziałowej Komisji Stypendialnej lub Odwoławczej Komisji Stypendialnej niezgodną z przepisami Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zwanej dalej Ustawą, lub niniejszym Regulaminem.

§ 6

 1. W przypadku, gdy Komisja Stypendialna lub Odwoławcza Komisja Stypendialna ma wątpliwości co do okoliczności, mających wpływ na przyznanie świadczenia, wzywa studenta do złożenia wyjaśnień lub dostarczenia dodatkowych dokumentów. W przypadku nieudzielania wyjaśnień lub niedostarczenia dokumentów w wyznaczonym terminie, nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania wezwania, Komisja pozostawia wniosek bez rozpatrzenia.
 2. Podanie przez studenta nieprawdziwych danych lub nie przekazanie Komisji Stypendialnej informacji o ich zmianie może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego.

WYSOKOŚĆ I TRYB WYPŁATY ŚWIADCZEŃ

§ 7

 1. Student otrzymuje stypendia w danym roku akademickim przez dziesięć miesięcy, a gdy ostatni rok studiów trwa jeden semestr, przez pięć miesięcy.
 2. Gdy rok studiów trwa dwa semestry, a student zgodnie z planem kończy studia w miesiącu czerwcu to stypendium za drugi semestr otrzymuje w czterech ratach (w miesiącach marzec – czerwiec) w odpowiednio zwiększonej wysokości.
 3. Stypendia wypłacane są w 10 miesięcznych ratach (październik - lipiec), każdorazowo po otrzymaniu odpowiedniej dotacji z budżetu.
 4. Stypendia w drugim semestrze danego roku akademickiego mogą być wypłacane w innej wysokości niż w pierwszym semestrze, w zależności od wysokości dotacji budżetowej przyznanej na dany rok kalendarzowy.
 5. Wysokość poszczególnych stypendiów i górna granica zapomogi w każdym semestrze określana jest w zarządzeniu Rektora.

§ 8

Student traci prawo do otrzymywania stypendium w przypadku, gdy:

 1. został skreślony z listy studentów – z dniem uprawomocnienia się decyzji o skreśleniu;
 2. otrzymał urlop roczny – od dnia, w którym rozpoczyna się ten urlop;
 3. przekroczył planowany czas studiów określony w planie studiów;
 4. utracił prawo do świadczeń z powodu uzyskania tytułu zawodowego, o którym mowa w §3 pkt. 2, lit. b)
 5. uzyskał stypendium na podstawie nieprawdziwych danych – wówczas zobowiązany jest do zwrotu nieprawnie pobranej kwoty.

STYPENDIUM SOCJALNE

§ 9

 1. Stypendium socjalne jest przyznawane na wniosek studenta (Załącznik nr 1), który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej, a dochód na jednego członka jego rodziny nie przekracza 1051,70 zł miesięcznie.
 2. Do wniosku należy dołączyć odpowiednie załączniki, pozwalające ustalić wszystkie dochody osób wymienionych w pkt. 3., a także dochody wymienione w §10.
 3. Wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne ustala się na zasadach określonych w Ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, z tym że przy jej ustalaniu uwzględnia się dochody osiągane przez:
  1. studenta;
  2. małżonka studenta;
  3. rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta;
  4. będące na utrzymaniu  osób o których mowa w lit. a-c dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.
 4. Student może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osiąganych przez osoby, o których mowa w pkt. 3:
  1. w przypadku gdy nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu oraz spełnia jeden z następujących warunków:
   1. ukończył 26. rok życia;
   2. pozostaje w związku małżeńskim;
   3. ma na utrzymaniu dzieci, o których mowa pkt. 3 lit. d;
   4. osiągnął pełnoletniość, przebywając w pieczy zastępczej;
   5. posiada stałe źródło dochodów i jego przeciętny miesięczny dochód w poprzednim roku podatkowym oraz w roku bieżącym w miesiącach poprzedzających miesiąc złożenia oświadczenia, jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwot określonych w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
 5. Student, o którym mowa w pkt. 4 składa oświadczenie, że nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych
  i potwierdzi ten fakt w złożonym oświadczeniu.
 6. Rektor lub Komisje Stypendialne odmawiają przyznania stypendium specjalnego studentowi, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, jeżeli nie dołączy do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny.
 7. Rektor albo Komisja Stypendialna mogą przyznać studentowi stypendium socjalne w przypadku, o którym mowa w ust. 6, jeżeli przyczyny niedołączenia do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia o którym mowa w ust. 6 były uzasadnione oraz student udokumentował źródła utrzymania rodziny.

