Komunikat nr 8
R E K T O R A
Warszawskiej Uczelni Medycznej im. Tadeusza Koźluka
z dnia 15 września 2020 r.

 

Szanowni Wykładowcy i Studenci!

26 września br. rozpoczynamy nowy, jubileuszowy rok akademicki 2020/2021. W przyszłym roku obchodzić będziemy 30–lecie utworzenia naszej uczelni, najstarszej uczelni niepublicznej w Polsce. Jest to także rok wyjątkowy bowiem będzie to pierwszy rok funkcjonowania uczelni po zmianie nazwy na Warszawską Uczelnię Medyczną im. Tadeusza Koźluka, założyciela i wieloletniego rektora.

W uroczystości inauguracji roku akademickiego 2020/2021 w siedzibie uczelni w dniu 26 września br. o godzinie 12.00 w bud. A - ze względów bezpieczeństwa - wezmą udział wyłącznie członkowie Senatu, zaproszeni goście, część wykładowców i studenci I roku studiów wszystkich kierunków. Pozostali studenci i wykładowcy będą mieli możliwość uczestnictwa w uroczystości on-line. Program uroczystości obejmuje także odsłonięcie tablicy pamiątkowej ku czci Założyciela i wieloletniego Rektora prof. dr Tadeusza Koźluka oraz otwarcie wystawy fotografii z o okresu 30-lecia uczelni.

Rozpoczęcie tego roku zbiega się z kolejnymi obostrzeniami i zaleceniami związanymi z pandemią koronawirusa. Władze uczelni podjęły szereg niezbędnych działań aby mogli Państwo bezpiecznie podjąć naukę.

W semestrze zimowym nowego roku akademickiego nauczanie realizować będziemy w trybie hybrydowym (mieszanym). Wykłady odbywać się będą w formie zdalnej na uczelnianej platformie zdalnego nauczania MOODLE i MS Teams. Natomiast zajęcia, praktyczne które z powodu swojej specyfiki nie można prowadzić zdalnie, będą realizowane w formie stacjonarnej w grupach: ćwiczeniowych, konwersatoryjnych i laboratoryjnych w budynkach uczelni, z zachowaniem wszystkich obowiązujących wymogów bezpieczeństwa zalecanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia oraz zaleceń Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Nauczanie hybrydowe będzie próbą powrotu do normalności, której tak bardzo nam wszystkim brakowało w poprzednim semestrze. Od rozwagi nas wszystkich, ostrożności i dyscypliny oraz sytuacji pandemicznej w kraju zależeć będzie, czy uda nam się utrzymać ten model kształcenia przez cały semestr. Przebywając na uczelni, powinniśmy zachować podstawowe zasady: dbać o higienę rąk, zakrywać prawidłowo nos i usta, dystans od innych. Uczelnia została wyposażona w odpowiednią ilość środków dezynfekujących, wprowadzono dodatkowe procedury sanitarne.

Szczegółowe wytyczne w sprawie trybu funkcjonowania i organizacji procesu kształcenia w naszej uczelni w roku akademickim 2020/2021 zawiera załącznik 1 a zasady korzystania z biblioteki naukowej załącznik nr 2 do niniejszego komunikatu. Proszę o zapoznanie się z nim i dostosowanie do wskazanych wymogów.

Dla studentów I roku rozpoczęcie studiów jest momentem przełomowym, inicjującym nowy etap w życiu. Witając w Warszawskiej Uczelni Medycznej życzę by zajęcia prowadzone na uczelni były dla Was owocne i satysfakcjonujące a wszyscy pracownicy Uczelni – zgodnie z wieloletnią tradycją – byli wymagający ale też przyjaźni i wyrozumiali. Pozostałym studentom, nauczycielom akademickim, pracownikom administracyjnym życzę spokojnej, pełnej sukcesów realizacji procesu dydaktycznego.

Wyrozumiałość, cierpliwość, radość i wzajemna życzliwość to pojęcia, które mają charakter ponadpandemiczny. Niechaj towarzyszą Nam wszystkim niezmiennie, przez cały okres studiów.

Gaudeamus igitur!

dr Waldemar Dębski, prof. WUMed
R E K T O R
 

Załącznik nr 1

Szczegółowe wytyczne  w sprawie  trybu funkcjonowania i organizacji
procesu kształcenia w roku akademickim 2020/2021
w Warszawskiej Uczelni Medycznej im. Tadeusza Koźluka

A. Organizacja procesu kształcenia w roku akademickiego 2020/2021

Kształcenie w WUMed, na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021 będzie realizowane w sposób hybrydowy czyli mieszany ( tzn. kształcenie zdalne z elementami kształcenia stacjonarnego).
Zajęcia semestru zimowego planowane są do 26 września 2020 r., z przerwą świąteczną (23.12.2020 ÷ 07.01.2021 r.),  zimowa sesja egzaminacyjna jest planowana w okresie od 23 stycznia do 07 lutego 2021 r.

