To warto wiedzieć... Postawa życiowa a metody poszukiwania pracy. Jak szukać pracy? (część III)

W literaturze przedmiotu wyróżnia się szereg metod szukania pracy, najczęściej dzieli się je na aktywne i pasywne. Czym różnią się te metody między sobą? Które z nich są skuteczniejsze?

W procesie poszukiwania zatrudnienia nie bez znaczenia jest przejawiana  postawa w codziennym życiu oraz indywidualny stosunek do pracy.

Stephen Covey w swojej książce „7 nawyków skutecznego działania” wskazuje konieczność przyjmowania postawy proaktywnej jako pierwszego z nawyków, który warto w sobie kształtować, aby działać skutecznie i osiągać zamierzone cele.

 

Covey uważa, że proaktywność to, wykazywanie się aktywną postawą wobec wyzwań życia osobistego i zawodowego, w tym także wobec pracy. To stawianie czoła przeciwnościom losu poprzez kreatywne, jasne i klarowne myślenie oraz aktywne, racjonalne działanie, dążące do uzyskania możliwie jak najlepszych rezultatów. To wreszcie odpowiedzialność za swoje życie.

Człowiek proaktywny wyznacza sobie cele i wierzy, że można je osiągnąć oraz, że jest w stanie zmieniać siebie i swoje otoczenie na lepsze. Osoby proaktywne przejawiając inicjatywę, świadomie „biorą sprawy w swoje ręce” i kierują nimi. Są odpowiedzialne za swoje decyzje i czyny.

Przeciwieństwem postawy proaktywnej jest postawa reaktywna. Charakteryzuje się ona biernością i przenoszeniem odpowiedzialności za swoje niepowodzenia na czynniki zewnętrzne. Reaktywność to swoisty rodzaj fatalizmu, który odbiera jednostce poczucie odpowiedzialności za własny los. Podświadomie zawęża potencjał posiadanych predyspozycji i możliwości działania, poprzez negatywnie nastawianie się wobec różnorodnych problemów. Osoba reaktywna nie analizuje porażek i nie zastanawia się, co mogłaby zmienić w swoim życiu, postawie i zachowaniu, aby w przyszłości unikać ich. Winą za niepowodzenia obarcza najczęściej środowisko w którym żyje. Napotykane przeciwności i porażki zniechęcają ją do podejmowania wyzwań i dalszych działań.

W efekcie jednostka taka nie rozwija się i trudno jest jej osiągać sukcesy. Sytuacja ta powoduje ponadto niewiarę we własne siły i bierność, co z kolei rodzi frustrację.
Prezentowane postawy korespondują z metodami poszukania pracy a ściślej z ich podziałem na aktywne i pasywne.

Aktywne metody poszukiwania pracy, wyrażają się w samodzielnym wyszukiwaniu pracodawców i składaniu im swoich ofert pracy. Osoba poszukująca zatrudnienia pierwsza wychodzi z tą inicjatywą do pracodawców, (innych osób, instytucji, organizacji itp.). Sama typuje profil poszukiwanych pracobiorców (firm) i składa im swoją ofertę podjęcia zatrudnienia. Jest świadoma, że to od jej aktywnej postawy, przejawianej inicjatywy i działania zależy sukces, jakim jest znalezienie odpowiedniej pracy.
Za aktywne metody poszukiwania pracy uznaje się zatem te metody, w których ubiegający się o pracę sam dociera do potencjalnych zwierzchników i przedstawia im swoją ofertę. Opierają się one zazwyczaj na bezpośrednich kontaktach z przyszłymi pracodawcami, zainicjowanych przez osobę poszukującą zatrudnienie. Do aktywnych metod zaliczyć można również poszukiwanie pracy przez tak zwane kontakty nieformalne, czyli wśród i poprzez znajomych lub rodzinę. Osoby te mogą także polecić przyszłemu pracodawcy takiego pracownika (krewnego lub znajomego), poręczając tym samym za jego kompetencje i uczciwość, co zwiększa szanse na zatrudnienie.

Metody pasywne charakteryzują się natomiast tym, iż to poszukujący zatrudnienia odpowiada na ofertę pracy przedstawianą przez pracodawcę. Pasywne poszukiwanie pracy wyraża się w pewnej bierności i polega na swoistym oczekiwaniu na szczęście, okazję, przypadek, okoliczność lub informację, a więc czynniki płynące niejako z zewnątrz a nie będące efektem własnej aktywności i działania. Poszukujący pracy często oczekuje pomocy ze strony innych (osób lub instytucji) i dopiero po uzyskaniu odpowiedniej wiadomości (informacji, przekazu) podejmuje aktywność i działania zmierzające do kontaktu z pracodawcą.