§10

 1. Student ubiegający się o przyznanie stypendium socjalnego, w zależności od źródeł dochodów, dołącza do wniosku zaświadczenia lub (w przypadku braku takiej możliwości) oświadczenia dotyczące:
  1. dochodów osób wymienionych we wniosku, wydane przez właściwy urząd skarbowy za rok kalendarzowy poprzedzający aktualny rok akademicki;
  2. deklarowanych dochodów osiąganych przez osoby wymienione we wniosku, podlegających przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym;
  3. oświadczenia osób wymienionych we wniosku, o wysokości uzyskanego innego dochodu, nie podlegającego opodatkowaniu za rok kalendarzowy poprzedzający aktualny rok akademicki;
  4.  zaświadczenie właściwego organu o powierzchni posiadanego gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych;
  5. zaświadczenie z urzędu pracy potwierdzające wysokości otrzymywanego zasiłku dla bezrobotnych lub braku prawa do zasiłku;
  6. inne dokumenty pozwalające ustalić wysokość dochodu osób wymienionych we wniosku, np.:
  • odpis wyroku sądu dokumentującego wysokość alimentów;
  • decyzję o przyznaniu renty rodzinnej;
  • zaświadczenie o pomocy finansowej z Ośrodka Pomocy Społecznej.

§ 11

 1. Student studiów stacjonarnych znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie.
 2.  Student studiów stacjonarnych w przypadku, o którym mowa w pkt. 1, może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości również z tytułu zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem studenta w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki.
 3. Student ubiegający się o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z powodów wymienionych w pkt. 1 i 2 musi złożyć dokumenty wymagane przy ubieganiu się o stypendium socjalne i spełniać kryteria uprawniające do uzyskania stypendium socjalnego, a ponadto złożyć wniosek zgodny z wzorem określonym w Załączniku Nr 1a oraz oryginał umowy najmu mieszkania zarejestrowanej w Urzędzie Skarbowym.
STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

§ 12
 1. Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymywać student posiadający orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenie, o którym mowa w art. 5 oraz w art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej  oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
 2. Stypendium przyznawane jest na wniosek studenta (Załącznik Nr 2).

STYPENDIUM REKTORA

§13

 1. Stypendium rektora może otrzymywać student, który uzyskał za poprzedni rok studiów średnią ocen nie mniejszą niż 4.10 (średnią ocen oblicza się, uwzględniając wszystkie oceny z przedmiotów wpisane do indeksu w poprzednim roku akademickim) lub posiada osiągnięcia naukowe lub artystyczne lub osiągnięcia sportowe co najmniej na poziomie krajowym.
 2. Stypendium rektora otrzymuje student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest:
  1. laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;
  2. medalistą, co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie.
 3. Student ubiegający się o stypendium z tytułu uzyskania wysokiej średniej ocen nie może otrzymać w poprzednim roku akademickim żadnej oceny niedostatecznej z zaliczeń lub egzaminów i musi uzyskać zaliczenia i zdać egzaminy w przewidzianych terminach.
 4. W odniesieniu do studenta uzupełniającego różnice programowe, terminy ich zaliczania określone przez dziekana są wiążące i stanowią dodatkowy warunek zaliczenia roku studiów.
 5. W odniesieniu do studenta studiującego wg. indywidualnej organizacji toku studiów, terminy zaliczania semestrów zatwierdzone przy wpisie na nowy rok akademicki są wiążące dla stwierdzenia terminowego zaliczenia roku.
 6. Stypendium rektora dla najlepszych studentów może także otrzymać student, który przeniósł się do WUMed z innej szkoły wyższej. Przy obliczaniu średniej ocen należy wtedy uwzględniać również oceny uzyskane w uczelni, w której studiował on poprzednio.
 7. Stypendium przyznawane jest na wniosek studenta (wzór w załączniku Nr 3) i może je otrzymać do 10% studentów każdego kierunku studiów.
 8. Za prawidłowe wyliczenie średniej ocen do celów stypendialnych oraz umieszczenie studenta w rankingu średniej ocen odpowiada pracownik dziekanatu prowadzący sprawy toku studiów.