Przerwę międzysemestralną zaplanowano w dniach od 07 lutego do 12 lutego 2021 r., zajęcia w semestrze letnim rozpoczną się 13 lutego 2021 r.

Zajęcia semestru letniego planowane są do 24 czerwca 2021 r.,  letnia sesja egzaminacyjna: cz. podstawowa jest planowana w dniach 19-27 czerwca 2021 r., cz. poprawkowa – w dniach 18-19 września 2021 r.

Zajęcia dydaktyczne w  roku akademickim 2020-2021 będą realizowane:

 1.  Wykłady - zdalnie na platformie uczelnianej on-line MODLE I MS Teams wg ustalonego harmonogramu zajęć stacjonarnych i niestacjonarnych na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021 w określonych terminach.
 2.  Zajęcia z przedmiotów, które ze względu na rodzaj kształcenia lub specyfikę nie mogą być prowadzone w trybie zdalnym odbywać się będą w formie stacjonarnej, w siedzibie Uczelni, od wtorku do czwartku oraz od soboty i niedziele.Dotyczy to w szczególności następujących zajęć:
  1. ćwiczeń w pracowniach, zajęć warsztatowych i laboratoryjnych na kierunkach studiów przyporządkowanych do dziedziny nauk inżynieryjnych oraz nauk medycznych i nauki o zdrowiu oraz kultury fizycznej;
  2. części wykładów, konwersatoriów, seminariów, proseminariów i ćwiczeń wskazanych przez Koordynatorów Kierunków Studiów;
  3. zajęć praktycznych, praktyki zawodowych i ćwiczeń klinicznych na studiach pierwszego, drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich odbywać się będą w formie ustalonej przez podmiot, w którym mają miejsce. O miejscu i formie odbywania tych zajęć informuje studentów właściwy Koordynator kierunku studiów.
 3. Przedmiot wychowanie fizyczne realizowany będzie zdalnie w formie samokształcenia.
 4. Lektoraty języka obcego realizowane będą w formie kształcenia zdalnego na uczelnianej platformie MOODLE i MS Teams.
 5. Konsultacje odbywać się będą na platformie uczelnianej MOODLE i MS Teams w terminach wyznaczonych przez  prowadzącego zajęcia.
 6. Wykaz powyższych zajęć dydaktycznych zostanie podany do wiadomości studentów poszczególnych kierunków studiów do dnia 21 września 2020 r. przez Prorektora ds. dydaktycznych i rozwoju a, za pośrednictwem dziekanatu.
 7. Wszystkie zajęcia na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich w trybie zdalnym będą prowadzone w czasie rzeczywistym, w formie synchronicznego kontaktu ze studentami na platformie uczelnianej MOODLE i MS Teams w terminach wskazanych w planach zajęć.
 8. Zmiana terminu realizacji zajęć na studiach pierwszego i drugiego stopnia, oraz jednolitych studiów magisterskich wymaga zgody Prorektora ds. dydaktycznych i rozwoju i zgłoszenia tego faktu do dziekanatu w celu dokonania korekty rozkładu zajęć.
 9. Zajęcia prowadzone w sposób tradycyjny – w budynkach uczelni będą realizowane z zachowaniem wszystkich obowiązujących wymogów sanitarnych, jakie powinny być spełnione dla maksymalnego bezpieczeństwa studentów oraz osób prowadzących zajęcia ze studentami w zakresie:
  1. blokowania zajęć w sposób umożliwiający przeprowadzenie co najmniej czterogodzinnych zajęć z jednym wykładowcą;
  2. rozpoczynanie zajęć o różnych godzinach np.: 8:00, 8:15, 8:30 itd., w celu upłynnienia i zmniejszenia ilości studentów w ciągach komunikacyjnych zlokalizowanych w budynkach;
  3. wprowadzanie kilkuminutowej przerwy po każdych 45 minutach zajęć, w tym wietrzenie pomieszczenia połączone z odkażaniem klamek bez przemieszczania się studentów biorących udział w zajęciach;
  4. zasad ochrony indywidualnej;
  5. postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika lub studenta.
 10. Prowadzący zajęcia oraz studenci w tracie zajęć na terenie Uczelni będą zobowiązani do przestrzegania wszystkich obowiązujących wymogów bezpieczeństwa oraz dostosowania się do wszystkich zaleceń i wytycznych obowiązujących w uczelni, pod rygorem braku możliwości udziału w zajęciach bądź odmowy dopuszczenia do zajęć w przypadku niestosowania się do ww. wymogów i zaleceń, w szczególności w zakresie zakrywania ust i nosa oraz dezynfekcji dłoni.
 11. Na pierwszych zajęciach wykładowca ma obowiązek przedstawić studentom wymagania konieczne do rozliczenia ich semestralnej pracy. Sposób zaliczenia przedmiotu powinien być przedstawiony w dwóch wariantach:
  1. wariant zaliczenia zajęć w siedzibie uczelni (w przypadku możliwości przeprowadzenia zaliczenia lub egzaminu z danego przedmiotu na terenie uczelni);
  2. wariant zdalny – w przypadku braku możliwości zaliczenia w siedzibie uczelni.
 12. Pierwsze zajęcia studentów pierwszego roku studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich odbywają się obligatoryjnie w formie stacjonarnej, w siedzibie uczelni.
 13. Szkolenie BHP odbywa się w formie zdalnej.

