Komunikat nr 4
R E K T O R A
Prywatnej Wyższej Szkoły
Nauk Społecznych, Komputerowych i Medycznych
z dnia 1 kwietnia 2020 r.

 

Szanowni  Państwo,

Zgodnie z Rozporządzeniami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Jarosława Gowina wszystkie uczelnie muszą prowadzić kształcenie on-line. W obecnej sytuacji epidemiologicznej kształcenie na odległość jest jedyną, możliwą formą kontynuowania studiów, która umożliwi zakończenie roku sesją egzaminacyjną i egzaminami dyplomowymi zgodnie z planem zajęć. Czynny jest także dziekanat uczelni, który załatwia wszystkie sprawy telefonicznie lub mailowo.

Celem udoskonalenia dotychczasowych metod kształcenia, z dniem 3 kwietnia br. uczelnia uruchamia platformę on-line, na której studenci wszystkich kierunków znajdą materiały do samodzielnej nauki, zgodnie z planem na bieżący semestr. Będą także mieli możliwość kontaktu z wykładowcami. Aby umożliwić realizację programu kształcenia i bieżącego weryfikowania efektów uczenia się zobowiązałem wszystkich nauczycieli akademickich naszej uczelni, prowadzących zajęcia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych do udostępnienia materiałów dydaktycznych w formie elektronicznej lub szczegółowego wskazania studentom materiału niezbędnego do zaliczenia poszczególnych przedmiotów w sesji egzaminacyjnej.

Drodzy studenci! Informuję, że każdy z Was, który w skutek obecnej sytuacji  epidemiologicznej utracił dochody, może złożyć podanie do rektora uczelni o rozłożenie na raty należnego czesnego za miesiąc kwiecień br. Podania powinny zawierać propozycję rat i opis sytuacji studenta. Do podania należy dołączyć dokumenty potwierdzające zwolnienie z pracy bądź wstrzymanie wypłaty wynagrodzenia (zaświadczenie z zakładu pracy) oraz umowę pierwotną (o pracę, zlecenia, dzieło). Podanie proszę wysłać na adres mailowy: dozimek@pwsbia.edu.pl  do dnia 7 kwietnia włącznie. Podania powyższe mogą składać wszyscy studenci, którzy nie zalegają z opłatami czesnego. Jeżeli sytuacja epidemiologiczna spowoduje przedłużenie obecnej sytuacji na kolejne miesiące składanie kolejnych podań będzie oczywiście także możliwe w terminie do 5 dnia każdego miesiąca.

Jednocześnie informuję, że każdy student PWSBiA, który wskutek obecnej sytuacji epidemiologicznej utracił dochody lub znalazł się w trudnej sytuacji finansowej ma możliwość złożenia także wnioski o jednorazową zapomogę. Do wniosku należy dołączyć dokumenty jak do stypendium socjalnego, potwierdzające zwolnienie z pracy bądź wstrzymanie wypłaty wynagrodzenia (zaświadczenie z zakładu pracy) oraz umowę pierwotną (o pracę, zlecenia, dzieło). Stosowny wniosek wraz z załącznikami proszę składać także na adres mailowy: dozimek@pwsbia.edu.pl  do dnia 10 br. kwietnia włącznie. Oryginały wniosku i załączników należy dostarczyć listownie w najbliższym możliwym terminie.

Sytuacja, która wszystkich nas dotknęła w sposób szczególnie dotkliwy zobowiązuje władze uczelni do jeszcze większego wysiłku. Naszą troską jest zapewnienie Wam – naszym studentom  - niezmiennego poziom edukacji i umożliwienie postępów w nauce.

Podejmowane działania przez nauczycieli akademickich i pracowników uczelni wiążą się z koniecznością wywiązania się przez uczelnię z podpisanych umów o pracę i umów zleceń. Dlatego, odpowiadając na pytania o zawieszenie czesnego, z pełną odpowiedzialnością za funkcjonowanie uczelni, muszę podkreślić, że zawieszenie czesnego lub jego obniżenie w tej chwili, nie jest możliwe. Decyzja o zawieszeniu czesnego, może zostać podjęta w przyszłości ale pod warunkiem,  że nasza uczelnia uzyska dofinansowanie z budżetu Państwa, przynajmniej na wynagrodzenia dla nauczycieli akademickich. Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, Komputerowych i Medycznych jest uczelnią niepubliczną, utrzymującą się wyłącznie z wpłat czesnego dokonywanych przez studentów. Z powyższych środków wypłacane są: wynagrodzenia dla nauczycieli akademickich i pracowników administracji (w tym dziekanatu) zatrudnionych na umowy o pracę i umowy zlecenia wraz z pochodnymi (ZUS, Urząd Skarbowy), dokonujemy zakupu pomocy naukowych i wyposażamy pracownie specjalistyczne, uzupełniamy zasoby biblioteki. Wszystkie środki finansowe uzyskane z wpłat czesnego wydawane są wyłącznie na ww. cele. Uczelnia nie pokrywa kosztów wszystkich mediów (prąd, ogrzewanie, woda, sprzątanie, śmieci, ochrona, remonty bieżące) bowiem na mocy porozumienia miedzy uczelnią a Fundacją Nowe Horyzonty, to właśnie Fundacja je finansuje. Uczelnia nie posiada innych dochodów poza czesnym.

Mam nadzieję, że w niedługim czasie sytuacja unormuje się na tyle, że rozliczenie semestru i egzaminy dyplomowe odbędą się zgodnie z planem studiów. Ze strony władz uczelni deklaruję wszystkie możliwe działania, które pozwolą nam wspólnie przetrwać ten trudny czas.

dr Waldemar Dębski, prof. PWSBiA
R E K T O R

Kontakt

Warszawska Uczelnia Medyczna
im. Tadeusza Koźluka

ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

INFORMACJE O UCZELNI / REKRUTACJA:  
T: 22 559 21 05
T: 22 559 21 06
T: 22 559 22 35
E: rekrutacja@wumed.edu.pl
Copyright © 2020 - WUMED