§14

 1. Za osiągnięcia naukowe, uważa się:
  1. wystąpienia na konferencjach naukowych;
  2. publikacje naukowe w czasopismach naukowych lub publikacje naukowe w formie książki/rozdziału/monografii;
  3. nagrody i wyróżnienia w konkursach naukowych;
  4. udział w projektach badawczych lub badaniach naukowych.
 2. Za osiągnięcia artystyczne, uważa się:
  1. wybitne publikowane dzieła artystyczne, w tym plastyczne, muzyczne, teatralne, fotograficzne;
  2. nagrody i wyróżnienia w konkursach artystycznych.

ZAPOMOGA

§15

 1. Zapomoga może być przyznana studentowi, który z przyczyn losowych, np. pożar, powódź, śmierć osoby bliskiej itp., znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej.
 2. Student może otrzymać zapomogę nie więcej niż dwa razy w ciągu roku akademickiego.
 3. Student może występować z wnioskiem (wzór w Załączniku Nr 4)  do Komisji Stypendialnej o przyznanie zapomogi w dowolnym terminie wraz z dołączonymi wiarygodnymi zaświadczeniami, potwierdzającymi przejściowo trudną sytuację życiową.
 4. Tryby odwoławcze od decyzji Komisji Stypendialnej i Odwoławczej Komisji Stypendialnej w sprawie zapomóg są identyczne jak przy stypendiach.

POZOSTAŁE STYPENDIA

§ 16

 1. Stypendium ministra może otrzymać na wniosek rektora student wykazujący się znaczącymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi związanymi ze studiami, lub znaczącymi osiągnięciami sportowymi.
 2. Stypendium może być także przyznane studentowi przez jednostkę samorządu terytorialnego, która określa rodzaje i kryteria przyznawania stypendium.
 3. Stypendium za wyniki w nauce lub w sporcie może być przyznane studentowi przez osobę fizyczną lub osobę prawną niebędącą państwową ani samorządową osobą prawną.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 17

 1. Na zasadach określonych niniejszym Regulaminem mogą ubiegać się o świadczenia pomocy materialnej obywatele polscy, a także:
  1. posiadacze ważnej Karty Polaka;
  2. cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na osiedlenie się;
  3. cudzoziemcy posiadający status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej;
  4. cudzoziemcy korzystający z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  5.  pracownicy migrujący, będący obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Funduszu Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, jeżeli są lub byli zatrudnieni w Polsce, a także członkowie ich rodzin, jeżeli mieszkają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  6. cudzoziemcy, którym na terenie Rzeczypospolitej udzielono zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich;
  7. cudzoziemcy, którym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 7, 13 i 14 Ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o cudzoziemcach (Dz. U. nr 128, poz. 1175, z późn. zm.);
  8. cudzoziemcy, którym udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  9. obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej i członkowie ich rodzin, posiadający prawo stałego pobytu;
  10. Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członkowie ich rodzin, posiadający środki finansowe niezbędne na pokrycie kosztów utrzymania podczas studiów, mogą podejmować i odbywać studia wyższe, studia doktoranckie oraz inne formy kształcenia, a także uczestniczyć w badaniach naukowych i pracach rozwojowych na zasadach obowiązujących obywateli polskich, z tym że osobom tym nie przysługuje prawo do stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych i zapomóg.
 2. Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członkowie ich rodzin, posiadający środki finansowe niezbędne na pokrycie kosztów utrzymania podczas studiów, studiują na zasadach obowiązujących obywateli polskich, z tym, że osobom tym nie przysługuje prawo do stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych i zapomóg.

Załączniki:

 1. Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego.
  1. Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości.
 2. Wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych.
 3. Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów.
 4.  Wniosek o przyznanie zapomogi.
 5. Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku.
PLIKI DO POBRANIA
Zarządzenie nr 5/2019 Rektora PWSBiA
z dnia 30 września 2019 r. w sprawie Regulaminu świadczeń pomocy materialnej dla studentów
Regulamin świadczeń pomocy materialnej
dla studentów PWSBiA
Załącznik nr 1.
Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego
Załącznik nr 1a.
W wniosek o przyznanie stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości
Załącznik nr 2.
Wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych
Załącznik nr 3.
Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów
Załącznik nr 4.
W wniosek o przyznanie zapomogi
Załącznik nr 5.
Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku

Kontakt

Warszawska Uczelnia Medyczna
im. Tadeusza Koźluka

ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

INFORMACJE O UCZELNI / REKRUTACJA:  
T: 22 559 21 05
T: 22 559 21 06
T: 22 559 22 35
E: rekrutacja@wumed.edu.pl
Copyright © 2020 - WUMED