ZARZĄDZENIE nr 5/2019
Rektora
Prywatnej Wyższej Szkoły Nauk Społecznych, Komputerowych i Medycznych
z dnia 30 września 2019 r.
w sprawie Regulaminu świadczeń pomocy materialnej dla studentów

Na podstawie art. 95 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. "Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce" (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668) zarządzam, co następuje:

  1. Zatwierdzam i wprowadzam do użytku "Regulamin świadczeń pomocy materialnej dla studentów", stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.
  2. Traci moc Zarządzenie Nr 16/2015 z dnia 28 września 2015 r.
  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2019 r.

dr Waldemar Dębski, prof. PWSBiA
R E K T O R

PLIKI DO POBRANIA
Zarządzenie nr 5/2019 Rektora PWSBiA
z dnia 30 września 2019 r. w sprawie Regulaminu świadczeń pomocy materialnej dla studentów
Regulamin świadczeń pomocy materialnej
dla studentów PWSBiA
Załącznik nr 1.
Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego
Załącznik nr 1a.
W wniosek o przyznanie stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości
Załącznik nr 2.
Wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych
Załącznik nr 3.
Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów
Załącznik nr 4.
W wniosek o przyznanie zapomogi
Załącznik nr 5.
Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku

Kontakt

Warszawska Uczelnia Medyczna
im. Tadeusza Koźluka

ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

INFORMACJE O UCZELNI / REKRUTACJA:  
T: 22 559 21 05
T: 22 559 21 06
T: 22 559 22 35
E: rekrutacja@wumed.edu.pl
Copyright © 2020 - WUMED