B. Liczebność grup studenckich

 1. Zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego maksymalna liczba studentów w grupach w ramach poszczególnych form zajęć dydaktycznych prowadzonych w postaci tradycyjnej z bezpośrednim udziałem studentów oraz wykładowców lub innych osób prowadzących zajęcia bez wykorzystania metod i technik kształcenia na odległość wynosi:
  Rodzaj zajęć Maksymalna liczba studentów w grupie
  Studia 
  pierwszego  stopnia
  Studia 
  drugiego  stopnia
  Jednolite studia magisterskie
  Wykłady Liczba osób uzależniona od aktualnych wymogów Głównego Inspektora Sanitarnego, jakie należy spełnić dla maksymalnego bezpieczeństwa studentów oraz osób prowadzących zajęcia ze studentami, przy uwzględnieniu innych przepisów obowiązujących w tym zakresie w uczelni
  Ćwiczenia w pracowni 12-15 osób 12-15 osób 12-15 osób
  Ćwiczenia laboratoryjne 12 osób
  (15 osób w pracowniach komputerowych)
  10 osób
  (15 osób w pracowniach komputerowych)
  12 osób
  (15 osób w pracowniach komputerowych)
  Ćwiczenia kliniczne 10 osób 10 osób 10 osób
  Konwersatoria 24 osoby 20 osób 20 osób
  Zajęcia seminaryjne 24 osoby 20 osób 20 osób
  Zajęcia praktyczne 8-10 osób 8-10 osób 8-10 osób
  Zajęcia warsztatowe 10 osób 10 osób 10 osób
  Lektoraty 20 osób 20 osób 20 osób
 2. Decyzje w kwestii minimalnej liczby studentów w ww. grupach oraz podziału na grupy leżą w gestii władz uczelni oraz Koordynatorów kierunków studiów z tym, że w przypadku zajęć dydaktycznych prowadzonych w siedzibie Uczelni należy uwzględnić obowiązujące wytyczne i wymogi dotyczące maksymalnego bezpieczeństwa studentów oraz osób prowadzących zajęcia ze studentami  Głównego Inspektora Sanitarnego  oraz Ministra Zdrowia.
 3. Podejmowane działania władz Uczelni w kierunku zmniejszenia maksymalnej liczebności grup studenckich mają charakter strategiczny i wynikają głównie z troski o jakość kształcenia, zwłaszcza ze względu na zajęcia o charakterze praktycznym, a  przede wszystkim konieczności uwzględnienia ograniczeń i wymogów związanych z zagrożeniem epidemicznym.

C. Organizacja zajęć dydaktycznych na studiach podyplomowych oraz w ramach innych form kształcenia (w tym Instytut Kształcenia Podyplomowego Kadr Medycznych) w roku akademickim 2020/2021

 1.  W przypadku zajęć na studiach podyplomowych oraz w ramach innych form kształcenia (Instytut Kształcenia Podyplomowego Kadr Medycznych) wszystkie zasady organizacji zajęć dydaktycznych na terenie Uczelni obowiązujące na studiach wyższych znajdują również zastosowanie.
 2.  Decyzje w zakresie kształcenia podyplomowego podejmować będzie Prorektor ds. dydaktycznych i rozwoju w porozumieniu z Kierownikiem studiów podyplomowych.
 3. Studia podyplomowe oraz zajęcia w Instytucie Kształcenia Podyplomowego Kadr Medycznych odbywają się będą według harmonogramów, które będzie ustalać i ogłaszać uczestnikom Dyrektor Instytutu Kształcenia Podyplomowego Kadr Medycznych  i Kierownik studiów podyplomowych.

