Komunikat nr 6
R E K T O R A
Warszawskiej Uczelni Medycznej im. Tadeusza Koźluka
z dnia 4 maja 2020 r.

 

Szanowni Wykładowcy i Studenci!

Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, Komputerowych i Medycznych (PWSBiA) zmieniła nazwę na Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka (w skrócie WUMed).

Uczelnia od prawie 30 lat jest miejscem kształcenia ludzi ambitnych, traktujących studia, jako czas zdobywania rzetelnej wiedzy i kwalifikacji, niezbędnych w przyszłej pracy zawodowej. Dotychczasowe doświadczenia i potrzeby zmieniającego się rynku pracy w Polsce ukierunkowały działania władz uczelni na rozwój kierunków kształcenia związanych z potrzebami systemu ochrony zdrowia. W bieżącym roku akademickim uczelnia uzyskała uprawnienia do prowadzenia studiów na kierunkach: pielęgniarstwo – studia I i II stopnia, fizjoterapia – jednolite studia magisterskie, kosmetologia – studia II stopnia i dietetyka – studia II stopnia. W kolejnym roku planujemy złożenie kolejnych wniosków do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministra Zdrowia.

Wszystkie wymienione kierunki studiów ściśle wiążą się z praktyką  i wpisują w różne dziedziny funkcjonowania systemów zdrowotnych. Dlatego uczelnia nawiązała współpracę z wieloma renomowanymi placówkami ochrony zdrowia w Warszawie i okolicach, w których studenci już dziś odbywają zajęcia praktyczne, ćwiczenia kliniczne i praktyki zawodowe oraz podmiotami, które kierują i zarządzają systemami zdrowotnymi i systemami informatycznymi (e-zdrowie).

Szanowni Państwo!

Statut uczelni został dostosowany do Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zmian organizacyjno-prawnych w uczelni. Przygotowywane są zmiany w pozostałych dokumentach normatywnych w tym Regulaminie studiów. Mimo zmiany nazwy uczelni ważne będą dotychczasowe legitymacje studenckie i indeksy do czasu zakończenia studiów. Studenci którzy będą kończyć studia w bieżącym roku akademickim 2019/2020 otrzymają dyplomy i suplementy z poprzednią nazwą uczelni: Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, Komputerowych i Medycznych. Czas do 30 września br. będzie okresem przejściowym w którym dokumenty i korespondencja może być sygnowana pieczątkami ze starą i nową nazwą uczelni.

Zmiana nazwy naszej uczelni to zobowiązanie do stałego podnoszenia jakości kształcenia, pozyskiwania wysoko kwalifikowanej kadry dydaktycznej, rozszerzania współpracy z placówkami medycznymi oraz tworzenia nowych kierunków studiów z wiodącą dziedziną nauk medycznych, nauk o zdrowiu  oraz naukami pokrewnymi.

dr Waldemar Dębski, prof. WUMed
R E K T O R

Kontakt

Warszawska Uczelnia Medyczna
im. Tadeusza Koźluka

ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

INFORMACJE O UCZELNI / REKRUTACJA:  
T: 22 559 21 05
T: 22 559 21 06
T: 22 559 22 35
E: rekrutacja@wumed.edu.pl
Copyright © 2020 - WUMED