Badania rynku pracy dowodzą, że skuteczność pasywnych metod szukania zatrudnienia jest z reguły mniejsza od aktywnych metod poszukujących pracy.
Jakie zatem postawy i działania można zaklasyfikować do aktywnych metod poszukiwania pracy a jakie do pasywnych?

Aktywne metody szukania zatrudnienia to:

 • bezpośrednie kontakty z pracodawcami;
 • zamieszczanie własnych ogłoszeń i ofert pracy w internecie i prasie (w gazetach lokalnych, regionalnych) oraz w lokalnym radio itp.;
 • składanie aplikacji w firmach i instytucjach, rozsyłanie własnych ofert zatrudnienia – listów intencyjnych i życiorysów do firm, w których zamierzamy podjąć pracę (listownie lub osobiście);
 • kontakty prywatne, budowanie własnej sieci znajomości, pozyskiwanie informacji od znajomych i rodziny;
 • poszukiwanie pracy poprzez: urzędy pracy, targi i giełdy pracy.

Do pasywnych metody poszukiwania pracy zaliczamy:

 • wyszukiwanie i analiza ogłoszeń zamieszczanych w lokalnej prasie i internecie (takich jak: Centralna Baza Ofert Pracy - CBOP; Europejski Portal Mobilności Zawodowej - EURES; strony internetowe urzędów pracy; Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia; Biuletyn Informacji Publicznej Służby Cywilnej; Biuletyny Informacji Publicznej instytucji publicznych (BIP); strony pracodawców; strony firm rekrutujących; strony Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia; portale z ogłoszeniami o pracę; portale społecznościowe; portale dla grup zawodowych, np.: lekarzy, pielęgniarek, opiekunek, inżynierów, nauczycieli i inne, portale dla branż, (np. metalowej, morskiej, tworzyw sztucznych);
 • odpowiadanie na ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy zamieszczanych w: prasie, internecie, portalach społecznościowych, mediach itp.;
 • wyszukiwanie i analiza ogłoszeń zamieszczanych w urzędach pracy;
 • korzystanie z usług: agencji pracy tymczasowej, agencji pośrednictwa pracy, agencji doradztwa personalnego;
 • poszukiwanie pracy za pośrednictwem : radia i TV (mediów lokalnych nadające programy poświęcone tamtejszym rynkom pracy);
 • poszukiwanie pracy za pośrednictwem instytucji i organizacji wspierania poszukiwania zatrudnienia: lokalne organizacje społeczne np.: kluby, stowarzyszenia, organizacje młodzieżowe, Biura Karier, Kluby Pracy itp.

W praktyce poszukiwania pracy dobrze jest stosować zarówno metody aktywne jak i pasywne. Im więcej metod wykorzystujemy, tym większe jest prawdopodobieństwo znalezienia pracy.

Stosując różne metody warto także pamiętać o podstawowych zasadach ułatwiających znalezienie zatrudnienia, czyli o tzw. zasadzie ABC poszukiwania pracy, która opiera się na:
A – aktywności, czyli zdolności do intensywnego działania, do podejmowania inicjatywy.

Bycie aktywnym to czynne poszukiwaniu pracy, to działanie w myśl egipskiego przysłowia, że to : „Człowiek szuka pracy, a nie praca - człowieka”.

B – bezpośredniości, czyli osobistym kontakcie  pomiędzy poszukującym pracy a pracodawcą, w której nie uwzględnia się pośrednictwa osób trzecich. To także podejście do życia oznaczające otwartość, szczerość, unikanie dwuznaczności oraz rzeczy niejasnych.

Najefektywniejsze są bezpośrednie, osobiste kontakty z pracodawcami, ze znajomymi, czy urzędami pracy.

C – cierpliwości, która cechuje osoby ze spokojem znoszące przeciwności losu, przykrości lub monotonię sytuacji i potrafiące wytrwale czekać na zakładane efekty.

Poszukiwanie pracy to niestety proces długotrwały i czasochłonny, stąd konieczne jest wykazanie się cierpliwością, wytrwałością i spokojem.

Podsumowując, stosowanie aktywnych metod poszukiwania zatrudnienia oraz posługiwanie się zasadą „ABC poszukiwania pracy” są gwarantem odniesienia sukcesu jakim jest znalezienie upragnionej i satysfakcjonującej pracy.

Uwaga!
Do szczegółowego omówienia poszczególnych metody poszukania pracy jeszcze powrócimy w kolejnych artykułach, publikowanych na łamach naszej strony internetowej "Aktualności Biura Karier".

Bibliografia:

Covey Stephen R.,7 nawyków skutecznego działania. Dom Wydawniczy Rebis, 2022r.

Cykl artykułów "Jak szukać pracy?":

instytucje współpracujące

Instytut
"Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"
w Warszawie
Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji
im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher

ul. Spartańska 1, Warszawa
Narodowe Centrum
Profilaktyki Zdrowotnej
www.ncpz.eu
Narodowy Instytut
Kardiologii

ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

ul. Banacha 1A, 02-097 Warszawa
Szpital Praski
p.w. Przemienienia Pańskiego
Sp. z o.o.