D. Uwagi końcowe

 1. Jeżeli sytuacja epidemiczna w Polsce ulegnie gwałtownemu pogorszeniu, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo studentów oraz kadry dydaktycznej, władze Uczelni będą niezwłocznie podejmować stosowne decyzje w celu adaptacji organizacji roku akademickiego i zajęć dydaktycznych do aktualnej sytuacji.
 2. Uczelnia zastrzega prawo przywrócenia prowadzenia wszystkich zajęć w siedzibie Uczelni  w wypadku zniesienia stanu epidemii. Przywrócenie zajęć w siedzibie Uczelni zostanie zakomunikowane z odpowiednim wyprzedzeniem.

Opracowała:
dr hab. Joanna Jasińska – prof. WUMed
Prorektor ds. dydaktycznych i rozwoju

 

Załącznik nr 2

Zasady korzystania z biblioteki naukowej w roku akademickim 2020/2021
w Warszawskiej Uczelni Medycznej im. Tadeusza Koźluka

 1. Biblioteka jest czynna:
  poniedziałek - czwartek od 12.oo do 12.30 
  sobota od 9.00 do – 15.00 (w terminach zjazdów studiów niestacjonarnych w siedzibie uczelni.)
 2. Wprowadza się limit osób przebywających w bibliotece w zależności od metrażu powierzchni.
 3. Wyznacza się strefy dostępne dla użytkownika biblioteki wraz z wytyczoną bezpieczną odległością na podłodze – zapewniającą zachowanie odpowiednich odległości między użytkownikami.
 4. Osoby korzystające z biblioteki zobowiązane są do zakrywania nosa i ust.
 5. Zalecane jest noszenie rękawiczek ochronnych podczas przeglądania zbiorów bibliotecznych przez czytelników.
 6. Dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk są dostępne dla użytkowników w obszarze biblioteki.
 7. Zaleca się jak najczęstsze wietrzenie pomieszczeń, dezynfekcję klamek, klawiatur, telefonów, włączników światła i innych powierzchni lub elementów wyposażenia często używanych.
 8. Wypożyczanie zbiorów biblioteki odbywa się tylko na zewnątrz do domu. Zawieszone jest korzystanie ze zbiorów bibliotecznych na miejscu.
 9. Skraca się czas przebywania w bibliotece na okres niezbędny do wypożyczenia zbiorów.
 10.  Zalecamy rezerwację książek telefonicznie (22 559-22-48) bądź mailowo biblioteka@wumed.edu.pl.
 11.  Przyjęte zbiory zostaną odłożone na okres nie krótszy niż 3 dni do pudełek, oznaczone datą zwrotu i odizolowane od innych egzemplarzy.
 12.  Istnieje możliwość zamawiania kopii wybranych materiałów (zgodnie z obowiązującym prawem autorskim) znajdujących się w księgozbiorze. Koszt jednej kopii w formacie A4 wynosi 0,30 zł, koszt skanowania książek/dokumentów – do 20 stron gratis, powyżej 20 stron 0,30 zł za każdą stronę w formacie A4.
 13.  W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby takich jak: podwyższona temperatura, uporczywy kaszel, trudności w oddychaniu, złe samopoczucie użytkownik nie zostanie wpuszczony do biblioteki. Zostanie natomiast poinstruowany o jak najszybszym zgłoszeniu się do lekarza celem konsultacji lub najbliższego oddziału zakaźnego szpitala poprzez udanie się tam transportem własnym lub poprzez transport sanitarny (telefoniczne zgłoszenie nr 999 albo 112.
 14.  Czytelnik nie stosujący się do wytycznych w trakcie epidemii może być czasowo lub na stałe pozbawiony prawa do korzystania ze zbiorów biblioteki.

Opracowała:
dr hab. Joanna Jasińska – prof. WUMed
Prorektor ds. dydaktycznych i rozwoju

 
instytucje współpracujące

Instytut
"Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"
w Warszawie
Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji
im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher

ul. Spartańska 1, Warszawa
Narodowe Centrum
Profilaktyki Zdrowotnej
www.ncpz.eu
Narodowy Instytut
Kardiologii

ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

ul. Banacha 1A, 02-097 Warszawa
Szpital Praski
p.w. Przemienienia Pańskiego
Sp. z o.o.