Aleja Solidarności 67, Warszawa
Szpital Wolski
im. dr Anny Gostyńskiej
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Kasprzaka 17, Warszawa
Warszawski
Szpital Południowy

ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 99, Warszawa
Mazowiecki Szpital Wojewódzki
im. św. Jana Pawła II w Siedlcach
Sp. z o.o.

Księcia Józefa Poniatowskiego 26,
08-110 Siedlce
Szpital Miejski
w Siedlcach

ul. Starowiejska 15, Siedlce
Szpital Powiatowy
w Garwolinie

ul. Lubelska 50,
08-400 Garwolin
Samodzielny Publiczny Szpital
Kliniczny im. prof. Orłowskiego
CMKP

ul. Czerniakowska 231,
00-416 Warszawa
Szpital Czerniakowski
Sp. z o. o.

ul. Stępińska 19/25, Warszawa
Mazowiecki Szpital Bródnowski
ul. Kondratowicza 8, Warszawa
Samodzielny Publiczny
Szpital Kliniczny
im. prof. Adama Grucy
CMKP

ul. Konarskiego 13, Otwock
Szpital Specjalistyczny
im. Świętej Rodziny

Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa
Szpital Kolejowy
im. dr med. Włodzimierza Roeflera
w Pruszkowie
Szpital św. Anny
w Piasecznie
Adama Mickiewicza 39,
05-500 Piaseczno
Szpital Dziecięcy
im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Niekłańska 4/24, Warszawa
Mazowiecki
Szpital Wojewódzki
Drewnica Sp. z o.o.

Rychlińskiego 1, Ząbki
Szpital Matki Bożej
Nieustającej Pomocy
w Wołominie

ul. Gdyńska 1/3
05-200 Wołomin
Mazowieckie Centrum
Neuropsychiatrii Sp. z o.o.

Zagórze k/Warszawy
05-462 Wiązowna
Wojewódzka Stacja
Pogotowia Ratunkowego
i Transportu Sanitarnego
"MEDITRANS"
SPZOZ w Warszawie

ul. Hoża 56, 00-685 Warszawa
Samodzielny Zespół Publicznych
Zakładów Lecznictwa Otwartego
Warszawa-Ochota

ul. Szcześliwicka 36, 02-353 Warszawa
Samodzielny Zespół Publicznych
Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Bemowo-Włochy

ul. Gen. M. C. Coopera 5, Warszawa
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego
Warszawa-Mokotów

ul. A.J.Madalińskiego 13, Warszawa
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Dzieci Warszawy
w Dziekanowie Leśnym
Centrum Medyczne
GRUPA ZDROWIE

Nowodworskie
Centrum Medyczne

ul. Miodowa 2
Nowy Dwór Mazowiecki
Stołeczne Centrum
Opiekuńczo-Lecznicze
Sp. z o.o.

ul. Mehoffera 72/74, Warszawa
Zakład Opiekuńczo - Leczniczy
Zakład Leczniczo - Rehabilitacyjny
WIGOR

w Legionowie
Centrum Intensywnej Terapii Olinek
ul. Bobrowiecka 9, Warszawa
RADIOMEDICA
Centrum Diagnostyki Obrazowej

ul.Bobrowiecka 9, Warszawa
Hospicjum
Sióstr Felicjanek
im. bł. Hanny Chrzanowskiej

ul. Nowowiejska 10A, Warszawa
HOSPICJUM EWDOMED
ul. Piłsudskiego 3a
05-510 Konstancin-Jeziorna
NESTOR
Bezpieczny Dom Opieki

ul.Bobrowiecka 9, Warszawa
Fundacja
Odzyskać Radość

Bogurzyn 87, 06-521 Wiśniewo
Niepubliczny żłobek
Ale Frajda

ul. Bolesławicka 40, Warszawa
Warszawskie Zakłady
Sprzętu Ortopedycznego S.A.

al. Bohaterów Września 9, Warszawa
www.fantomy-szkoleniowe.pl
Podkarpackie centrum
Usług Dydaktycznych

ul. Rymanowska 15a
35-083 Rzeszów
Kontakt
Warszawska Uczelnia Medyczna
im. Tadeusza Koźluka

ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

INFORMACJE O UCZELNI / REKRUTACJA:  
T: 22 559 21 05
T: 22 559 21 06
T: 22 559 22 35
E: rekrutacja@wumed.edu.pl
Copyright © 2023 - WUMED
INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES
Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych na stronie wumed.edu.pl, oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na Państwa urządzeniach. Pliki cookies możecie Państwo sprawdzić za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszej strony, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż akceptujecie Państwo stosowanie plików cookies. Więcej informacji w zakładce OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.
rozmiar tekstu
kolory strony