Aleja Solidarności 67, Warszawa
Szpital Wolski
im. dr Anny Gostyńskiej
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Kasprzaka 17, Warszawa
Warszawski
Szpital Południowy

ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 99, Warszawa
Mazowiecki Szpital Wojewódzki
im. św. Jana Pawła II w Siedlcach
Sp. z o.o.

Księcia Józefa Poniatowskiego 26,
08-110 Siedlce
Szpital Miejski
w Siedlcach

ul. Starowiejska 15, Siedlce
Szpital Powiatowy
w Garwolinie

ul. Lubelska 50,
08-400 Garwolin
Samodzielny Publiczny Szpital
Kliniczny im. prof. Orłowskiego
CMKP

ul. Czerniakowska 231,
00-416 Warszawa
Szpital Czerniakowski
Sp. z o. o.

ul. Stępińska 19/25, Warszawa
Mazowiecki Szpital Bródnowski
ul. Kondratowicza 8, Warszawa
Samodzielny Publiczny
Szpital Kliniczny
im. prof. Adama Grucy
CMKP

ul. Konarskiego 13, Otwock
Szpital Specjalistyczny
im. Świętej Rodziny

Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa
Szpital Kolejowy
im. dr med. Włodzimierza Roeflera
w Pruszkowie
Szpital św. Anny
w Piasecznie
Adama Mickiewicza 39,
05-500 Piaseczno
Szpital Dziecięcy
im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Niekłańska 4/24, Warszawa
Mazowiecki
Szpital Wojewódzki
Drewnica Sp. z o.o.

Rychlińskiego 1, Ząbki
Szpital Matki Bożej
Nieustającej Pomocy
w Wołominie

ul. Gdyńska 1/3
05-200 Wołomin
Mazowieckie Centrum
Neuropsychiatrii Sp. z o.o.

Zagórze k/Warszawy
05-462 Wiązowna
Wojewódzka Stacja
Pogotowia Ratunkowego
i Transportu Sanitarnego
"MEDITRANS"
SPZOZ w Warszawie

ul. Hoża 56, 00-685 Warszawa
Samodzielny Zespół Publicznych
Zakładów Lecznictwa Otwartego
Warszawa-Ochota

ul. Szcześliwicka 36, 02-353 Warszawa
Samodzielny Zespół Publicznych
Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Bemowo-Włochy

ul. Gen. M. C. Coopera 5, Warszawa
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego
Warszawa-Mokotów

ul. A.J.Madalińskiego 13, Warszawa
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Dzieci Warszawy
w Dziekanowie Leśnym
Centrum Medyczne
GRUPA ZDROWIE

Nowodworskie
Centrum Medyczne

ul. Miodowa 2
Nowy Dwór Mazowiecki
Stołeczne Centrum
Opiekuńczo-Lecznicze
Sp. z o.o.

ul. Mehoffera 72/74, Warszawa
Zakład Opiekuńczo - Leczniczy
Zakład Leczniczo - Rehabilitacyjny
WIGOR

w Legionowie
Centrum Intensywnej Terapii Olinek
ul. Bobrowiecka 9, Warszawa
RADIOMEDICA
Centrum Diagnostyki Obrazowej

ul.Bobrowiecka 9, Warszawa
Hospicjum
Sióstr Felicjanek
im. bł. Hanny Chrzanowskiej

ul. Nowowiejska 10A, Warszawa
HOSPICJUM EWDOMED
ul. Piłsudskiego 3a
05-510 Konstancin-Jeziorna
NESTOR
Bezpieczny Dom Opieki

ul.Bobrowiecka 9, Warszawa
Fundacja
Odzyskać Radość

Bogurzyn 87, 06-521 Wiśniewo
Niepubliczny żłobek
Ale Frajda

ul. Bolesławicka 40, Warszawa
Warszawskie Zakłady
Sprzętu Ortopedycznego S.A.

al. Bohaterów Września 9, Warszawa
www.fantomy-szkoleniowe.pl
Podkarpackie centrum
Usług Dydaktycznych

ul. Rymanowska 15a
35-083 Rzeszów
Kontakt
Warszawska Uczelnia Medyczna
im. Tadeusza Koźluka

ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

INFORMACJE O UCZELNI / REKRUTACJA:  
T: 22 559 21 05
T: 22 559 21 06
T: 22 559 22 35
E: rekrutacja@wumed.edu.pl
Copyright © 2023 - WUMED
INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES
Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych na stronie wumed.edu.pl, oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na Państwa urządzeniach. Pliki cookies możecie Państwo sprawdzić za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszej strony, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż akceptujecie Państwo stosowanie plików cookies. Więcej informacji w zakładce OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.
rozmiar tekstu
kolory strony